Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cyklus webinářů Nové HyperWorks efektivně

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 30 Říjen 2023 15:59

Tags: Advanced Engineering | Altair | HyperWorks | Webináře

AdvancedEng webinare HyperWorks-2344V ob­do­bí 9. až 30. lis­to­pa­du 2023, vždy ve čtvr­tek v 10–11 hod., po­řá­dá Advan­ced En­gi­nee­ring cyk­lus webi­ná­řů, ve kte­rém se po­dě­lí o tipy, triky a do­po­ru­če­né po­stu­py pro efek­tiv­ní vy­u­ži­tí nové ge­ne­ra­ce Hy­per­Works. Na­va­zu­je tak na po­zi­tiv­ní ohlas z le­toš­ní kon­fe­ren­ce ATCx Praha, kde část těch­to témat již za­zně­la.

Nej­dů­le­ži­těj­ší té­ma­ta zo­pa­ku­je, dále roz­vi­ne a obo­ha­tí o čer­stvé zku­še­nos­ti s právě vy­da­nou verzí 2023.

Té­ma­ta webi­ná­řů

  • Nové Hy­perWorks: tipy, triky a do­po­ru­če­ní pro práci v novém pro­stře­dí
  • No­vin­ky v Hy­perWorks 2023
  • FE Ge­o­me­t­ry a nové mo­de­lo­va­cí tech­ni­ky v Hy­per­Works
  • Im­ple­men­ta­ce a vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce v Hy­per­Works a obec­ně v rámci en­gi­nee­rin­gu

AE program webinaru

AE Registrace

 


Mohlo by vás zajímat: