Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: AUTOMATE 2023 | S200 | Servopohony | Siemens | SINAMICS

SINAMICS S200 servo-drive system-2321Na ve­letr­hu Au­to­ma­te 2023 před­sta­vil Si­e­mens svou nej­no­věj­ší na­bíd­ku ser­vo­po­ho­nů pro se­ve­ro­a­me­ric­ký vý­rob­ní prů­my­sl. S novým ser­vo­po­ho­nem Si­na­mics S200, který se sklá­dá z po­ho­nu Si­na­mics S200 a mo­to­ru Si­mo­tics S-1FL2 se stan­dard­ní nebo fle­xi­bil­ní ka­be­lá­ží, při­ná­ší Si­e­mens na trh sa­mo­stat­ných a sí­ťo­vých stro­jů novou úroveň ří­ze­ní po­hy­bu.

Celý článek...

Tags: Altair | Cloud | Simulation | Spolupráce | Umělá inteligence | v2022.3

altair simulation-2022-3 endtoendsimulation-2321Al­tair ozná­mil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce svého port­fo­lia si­mu­la­cí, Si­mu­lati­on 2022.3. Tyto ak­tu­a­li­za­ce na­va­zu­jí na vy­lep­še­ní, která při­nes­la verze Si­mu­lati­on 2022.2, a za­mě­řu­jí se na clou­do­vou spo­lu­prá­ci a vý­po­čty, efek­tiv­ní kom­plex­ní si­mu­lač­ní pra­cov­ní po­stu­py a špič­ko­vou tvor­bu ná­vrhů po­mo­cí si­mu­la­cí po­há­ně­ných umě­lou in­te­li­gen­cí.

Celý článek...

Tags: APS | Axiom Tech | Plá­no­vá­ní vý­ro­by | Se­mi­nář | Zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty

AXIOM TECH seminar--2321Axiom Tech po­řá­dá 14. červ­na hyb­rid­ní se­mi­nář APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Jed­ním z cílů vý­rob­ních spo­leč­nos­tí je dobře a kon­ti­nu­ál­ně plá­no­vat vý­rob­ní za­káz­ky tak, aby byly vý­rob­ní zdro­je vy­u­ži­ty na ma­xi­mum a zá­ro­veň byly do­dr­že­ny po­ža­do­va­né ter­mí­ny do­dá­ní pro­duk­tů zá­kaz­ní­ko­vi.

Celý článek...

Tags: CEITEC | Digitální dvojčata | FRAVEBOT | Intemac | TESTBED OPEN DAY

INTEMAC Testbed Open Day-2321V úterý 30. květ­na 2023 zve In­te­mac na svůj Test­bed Open Day s mož­nos­tí ná­vštěvy Test­be­du CE­I­TEC při VUT. V rámci Test­bed Open Day vy­stou­pí také Vra­ti­slav Beneš z Op­ti­So­lu­ti­ons, který zde před­sta­ví mož­nos­ti vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro učení no­vých ro­bo­tů Fra­ve­bot pro sběr jahod. Právě tito noví Fra­ve­bo­ti zde budou k vi­dě­ní v akci a čer­stvé ja­ho­dy z farmy Rá­je­ček směle sami utrh­nou.

Celý článek...

Tags: Aras | Konfigurace výrobků | Produktové platformy | Správa | Variant Management

Aras-variant management-2321Aras, po­sky­tu­jí­cí nej­vý­kon­něj­ší níz­kokódovou plat­for­mu s apli­ka­ce­mi pro návrh, kon­struk­ci a pro­voz slo­ži­tých pro­duk­tů, ozná­mil 22. květ­na do­stup­nost nej­no­věj­ší verze své apli­ka­ce Va­ri­ant Ma­nage­ment, která při­ná­ší funk­ce ur­če­né ke sprá­vě va­ri­a­bi­li­ty pro­duk­to­vých plat­fo­rem na růz­ných úrov­ních za­stou­pe­ní pro­duk­tů s plnou sle­do­va­tel­nos­tí a his­to­rií re­vi­zí.

Celý článek...

Tags: 3D­EXPERIENCE Works | Elektrokolo | Si­mu­lati­on | SolidWorks

Solidworks elektrokolo1-2320Při na­vr­ho­vá­ní sou­čas­ných slo­ži­tých vý­rob­ků je čím dál dů­le­ži­těj­ší zo­hledňovat fy­zi­kál­ní vlast­nos­ti v ná­vr­hu. Kon­struk­té­ři po­tře­bu­jí mít lepší pře­hled, aby se mohli při tvor­bě ná­vr­hu s jis­to­tou správ­ně roz­hod­nout. To zna­me­ná lepší po­vě­do­mí o vý­ko­nu pro­duk­tu, aby bylo možné brát v potaz více kri­té­rií ná­vr­hu a zá­ro­veň i ter­mí­ny, ná­kla­dy na práci a po­ža­dav­ky na kva­li­tu.

Celý článek...

Tags: CAE | ECAD | EMWORKS | EMWorks2D | Generátory | PMSG | Větrné turbíny | Webináře

EMWorks webinar-2320Na nad­chá­ze­jí­cím webi­ná­ři, ve čtvr­tek 25. květ­na a ve dvou re­la­cích v 15:00 a 20:00 hodin, budou po­u­ži­ty ná­stro­je EM­Works2D od spo­leč­no­sti EM­Works pro účely zkou­má­ní a po­su­zo­vá­ní vý­kon­nos­ti mo­de­lu, který před­sta­vu­je PMSG s vněj­ším ro­to­rem. Vý­sled­ky si­mu­la­ce budou po­rov­ná­ny se za­mýš­le­ný­mi pa­ra­me­t­ry ná­vr­hu, aby se ově­ři­la přes­nost a účin­nost ná­vr­hu.

Celý článek...

Tags: Brno | Excalibur Army | F370 | FDM | Fortus 450mc | IDET | Materiály | MCAE Systems

F370 Office Team Images-2320MCAE Sys­tems, před­ní dis­tri­bu­tor nej­mo­der­něj­ších 3D tech­no­lo­gií, se při­po­jí k dal­ším vý­znam­ným fir­mám na ve­letr­hu obra­ny IDET 2023, který se koná ve dnech 24.-26. květ­na v Brně. V rámci vý­sta­vy bude spo­leč­nost před­sta­vo­vat ši­ro­kou škálu svých pro­duk­tů a apli­ka­cí, které umožňují snaz­ší vývoj a vý­ro­bu spo­leč­nos­tem v obran­ném prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: AERO | Avionika | Brno | L-39NG | Nová Zbrojovka | Vývojové centrum

L39NG-2320Tra­dič­ní český vý­rob­ce le­ta­del Aero ex­pan­du­je a ote­ví­rá nové vý­vo­jo­vé cen­t­rum v Brně, pro které na­bí­rá za­měst­nan­ce. Cen­t­rum se za­mě­řu­je na vývoj avi­o­nic­kých sys­té­mů a in­ter­ak­tiv­ní­ho roz­hra­ní do­ku­men­ta­ce k cvič­né­mu le­tou­nu L-39NG. Do konce roku 2023 chce Aero do br­něn­ské­ho vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra při­jmout při­bliž­ně 30 za­měst­nan­ců.

Celý článek...

Tags: ABB | Aplikace | Automatizace | Infoservice | Kontrola | Robotika | Roboty

ABB-intro-2320ABB Ro­bo­ti­ka spus­ti­la v Česku apli­ka­ci ABB In­fo­ser­vi­ce, která byla vy­vi­nu­ta lo­kál­ně se zá­mě­rem na­bíd­nout ji fi­rem­ním kli­en­tům ABB po celém světě. Uži­va­te­lé díky ní uvidí in­for­ma­ce o svých ro­bo­tech pře­hled­ně na jed­nom místě – ať už jde o pro­voz­ní stavy, evi­den­ci ser­vis­ních zá­sa­hů, se­znam ro­bo­tů nebo vhod­né pří­slu­šen­ství. Všech­ny udá­los­ti se mo­ni­to­ru­jí a díky no­ti­fi­ka­cím zá­kaz­ník ne­při­jde o žád­nou dů­le­ži­tou in­for­ma­ci od di­gi­tál­ní­ho ser­vi­su ABB.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Abc3D | Elvira | Hyper Speed | Pro3 | Pro3 Plus | Raise3D

Raise3D Best New Partner 2022-2320Vý­sled­ky prak­tic­kých testů nové tech­no­lo­gie Hyper Speed od spo­leč­nos­ti Rai­se3D, která umožňuje vý­znam­né zvý­še­ní rych­los­ti běž­né­ho 3D tisku, před­sta­vi­la El­vi­ra, do­da­va­tel­ka 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel­ka por­tá­lu Abc3D. Úlohy re­a­li­zo­va­né v showro­o­mu El­vi­ry uká­za­ly, že Hyper Speed do­ká­že opro­ti stan­dard­ní tech­no­lo­gii vy­tisk­nout stej­né díly se stej­ně vy­so­kou kva­li­tou dvoj­ná­sob­nou (u men­ších dílů) až troj­ná­sob­nou rych­los­tí (u ob­jem­něj­ších dílů).

Celý článek...

Tags: Manager | Ověření | Přesnost barev | PRISMAcolor | Software

Canon PRISMAcolor Manager-2320Canon Eu­ro­pe před­sta­vu­je PRISMA­co­lor Ma­nager, clou­do­vý soft­ware pro sprá­vu barev, který umožňuje ko­merč­ním a in­ter­ním po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb měřit a ově­řo­vat barvy na všech di­gi­tál­ních pro­dukč­ních tis­kár­nách CMYK. Po­mo­cí jed­no­du­ché­ho pro­ce­su, který pro­vá­dí přís­né kon­t­ro­ly kva­li­ty a kon­zis­ten­ce, PRISMA­co­lor Ma­nager ově­řu­je přes­nost barev vůči uzná­va­ným prů­mys­lo­vým stan­dar­dům, jako jsou FOGRA a IDE­Al­li­an­ce, nebo uži­va­te­lem de­fi­no­va­ným cílům a to­le­ran­cím.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Optimalizace | Vyrobitelnost | Vývoj výrobku

Advanced Engineering-2320Ně­ko­lik se­tká­ní se spo­leč­nost­mi Ad­van­ced En­gi­nee­ringAl­tair se usku­teč­ní v květ­nu a červ­nu to­ho­to roku. Vě­no­vat se budou zejmé­na uce­le­né­mu pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku s dů­ra­zem na op­ti­ma­li­za­ce a ově­řo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti. Ne­bu­dou chy­bět no­vin­ky v ná­stro­jích pro po­kro­či­lé si­mu­la­ce s vy­u­ži­tím AI/ML.

Celý článek...

Strana 1 z 742

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>