Alvao
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Aimtec - Automotive 4.0
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jubileum Stavebního CAD projektu

Autor článku: Administrator   

Stavební CAD projekt je tradiční soutěží architektonických ateliérů a projekčních kanceláří o nejlepší prezentaci stavební či profesní projektové dokumentace zpracované pomocí produktů firem Autodesk a AB Studio. V letošním roce proběhl již 15. ročník této nejstarší soutěže svého druhu u nás. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen se pořádá každoročně na Setkání zákazníků AB Studia.

Za dobu svého trvání si Stavební CAD projekt získal řadu příznivců a každý rok se odborné porotě sejde více než 70 projektů. Během uplynulých patnácti ročníků bylo do soutěže přihlášeno více než 1200 konkrétních projektů. Za zmínku stojí i to, že většina staveb byla realizována. Každý z uplynulých ročníků nabídl velmi zajímavý pohled do kuchyně renomovaných českých architektonických a projekčních ateliérů a veřejnost se takto mohla seznámit s vítěznými projekty jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům se pořádalo často za přítomnosti významných osob na výstavě FOR ARCH, od 13. ročníku byla tato společenská událost spojena se setkáním zákazníků AB Studia.

Odborná porota

V letošním ročníku zasedli tito předsedové odborných porot:

Jiří Paleta, Hewlett-Packard - hlavní cena soutěže a super cena soutěže
Tomáš Kácha, TechData - kategorie "Architektura a stavební projekt"
Patrik Minks, Autodesk - kategorie "Revit v praxi"
Ivona Foltýnová, TechData - kategorie "AutoCAD CIVIL 3D v praxi"
Jiří Bendl, AB Studio - kategorie "Technické zařízení budov"
Alexandre Tartas, GRAITEC - kategorie "Betonové konstrukce"
Robert Krňávek, AB Studio - kategorie "Ocelové konstrukce"
Jan Havlíček, AB Studio - studentská kategorie
Nadstavba a stavební úpravy objektu HZS
Nadstavba a stavební úpravy objektu HZS
Nadstavba a stavební úpravy objektu HZS
Nadstavba a stavební úpravy objektu HZS
Projekt Nadstavba a stavební úpravy objektu HZS obdržel hlavní cenu

Systém hodnocení poroty

Každá porota v jednotlivých kategorií vyhodnocuje jednotlivé soutěžní projekty pomocí bodovacího systému "prvních tří projektů", kteří se stávají adepty na vítěze kategorie. Každý člen poroty má možnost udělit pořadí "prvních tří" pomocí následujících bodových preferencí:
1. místo 3 body,
2. místo 2 body,
3. místo 1 bod.
Vítězem každé kategorie se stává práce s nejvyšším bodovým ohodnocením, v případě rovnosti počtu bodů určují pořadí předsedové porot jednotlivých kategorií.

Ocenění

Každý porotce navrhuje v dané kategorii nominaci jednoho projektu na hlavní cenu. Ze tří projektů s největším počtem preferencí pak předseda poroty, kterým byl Jiří Paleta ze společnosti Hewlett-Packard, vybírá vítěze. Obecně proto nemusí platit, že projekt s největším počtem preferencí automaticky získává hlavní cenu soutěže. Jubilejní ročník přinesl premiéru tzv. Super ceny soutěže, která byla udělena vůbec poprvé. Do soutěže bylo letos přihlášeno 172 soutěžních projektů a soutěžilo se v sedmi kategoriích. Pojďme se podívat blíže na jednotlivé vítěze.
Architektonický návrh centra Ponava
Architektonický návrh centra Ponava zachovává kvalitní části industriální architektury a doplňuje jej o další vrstvy nových funkcí. Svým urbanistickým uspořádáním připravuje území stávajícího brownfieldu pro nový rozvoj. Areál bude obsahovat podzemní garáže, dále objekty, které budou využity na administrativu, obchod, služby a v horních podlažích jsou navrženy byty.

Vítěz hlavní ceny

Hlavní cenu obdržela společnost PROJEKT CENTRUM za projekt Nadstavba a stavební úpravy objektu HZS pro HZS a RZP v Jemnici. Řešený objekt je určen k rozšíření a vytvoření prostor pro zřízení výjezdových stanovišť Hasičského záchranného sboru a Rychlé zdravotnické pomoci. Budova byla původně stanovištěm Hasičského záchranného sboru a této skutečnosti odpovídá i výhodná původní dispozice, dobře využitelná pro budoucí záměr. Cílem návrhu bylo začlenění stavby do konfigurace terénu a zároveň nenásilné včlenění do prostředí vzrostlé zeleně v pozadí. Budova bude v 1.NP ve dvorní části mírně rozšířena, ve 2. NP je nad částí objektu s garážovými stáními navržená nástavba. V této etapě výstavby bude nástavba provedena pouze ve zhruba polovičním možném rozsahu, zbývající část nástavby je ponechána jako rezerva. Z důvodu optického snížení objektu s nástavbou bylo zvýrazněno horizontální členění stavby hrubší profilací tepelné izolace obvodového zdiva v 1.NP a jemnějším členěním dřevěným lamelovým systémem, kryjícím tepelnou izolaci v 2.NP. Sklon střech je volen tak, aby se stavba včlenila do okolí a zároveň byla střecha vyspádována k jednomu místu u nového schodiště HZS.

Dispoziční řešení vylučuje křížení provozu HZS, RZP a veřejnosti, čehož je dosaženo důsledným oddělením provozu v rámci jednotlivých podlaží. Pozitivním přínosem je zřízení Rychlé zdravotnické pomoci v přízemí v rámci bezbarierového provozu (včetně WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) v přímém napojení na výjezdy sanitek. Rovněž situování jednotky Hasičského záchranného sboru do nově zřízených prostor střešní nástavby umožňuje bezkolizní a efektivní využití celého půdorysu 2.NP, přiblížení se stanovištím vozidel a zvýšení průchodnosti v případě zásahu ( schodiště + skluzná tyč). Dispoziční řešení je variabilní a lze jej snadno přizpůsobit novým potřebám.

V zadní obdobně jako v centrální části garáží je dostatečná prostorová rezerva na vytvoření dalších skladových prostor.

Betonové konstrukce

Vítězem v kategorii Betonové konstrukce se za projekt Základ kouřovodu a rekuperátoru stala společnost Třinecká Projekce. Projekt řeší uzel rekuperátoru před krokovou pecí a napojení kouřovodu na komín. Atypické prostorové základové konstrukce jsou situovány v blízkosti stávajících základů haly a původního rekuperátoru. V rámci základu bylo nutno vybudovat podchycení kabelového kanálu, pod kterým nyní prochází kouřovod. Řešená část je součástí stavebního objektu SO 02 „Kroková pec‘‘ a je součástí komplexu projektových dokumentací, řešících realizaci ohřívací pece 120t/h SCHV KLADNO. Základy kouřového kanálu a rekuperátoru navazují na vlastní základ pece v hale SCHV a dále vedou ven z vlastní haly až po napojení na stávající komín stojící před halou. Jedná se o železobetonovou vanu zastropenou s montážním otvorem, ve kterém bude umístěn vlastní rekuperátor a kouřové potrubí, které bude samostatně napojeno na stávající kouřovod těsně před komínem. Základ pro rekuperátor tvoří ŽB vana z vodostavebního betonu se dnem členěným do několika výškových úrovní. Vlastní rekuperátor je umístěn devět metrů pod zemí v komoře 8,5 x 16 m. Na úrovni -3,530 byl vybudován strop pro ukotvení předloh rekuperátoru. Navazující základ kouřovodu tvoří podzemní kanál čtvercového průřezu. Jeho strop se nachází 3m pod terénem. Základ bude vystavený účinkům podzemní vody a nerovnoměrnému oteplení od kouřovodu a rekuperátoru. Dle údajů výrobce může povrchová teplota nevětraných prostorů dosahovat až 100 °C.
Vítězný projekt v kategorii betonová konstrukce
Vítězný projekt v kategorii betonová konstrukce

