Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digital Design Delivery by ProjectWise detailně (2)

Autor článku: Karel Heinige   
Pátek, 01 Září 2023 09:23

Tags: Bentley | Digital Design Delivery | ProjectWise | Tomáš Staněk | Webinar

Bentley-webinar-2-2335Druhá část webi­ná­ře „De­tail­ní se­zná­me­ní s Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se“ se usku­teč­ní ve čtvr­tek 14. září 2023 ve spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky Di­gi­tál­ní Aka­de­mie SUDOP Praha. Se­znam­te se de­tail­ně s po­kro­či­lý­mi kon­t­rol­ní­mi ná­stro­ji pro do­prav­ní pro­jek­to­vá­ní, které umožňuje nový Pro­jectWi­se pro­po­je­ný s tech­no­lo­gií iTwin, a zjis­tě­te, jak mů­že­te zlep­šit kva­li­tu svých ná­vrhů, aniž byste mu­se­li měnit po­u­ží­va­né apli­ka­ce a zvyk­los­ti pro­jek­to­vá­ní.

 Datum:  čtvrtek 14. září 2023
 Čas:  11:00 hod CEST

Bentley-webinar-registrace

Registrujte se na tento webinář a zjistěte více o:

  • Va­li­dač­ních ná­stro­jích pro do­prav­ní pro­jek­to­vá­ní
  • Kon­t­ro­le příč­ných a po­dél­ných pro­fi­lů ve fe­de­ro­va­ném 3D mo­de­lu
  • Vý­po­čtu pro­pust­nos­ti mostů
  • Vy­tvá­ře­ní spe­ci­fic­kých ná­hle­dů pro do­prav­ní stav­by
  • Vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ce fe­de­ro­va­né­ho 3D mo­de­lu
  • Vy­tvá­ře­ní IFC a dal­ších vý­stu­pů a re­por­tů po­mo­cí tech­no­lo­gie iTwin

Tomas StanekPřed­ná­še­jí­cím je opět Tomáš Sta­něk, BIM/CDE kon­zul­tant – iNGs
Tomáš Sta­něk vy­stu­do­val ČVÚT FEL v Praze. Již více jak 25 let se vě­nu­je na­sa­zo­vá­ním MicroStati­on, DMS a CDE sys­té­mů Bent­ley včet­ně Clou­do­vých slu­žeb pro ob­last in­frastruk­tu­ry.

 

Bentley-webinar-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: