Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Dassault Systemès | SolidWorks | Velké sestavy | Webináře

SW velke sestavy-2148Ve 22 mi­nu­tách se mů­že­te v pátek 22. pro­sin­ce 2021 od 10:00 hodin do­zvě­dět, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová verze So­li­dworks a jak je rych­le za­vést do praxe. Každá nová verze So­li­dworks při­ná­ší kromě celé řady no­vých a vy­lep­še­ných funk­cí také zvý­še­ní vý­ko­nu a verze 2022 není vý­jim­kou.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | CSF | Hexagon | PM-Tech | Setkání | SURFCAM | Uživatelé

3e praha-on-line meeting-2147Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line Se­tká­ní uži­va­te­lů Sur­f­cam, které se usku­teč­ní ve formě on-line kon­fe­ren­ce na plat­for­mě ZOOM. Účast­ní­ky čeká za­jí­ma­vý pro­gram už ve stře­du 1. pro­sin­ce 2021 od 9:30 do 14:30 hodin, který začne pre­zen­ta­cí spo­leč­nos­tí He­xa­gon a 3E Praha En­gi­nee­ring a před­sta­ve­ním no­vé­ho CAD ře­še­ní – De­signer.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | White paper | Xaar

Xaar Ultra High Viscosity Technology-2147Tech­no­lo­gie ultra vy­so­ké visko­zi­ty firmy Xaar po­sky­tu­je vý­rob­cům řadu no­vých a prak­tic­kých vý­rob­ních mož­nos­tí, na­bí­zí mož­nost tisku bez ome­ze­ní a pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu v adi­tiv­ní vý­ro­bě. Ros­tou­cí role a mož­nos­ti in­kous­to­vých tis­ko­vých hlav jsou před­sta­ve­ny v nej­no­věj­ší bílé knize firmy Xaar s ná­zvem „Po­sou­vá­ní hra­nic in­kous­to­vé tech­no­lo­gie po­mo­cí tisku s vy­so­kou visko­zi­tou“.

Celý článek...

Tags: CAD Schröer | Izometrie | M4 ISO FX | PCF | Potrubí | Software

CAD Schroer-M4 ISO FX-2147Soft­ware M4 ISO FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer ge­ne­ru­je izo­me­t­rie po­tru­bí, se­zna­my dílů a další dů­le­ži­tou do­ku­men­ta­ci během ně­ko­li­ka sekund, a to zcela ne­zá­vis­le na CAD sys­té­mu. Pro­ces je plně au­to­ma­ti­zo­va­ný, což zna­me­ná, že již není třeba vy­na­lo­žit ma­nu­ál­ní úsilí. PCF je běžný for­mát pod­po­ro­va­ný vět­ši­nou pro­fe­si­o­nál­ních sys­té­mů pro 3D na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí.

Celý článek...

Altair Dont be late-2147Pokud uva­žu­je­te o prv­ním za­ve­de­ní si­mu­la­ce, po­u­ží­vá­te ve­sta­vě­né si­mu­lač­ní CAD ná­stro­je, ale na­rá­ží­te na pro­blémy s rych­los­tí a přes­nos­tí, nebo chce­te po­kro­čit k mul­ti­fy­zi­kál­ním ana­lý­zám, zú­čast­ně­te se této vir­tu­ál­ní akce 30. lis­to­pa­du 2021 ve 14:00 hodin. Vir­tu­ál­ní se­tká­ní za­hr­nu­je pre­zen­ta­ce a worksho­py a mohlo by být mi­mo­řád­ně cen­ným pře­de­vším pro váš kon­strukč­ní tým.

Celý článek...

Tags: Connect Kit | Hardware | IIoT | IoT | OnLogic

OnLogic-connect-kit-product-photos-2 1-2147Spo­leč­nost On­Lo­gic, do­da­va­tel ře­še­ní pro prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT), před­sta­vi­la 11. lis­to­pa­du během živé akce „Con­nect Kit by On­Lo­gic“. Con­nect Kit je na­vr­žen jako sada hard­wa­ru a soft­wa­ru a umožňuje za­ří­ze­ním snad­no při­po­jit své vy­ba­ve­ní ke clou­du během jedné ho­di­ny. Sou­čás­tí sady jsou kon­zul­ta­ce od Cirrus Link So­lu­ti­ons, od­bor­ní­ků na im­ple­men­ta­ci SCADA a IIoT, kteří po­sky­tu­jí po­ra­den­ství.

Celý článek...

Tags: CMM | Equator | Kontrola | Měření | Renishaw | REVO | Verisurf Software

Verisurf Renishaw-object-oriented-programming-2147Re­nishaw uza­vřel do­ho­du s Ve­ri­surf Soft­warem, která umožňuje spo­leč­nos­tem v Se­ver­ní Ame­ri­ce pří­stup k soft­wa­ru Ve­ri­surf pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM) firmy Re­nishaw. Tato do­ho­da, která klade důraz na ob­lí­be­nou sadu Ve­ri­surf CMM Pro­gra­m­ming and In­specti­on Suite, umožňuje spo­leč­nos­tem vy­u­ží­vat vy­spě­lé kon­t­rol­ní tech­no­lo­gie Re­nishaw, včet­ně pě­ti­o­sé­ho mě­ři­cí­ho sys­té­mu REVOfle­xi­bil­ní­ho mě­ři­cí­ho sys­té­mu Equa­tor, a pod­půr­né sítě obou or­ga­ni­za­cí.

Celý článek...

Tags: 3. generace | Autonomní mobilita | LiDAR | Valeo | Valeo Wem­ding

VALEO LIDAR 13-2147Sku­pi­na Valeo před­sta­vi­la 23. lis­to­pa­du 2021 svou třetí ge­ne­ra­ci ro­tač­ní­ho Li­DA­Ru, která bude uve­de­na na trh v roce 2024. Tato nová tech­no­lo­gie, která na­bí­zí vý­raz­ně vyšší výkon sen­zo­ru, činí au­to­nomní mo­bi­li­tu re­a­li­tou a za­jis­tí dosud ne­ví­da­nou úroveň bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu. Třetí ge­ne­ra­ce Li­DA­Ru po­sí­lí tech­no­lo­gic­ké a prů­mys­lo­vé ve­dou­cí po­sta­ve­ní sku­pi­ny Valeo – dosud je­di­né­ho do­da­va­te­le na trhu, který v sou­čas­nos­ti sé­ri­o­vě vy­rá­bí LiDAR sen­zo­ry pro au­to­mo­bi­ly.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Optické snímače | Renishaw | RUP1 | Sondy | Upínání

Renishaw MSV 2021-DSC05318-2147Tu­zem­ský prů­my­sl do­stá­vá po­sled­ní roky za­brat. Musí se vy­rov­nat s ne­do­stat­kem kom­po­nen­tů, ma­te­ri­á­lů a od­bor­ných pra­cov­ní­ků. Za­tím­co pan­de­mií na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce firmy těžko na­hra­zu­jí, ne­do­sta­tek pra­cov­ní­ků řeší in­ves­ti­ce­mi do au­to­ma­ti­za­ce. Tento klí­čo­vý trend za­zna­me­na­la spo­leč­nost Re­nishaw na le­toš­ních prů­mys­lo­vých ve­letr­zích v Mi­lá­ně a Brně. Důraz na au­to­ma­ti­za­ci prů­mys­lu je zře­tel­ný ce­lo­svě­to­vě.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Bentley Systems | Elektrická vedení | PLS | Power Line Systems | Software

pls pole w-2147Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la 19. lis­to­pa­du 2021, že uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o zís­ká­ní spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro návrh nad­zem­ních elek­tric­kých pře­no­so­vých ve­de­ní a je­jich struk­tur – od sou­kro­mé ka­pi­tá­lo­vé firmy TA As­so­ci­a­tes za při­bliž­ně 700 mi­li­o­nů do­la­rů. Úhra­da je splat­ná po podle volby BSY v ho­to­vos­ti nebo kom­bi­na­cí ho­to­vos­ti a akcií BSY.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | CFD | HyperMesh | Webináře

AdvancedEng Neni cas na zmenu-2147Webi­nář spo­leč­nos­ti Advan­ced En­gi­nee­ring je určen pro všech­ny za­čí­na­jí­cí, ale i zku­še­něj­ší kon­struk­té­ry, vý­po­čtá­ře, ma­na­že­ry a všech­ny ty, kteří ne­zna­jí všech­ny pro­duk­ty Al­tair. Zjis­tě­te, jak Al­tair může být pří­nos­ný pro vaši firmu. Je prav­dou, že Hy­per­Me­sh je ná­stroj, který Al­tair na­bí­zel jako první a dlou­hou dobu je­di­ný pro­dukt. Od té doby se však port­fo­lio roz­rost­lo do ohrom­ných roz­mě­rů.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | FormNext | HP Inc. | HP Metal Jet | L’Oréal

HP 3DP-2146Spo­leč­nost HP tento týden na ve­letr­hu Form­next za­mě­ře­ném na adi­tiv­ní vý­ro­bu in­for­mo­va­la o při­pra­ve­nos­ti oslo­vit nové zá­kaz­ní­ky a roz­ší­řit part­ner­ské pro­gra­my i eko­sys­tém. HP na­vá­za­lo spo­lu­prá­ci s nej­vět­ším svě­to­vým vý­rob­cem kos­me­ti­ky, fir­mou L’Oréal, s níž se hodlá za­mě­řit na na­sa­ze­ní adi­tiv­ní vý­ro­by v ma­so­vém mě­řít­ku a na zkou­má­ní mož­nos­tí zcela no­vých kos­me­tic­kých obalů a dal­ších ino­va­cí.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Akvizice | Prusa Research | Trilab

Prusa Research-IMG 1179-3-2146Prusa Re­search ex­pan­du­je do dal­ších ob­las­tí trhu s 3D tis­kár­na­mi. Koupí 80 % po­dí­lu v české firmě Tri­lab, která se za­bý­vá vý­vo­jem a vý­ro­bou 3D tis­ká­ren ur­če­ných pře­de­vším pro pod­ni­ko­vou sféru. Hod­no­ta akvi­zi­ce ne­by­la zve­řej­ně­na. Obě firmy tento týden pre­zen­tu­jí své pro­duk­ty na ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. Firma čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra Jo­se­fa Průši in­ves­tu­je do další české firmy, která se za­bý­vá vý­vo­jem a vý­ro­bou 3D tis­ká­ren.

Celý článek...

Strana 1 z 705

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>