Revit v praxi

Vítězy v této kategorii se stalo hned šest soutěžících za firmu ARCHIX Brno s projektem Rekonverze průmyslového areálu PONAVA CENTRUM v Brně. Návrh zachovává kvalitní části industriální architektury a doplňuje jej o další vrsvy nových funkcí. Svým urbanistickým uspořádáním připravuje území stávajících brownfields pro nový rozvoj. Areál bude obsahovat podzemní garáže, dále objekty, které budou využity na administrativu, obchod, služby, a v horních podlažích jsou navrženy byty.

Zpracování dokumentace v programu Revit umožnilo rychleší návrh požadovaných variant a změn včetně výkazů ploch, kubatur a 3D výstupů. Finální model z Revitu byl renderován ve 3D MAX.

Ocelové konstrukce

První cenu z kategorie Ocelové konstrukce si odnesla společnost OKF za projekt Pavilon. Největší výstavní pavilon střední Evropy s zastavěnou plochou přes 20 000 m2 (nosná OK 2400 tun) v sobě slučuje moderní výstavní halu a nový vstup do veletržního areálu. Nosný ocelový skelet je tvořen vazníky výstavní haly s rámovými vestavky na obou jejich koncích. Západní fasáda tvořená zasklením na ocelové podkonstrukci představuje výkladní skříň kontrastující s strohým geometrickým tvarem opláštěným nejnovější generací sendvičových panelů. Výpočtový model použitý pro dimenzování konstrukce byl dále zpracován programem AdvanceSteel 8.1 a použit nejen pro výstupy do realizační dokumentace OK, OP i ASŘ, ale následně i pro tvorbu výrobních výkresů nosné OK, na kterou byly úspěšně integrovány i podstatné části podkonstrukcí obvodového pláště.
Detail ocelové konstrukce střechy výstavního pavilonu
Detail ocelové konstrukce střechy výstavního pavilonu

Architektura a stavební projekt

Projekt Národního bruslařského stadionu ve Velkém Oseku z architektonického ateliéru Ing.arch. Arnošt Navrátil pokořil soupeře v kategorii Architektura a stavební projekt. Jde o stavbu nadměstského významu s celoročním a každodenním provozem. Je koncipovaná pro širokou nabídku sportovních a sportovně rekreačních programů. Základní funkce, které podmiňuje rozměry, plochy a standard haly je umělá ledová dráha pro rychlobruslení délky 400 m a dvě hokejová hřiště s rozměry 60x30 m. Standard a vybavení, včetně kapacity diváků, umožňují pořádání vrcholných světových soutěží v rychlobruslení. Rozměry ledové plochy poskytují kromě toho širokou škálu možností pro další rekreační sporty a jejich trénink, včetně bruslení pro veřejnost a školy. Haly tohoto typu jsou využívány pro různé společenské a kulturní akce, výstavy apod.

Projekt Národního bruslařského stadionu ve Velkém Oseku
Projekt Národního bruslařského stadionu ve Velkém Oseku

Součástí komlexu je i hotel propojený s halou. Spojení obou funkcí není vzájemně provozně podmíněno, takže hotel může poskytovat všechny standardní služby, bez jakékoliv závislosti na hale.

AutoCAD Civil 3D v praxi

Společnost CONSTRUO zvítězila v kategorii AutoCAD Civil 3D v praxi s projektem Výpočet objemu zemních prací pro logistický areál, ve kterém šlo o stanovení výškové úrovně +/- 0,000 pro halu, výšky komunikací a zpevněných ploch a s tím související výpočet objemu zemních prací výkopů a násypů a výpočet vyrovnané bilance areálu. Byly také vytyčeny tvary výkopů a násypů, určena hmotnice a vypočten objem hromady zeminy situované na pozemku.
Výpočet objemu zemních prací v kategorii AutoCAD Civil 3D v praxi
Výpočet objemu zemních prací v kategorii AutoCAD Civil 3D v praxi

Technické zařízení budov

Vítězem v kategorii TZB se za projekt Administrativní budova Na Strži-Green Fox stala firma Ing. Petr Matoušek. Novostavba výškové budovy v oblasti "Pankrácké pláně" se 14 nadzemními a 2 podzemními podlažími se 100 % kancelářské plochy je plně klimatizovaná/větraná centrálním systémem a chlazena podstropními fan-coil jednotkami. Vytápění je provedeno parapetnímy tělesy u fasády. Celková plocha prostor je 15 000 m2.
První místo v kategorii TZB
První místo v kategorii TZB

Studentský projekt

AB Studio se aktivně stará o dorost, a proto také vyhlašuje kategorii studenstský projekt. Vítězem této kategorie se stal Milan Jandek ze Střední průmyslové školy v Třebíči. Jeho projekt je maturitní prací, jejímž zadáním bylo navrhnout pomocí CADKONu-TZB odkanalizování rodinného domku o 2 nadzemních podlažích. Výkresová část zahrnuje zpracování slepé matrice 1.NP, 2. NP a 1. PP včetně navržení sociálního zařízení, dále do slepých matric zakreslení připojovacího potrubí vnitřní kanalizace s rozmístěním ZZP, vypracování rozvinutých řezů kanalizace a vypracování podélných řezů svodnými větvemi s napojením na stokovou síť. V rámci omezeného čistého času šesti hodin bylo nutné také vypracovat technickou zprávu o provedení kanalizace včetně návrhu dimenzí.

Super cena

Nevím, jak se podělí o Super cenu – výlet do Paříže – pět soutěžících z ostravské firmy Noving, ale možná s takovou eventualitou sponzor této ceny Hewlett-Packard počítal a Eifelovku navštíví všichni. Jejich projekt Ověřený 3D model ocelové konstrukce – rekonstrukce elektrárny Prunéřov_II, blok 3, 4, 5 byl zpracován pro účely rekonstrukce elektrárny. Bylo nutné zaměřit 31 000 prvků stávající ocelové konstrukce. Noving použil speciální 3D (X,Y,Z) měřící metodu s použitím totální geodetické stanice. Jeden z řešitelů, Dr. Ing. Novotný, vyvinul unikátní proceduru exportu měřených dat z totální stanice do Advance Steel. Noving vyřešil problém s exportem svařovaných nosníků do ESA a PDMS. Finálním produktem je ověřený 3D model stávající ocelové konstrukce. Tento model a výkresy budou použity technology a statiky, kteří pracují na rekonstrukci technologie elektrárny.
Milan Jandek ze SPŠ v Třebíči a část jeho vítězného projektu
Milan Jandek ze SPŠ v Třebíči a část jeho vítězného projektu

Sláva vítězům

Ceny byly předány na tradičním setkání zákazníků společnosti AB Studio, které se v tomto roce konalo v pražském divadle Na Jezerce. Program setkání, na kterém byly ceny předány, byl tentokrát rozdělen na dvě části. V odpolední probíhaly technické konzultace, ve večerní části shlédli účastníci po slavnostním zahájení a předání cen vítězům divadelní představení Kumštv v podání Jana Třísky, Jana Hrušínského a Jana Kačera. Setkání zákazníků AB Studia, které v průběhu dne navštívilo na 300 uživatelů, se vydařilo. Vítězům nezbývá než pogratulovat a zároveň se těšit na příští ročník soutěže.

 


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit