Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: #HM2024 | Autodesk | Dassault | Festo | Hannover Messe | Ultimaker | Veletrhy

IMG 20240422 092733-2417To, že se něco děje na vý­sta­viš­ti, sig­na­li­zu­jí pře­pl­ně­né vlaky han­no­ver­ské­ho metra/tram­va­je z hlav­ní­ho ná­dra­ží smě­rem k vý­sta­viš­ti. Už ovšem jsou dávno pryč doby Ce­BI­Tu, kdy se na měst­ských dál­ni­cích smě­řu­jí­cích k Mes­se­gelände ráno ob­ra­cel směr ko­mu­ni­ka­cí tak, aby všech­ny pruhy vedly k vý­sta­viš­ti a od­po­led­ne zase na­o­pak.

Celý článek...

Tags: 2024 | Měšťanský pivovar | Polná | Setkání | technology-support | Uživatelé

Setkani-t-support-2024-2416Po dvou le­tech se opět koná se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů Gi­bb­s­CAM a Ci­ma­t­ron do­dá­va­ných tech­no­lo­gy-sup­por­tem, po­řá­da­né ten­to­krát v Měš­ťan­ském pi­vo­va­ru v Polné ve dnech 31. květ­na a 1. červ­na 2024. Účast na se­mi­ná­řích i na se­tká­ní uži­va­te­lů je bez­plat­ná pro zá­kaz­ní­ky s roč­ním ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem (pro dvě osoby na jednu li­cen­ci).

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Adi Pohn | EVO-tech | NEVO3D

NEVO3D-Mgmt klein-2416Ra­kous­ký EVO-tech musel kon­cem loňského roku vy­hlá­sit kon­kurz kvůli ne­pře­ko­na­tel­ným spo­rům o stra­te­gic­ké smě­řo­vá­ní spo­leč­nos­ti. Bliž­ší in­for­ma­ce mů­že­te najít v tisku v de­ní­ku K-Ze­i­tung. Novou in­for­ma­cí je, že pů­vod­ní tým se svými sys­témy po­kra­ču­je pod ná­zvem NE­VO3D. Spo­leč­nost byla za­lo­že­na na za­čát­ku ledna spo­leč­ně s novým part­ne­rem Adi Po­hnem, zná­mým re­no­vá­to­rem v Ra­kous­ku.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3Dees | AMP | CMF | Kovy | MDU | Sintratec

Sintratec-3Dees-2416Ve 3Dees stále sle­du­jí nej­no­věj­ší tren­dy a nej­za­jí­ma­věj­ší ino­va­ce v adi­tiv­ní vý­ro­bě a rádi je při­ná­ší svým kli­en­tům a part­ne­rům. Proto se roz­hod­li za­stu­po­vat Sin­tra­tec – před­ní­ho vý­rob­ce přes­ných 3D tis­ká­ren, který vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní (SLS). Tento výběr nebyl ná­hod­ný. Po dů­klad­ném zkou­má­ní trhu a po­rov­ná­ní s kon­ku­renč­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi v 3Dees iden­ti­fi­ko­va­li ně­ko­lik klí­čo­vých fak­to­rů, které je pře­svěd­či­ly o je­di­neč­nos­ti ře­še­ní 3D tis­ká­ren Sin­tra­tec S2Sin­tra­tec S3.

Celý článek...

Tags: 2024 | Doprovodný program | Hannover | Hannover Messe

Doprovodny program HM2024-2416Už příští týden (22.–26. dubna 2024) se koná Han­no­ver Messe 2024. Pět ve­letrž­ních dnů kromě vel­ké­ho počtu vy­sta­vo­va­te­lů a je­jich různě vel­kých ex­po­zic při­ná­ší i ne­sku­teč­ně bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram. Než se vy­dá­te příští týden do Han­no­ve­ru, tak ur­či­tě spolu s PRO­ve­letrhy do­po­ru­ču­je­me pro­jít si na­bíd­ku do­pro­vod­ných akcí. Je jich oprav­du hodně, pře­hled akcí zde: lnkd.in/etUFACif.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Do­ho­da | Mor­ris Group | Po­ly­me­ry | Stra­ta­sys | Vý­hrad­ní part­ne­rství

Using-F123-CR-FDM-Printer-3-2416Stra­ta­sys ozná­mil, že uza­vřel do­ho­du o tom, že se stane vý­hrad­ním part­ne­rem firmy Se­lect Ad­di­ti­ve Tech­no­lo­gies, di­vi­ze Mor­ris Group, pro 3D tisk po­ly­me­rů, která je jed­ním z nej­vět­ších do­voz­ců a dis­tri­bu­to­rů ob­rá­bě­cích stro­jů ve Spo­je­ných stá­tech. Se­lect Ad­di­ti­ve, která vy­u­ží­vá více než 80 let zku­še­nos­tí ve služ­bách ko­voz­pra­cu­jí­cí­ho prů­mys­lu, má dobrou po­zi­ci k tomu, aby vý­rob­cům na­bíd­la po­třeb­ný most od kon­venč­ních me­tod od­st­ra­ňo­vání kovů k rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­ho­dám adi­tiv­ní vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: Bezpečnost | Microsoft | SaaS | Siemens | SINEC Security Guard | Zranitelnost

sinec-security-guard-keyvisual-srgb-high-2416Vý­rob­ní za­ří­ze­ní jsou stále čas­tě­ji ter­čem ky­ber­ne­tic­kých útoků. Prů­mys­lo­vé pod­ni­ky proto musí iden­ti­fi­ko­vat a řešit po­ten­ci­ál­ní zra­ni­tel­nos­ti svých sys­té­mů. S cílem řešit po­tře­bu co nej­rych­lej­ší iden­ti­fi­ka­ce zra­ni­tel­ných míst v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti ve vý­rob­ních ha­lách uvede Si­e­mens na trh nový soft­ware jako služ­bu z ob­las­ti ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, který bude po­pr­vé před­sta­ven na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2024.

Celý článek...

Tags: Hannover Messe | HM2024 | Igus | igusGO | Údržba | Umělá inteligence | Výrobní procesy

IGUS AP igusgo-2415V prů­lo­mo­vé pre­zen­ta­ci na Han­no­ver Messe 2024 se igus chys­tá nově de­fi­no­vat bu­douc­nost udr­ži­tel­né prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce díky svým nej­no­věj­ším po­kro­kům v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce (AI), in­te­li­gent­ní údrž­by a níz­ko­ná­kla­do­vé ro­bo­ti­ky. Se za­mě­ře­ním na bez­mazná a CO₂ ne­ut­rál­ní ře­še­ní před­sta­ví igus­Go, apli­ka­ci po­há­ně­nou umě­lou in­te­li­gen­cí, spolu s řadou in­te­li­gent­ních sen­zo­ro­vých tech­no­lo­gií ur­če­ných k ze­fek­tiv­ně­ní údrž­by a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů pro bez­maz­ný prů­my­sl zítř­ka.

Celý článek...

Tags: ANSYS | AnsysGPT | CAE | Simulace | Umělá inteligence | Virtuální asistent

ansysgpt-2415Ansys ozná­mil vy­dá­ní svého vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta An­sys­GPT s umě­lou in­te­li­gen­cí. Tento vir­tu­ál­ní asi­s­tent, vy­tvo­ře­ný po­mo­cí tech­no­lo­gie Chat­GPT, spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti in­že­ný­rů An­sy­su s vý­ko­nem umělé in­te­li­gen­ce a po­sky­tu­je ná­stroj pro vše­o­bec­né po­u­ži­tí, který je scho­pen po­sky­to­vat rych­lou ne­pře­tr­ži­tou zá­kaz­nic­kou pod­po­ru.

Celý článek...

Tags: MakerFaire | Praha | PRUSA Re­search | Vý­sta­viš­tě Praha

Maker Faire Prague Crazy Electronics Jan Hromadko-2415Všem pří­z­niv­cům kre­a­ti­vi­ty a ino­va­cí dobře známý fes­ti­val Maker Faire Pra­gue se letos koná již v květ­nu, a to o ví­ken­du 11. a 12. 5. 2024. Do Křiží­ko­vých pa­vi­lo­nů na Vý­sta­viš­tě Praha opět za­ví­ta­jí ro­di­ny s dětmi, tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­nál­ní ino­vá­to­ři v byz­ny­su i vzdě­lá­vá­ní. Jed­no­den­ní a dvou­den­ní vstu­pen­ky jsou k do­stá­ní v síti Goout už teď za zvý­hod­ně­nou cenu.

Celý článek...

Tags: AI Cen­ter of Ex­cellen­ce | AMC Bridge | CoE | Strojové učení | Umělá inteligence

AMC Bridge-2415AMC Bridge ozná­mi­la zří­ze­ní svého cen­t­ra AI Cen­ter of Ex­cellen­ce (CoE), což je stra­te­gic­ká ini­ci­a­ti­va za­mě­ře­ná na in­te­gra­ci tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce (AI) a stro­jo­vé­ho učení (ML) do všech je­jích čin­nos­tí. Cen­t­rum bude slou­žit jako ústřed­ní místo pro vy­u­ži­tí síly AI a ML k vy­lep­še­ní kli­ent­ských ře­še­ní a pod­po­ře ino­va­cí.

Celý článek...

Tags: Data | Datakit | Kompatibilita | konverze | Novinky | V2024.2 | Vylepšení | Výměna

datakit 2024-2-2415Verze 2024.2 má více funk­cí než kdy­ko­li před­tím, aby po­moh­la fir­mám s vý­mě­nou tech­nic­kých dat. Stej­ně jako u každé čtvrt­let­ní verze ře­še­ní Da­ta­ki­tu byly i zde při­dá­ny nové funk­ce, které uži­va­te­lům po­mo­hou zkrá­tit čas po­třeb­ný k ná­vr­hu, a pro­ve­de­no bylo ně­ko­lik zá­sad­ních vy­lep­še­ní pro zvý­še­ní kva­li­ty a zvý­še­ní in­te­gri­ty a vý­ko­nu vý­po­čet­ní tech­ni­ky.

Celý článek...

Tags: Implementace | Partneři | SCANLAB | Testování | XL SCAN

XL-SCAN-SCANLAB-Turner-Laser-2415SCAN­LAB, před­ní do­da­va­tel špič­ko­vých la­se­ro­vých ske­no­va­cích sys­té­mů, za­jiš­ťu­je pro­střed­nic­tvím part­ner­ství mi­ni­ma­li­za­ci ná­ro­ků na in­te­gra­ci svých vy­spě­lých ře­še­ní pro mi­k­ro­ob­rá­bě­ní. XL SCAN, který byl vy­vi­nut spo­leč­ně s ACS Mo­ti­on Con­t­rol, zpra­co­vá­vá ob­rob­ky prak­tic­ky ne­o­me­ze­né ve­li­kos­ti díky syn­chron­ní kom­bi­na­ci 2D ske­no­va­cí hlavy s po­lo­ho­va­cím sto­lem XY, kdy se ske­ner a stůl během la­se­ro­vé­ho zpra­co­vá­ní ne­u­stá­le po­hy­bu­jí.

Celý článek...

Strana 1 z 765

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>