Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference ATCx Praha 2023 už 21. – 22. září 2023

Autor článku: Redakce   
Středa, 06 Září 2023 12:33

Tags: Altair | ATCx | CAE | En­gi­nee­rin­g | Konference | Si­mu­la­ce | Vý­po­čty

ATCx 2023Zbývá po­sled­ní týden pro re­gis­tra­ci na kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce) ur­če­nou uži­va­te­lům a pří­z­niv­cům tech­nic­kých vý­po­čtů, CAE si­mu­la­cí a en­gi­nee­rin­gu. Na pro­gra­mu budou před­náš­ky zku­še­ných uži­va­te­lů, no­vin­ky port­fo­lia Al­tair En­gi­nee­ringu a pří­spěv­ky z aka­de­mic­ké půdy.

Stej­ně jako v mi­nu­lých roč­ní­cích pro­běh­ne kon­fe­ren­ce po oba dny v kon­fe­renč­ních pro­sto­rách Micro­sof­tu v Praze (ul. Vy­sko­či­lo­va 1561/4a).

Kromě na­bíd­ky za­jí­ma­vých před­ná­šek a tech­nic­kých se­mi­ná­řů budou účast­ní­kům k dis­po­zi­ci spe­ci­a­lis­té z tech­nic­ké pod­po­ry pro ře­še­ní va­šich do­ta­zů a pro živé ukáz­ky. Večer ne­bu­de chy­bět již tra­dič­ní spo­le­čen­ský pro­gram se zá­vo­dem mo­to­kár.

Prihlaska a info o konferenci-2336

Aktualizovaný program konference

ATCx Praha 2023 Agenda ver 2022-08-04 1

ATCx Praha 2023 Agenda ver 2023-09-01 3a

Pří­spěv­ky budou před­ná­še­ny v čes­kém nebo an­g­lic­kém ja­zy­ce, zpra­vi­dla s pro­mí­ta­ný­mi pod­kla­dy v an­g­lič­ti­ně. Pro za­hra­nič­ní zá­jem­ce o obsah před­ná­še­ný v češ­ti­ně na­jde­me pro danou před­náš­ku ná­hrad­ní ře­še­ní.

Registrace a vice o konferenci-2336

 


Mohlo by vás zajímat: