Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zdokonalte své VISIO, EXCEL a WORD o společnou SQL databázi

Autor článku: Zdeněk Potměšil   
Úterý, 21 Červenec 2015 00:00

Tags: CAD | ECAD | Excel | SQL | Visio | Word

zdokonalte word ilustracniPoužíváte ke svým návrhům a úvodním projektům grafický editor VISIO, tabulkový editor EXCEL a textový nástroj Word? Pak je tento příspěvek určen právě Vám. Chtěli bychom Vám zde krátce představit nástroj, který dokáže grafické informace a záznamy vytvářené v produktu VISIO propojit online se souvisejícími tabulkovými záznamy vytvářenými v programu EXCEL, a to vše pak uspořádat v přehledné, volně konfigurovatelné struktuře, jak ji znáte z produktu Průzkumník.

Spojit grafické záznamy s tabulkovými?

Ano, jedná se o poměrně jednoduchou myšlenku, která však dokáže zrychlit a zpřesnit všechny návrhy, projekty a výchozí kalkulace. Z hlediska obecného stavebního zákona se jedná o činnosti které patří do fáze prvních koncepcí a studií přes dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení až po vytváření zadávací dokumentace. Ta bývá ve většině případů určena pro výběr zhotovitele, přičemž zadavatele zajímají vedle technických dat také cenové a kalkulační položky. Ve všech uvedených fázích dochází k vytváření koncepčních výkresů s celou řadou souvisejících doprovodných technicko-ekonomických tabulkových záznamů. Při provádění následného výběrového řízení má datové spojení mezi grafickými záznamy a souvisejícími tabulkovým informacemi značný význam, neboť díky online spojení dojde nejen ke sjednocení dat, ale především již nehrozí riziko, že při provádění dodatečných změn bude jeden či druhý záznam opomenut.

Dosavadní způsob práce

Pokud nahlédneme na v současnosti používaná softwarová vybavení pro investiční a koncepční činnosti, pak potřebujeme i v nejjednodušším případě alespoň několik softwarových nástrojů:

  • Grafický editor – VISIO (nebo také AutoCAD, popř. jiný CAD nástroj)
  • Tabulkový editor – EXCEL (popř. jiná textová databáze)
  • Výpočetní nástroje – podle oborů (v elektrotechnice např. Sicher, Bizon atd.)
  • Textový editor – Word
  • Nástroj k seřazení a uspořádání všech dokumentů – nejčastěji Průzkumník

Z uvedeného seznamu vyplývá, že pracovník musí sledovat a aktualizovat související data a hodnoty ve všech uvedených softwarových nástrojích. Jde sice jen o jednoduché přepisování, nicméně často při něm dochází k chybám. Navíc je takové nekoncepční opisování časově náročné.

Předkládaná zdokonalení

Uvedené nedostatky jsou odstranitelné právě pomocí jedné společné databáze s datovým propojením mezi uvedenými nástroji. Toto sjednocení pracovního prostředí se vzájemným propojením zajišťuje softwarová platforma Engineering Base. Ta je vytvořena přímo z Microsoft komponentů: SQL server s integrovaným Průzkumníkem, VISIO, datovou vazbou na Word a programovacím prostředím VBA.

První zdokonalení nabízeného řešení lze v krátkosti ilustrovat na následujícím postupu práce. Po nakreslení nebo vložení nového objektu do jednoho nebo více výkresů VISIA se jeho označení a uvedená data objeví online v tabulkových záznamech. Zároveň se automaticky vytvoří jeho zástupce ve stromové struktuře místního Průzkumníku. Bude-li třeba v průběhu dalších prací záznam změnit, lze to provést ze kteréhokoliv místa záznamu. Po provedení změny na jednom místě jsou současně provedeny změny i v dalších souvisejících zobrazeních, aniž by bylo zapotřebí dokumenty otvírat. 

zdokonalte word

Síťová spolupráce

Druhým přínosem Engineering Base je možnost společné práce v jednom projektu z více míst nebo i více profesí. Pomocí společné databáze dochází k usnadnění vzájemné technické komunikace mezi účastníky procesu a odpadá riziko, že jednotliví pracovníci nebudou o provedených krocích vzájemně informováni. Díky tomu je vytvořená dokumentace kvalitnější a pracovní čas je využit lépe.

Import DWG a XLS souborů

Za další přínos databázové koncepce lze považovat import grafických a tabulkových záznamů z doposud oddělených software a její následné datové propojení. Engineering Base umožňuje importovat do VISIA grafické výkresy zpracované ve formátu DWG (AutoCAD) a jednotlivým blokům přiřadit technické informace. Pokud jsou tyto k dispozici v XLS formátu, jsou načteny do databáze a systém díky referenčnímu značení napomůže vzájemnému navázání s bloky ve výkresu. Tímto způsobem je možné modernizovat a sjednotit i starší dokumentaci za účelem jejího tzv. vyčištění a vytvoření nové provozní dokumentace.

Pro jaké technické oblasti je Engineering Base předurčen?

Základní provedení platformy je určeno pro společné sestavování technologických a elektrotechnických přehledových schémat. Pro tyto účely jsou v sestavě připraveny jak symbolové tak i přístrojové databáze. Nicméně k dispozici jsou také nižší verze, které lze přizpůsobit i dalším oborům, vycházejícím z objektové koncepce. 

Vzhledem k otevřenosti systému a jeho možnostem uživatelského dovybavení lze Engineering Base využít i v dalších oblastech, např. ČOV, výměníkové stanice, speciální technika… a všude tam, kde jsou vytvářeny objektové sestavy.

V jakých sestavách je Engineering Base dodáván?

Platforma Engineering Base (dále také jen EB) je vybavena dokonalejší verzí grafického editoru VISIO, než je tomu při jeho samotném pořízení. Základní sestava EB se jmenuje „Plant design“ a je vybavena funkcemi pro vytváření přehledových technologických a silnoproudých schémat. V těchto schématech se definují jednak souvislosti a funkce projektovaného zařízení společně s technickými parametry hlavních přístrojů, a pak také základní ekonomické kalkulace. Obecně se tento druh dokumentace nazývá „Basic design“.

Pro potřeby následného vytváření již realizační dokumentace („Detail design“) jsou určeny sestavy EB-Instrumentation a pro tvorbu detailní elektro-dokumentace EB-Electrical. Pro potřeby trubkových rozvodů (hydraulika, pneumatika, vodní hospodářství) je k dispozici EB Fluid. Verze EB Cable je předurčena pro oblast kabelové a svazkové techniky.

Společnost Technodat disponuje týmem zkušených techniků, kteří jsou schopni vytvářet i další individuální sestavy EB podle přání a potřeb zákazníků.

Jednotné prostředí

K dalším nezanedbatelným přínosům nového řešení patří také jednotné Microsoft prostředí. Uživatel uvítá, že se ve všech zobrazeních pohybuje ve známém prostředí a nemusí se zdržovat studiem stylu ovládání jiných aplikací.

Od koncepčních návrhů až po detailní řešení

Projektování v Engineering Base poskytuje technikům jednoznačné přínosy, které dokážou ocenit jak pracovníci v úvodních fázích projektu, tak i pracovníci, kteří navazují na úvodní návrhy a realizují detailní montážní dokumentaci. Za hmatatelný přínos lze tedy považovat přímé datové navázání z úvodních fází projektu až po fázi realizační bez přepisování či přenášení potřebných dat.


Pokud Vám toto moderní řešení připadá zajímavé, můžete přes produktové stránky získat demoverzi produktu Engineering Base. V této demoverzi je k dispozici jak VISIO, tak i SQL server.

Více informací získáte na www.engineeringbase.cz nebo na elektrotechnickém veletrhu ELO SYS v Trenčíně.


Mohlo by vás zajímat: