Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kubotek3D vydává KeyCreator 2020

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 10:02

Tags: 2020 | CAD | Data | Import | KeyCreator | Kubotek3D

Kubotek StretchEx-19493D CAD soft­ware Key­Cre­a­tor na­bí­zí v no­vé ver­zi 2020 na­pří­klad niž­ší množ­ství kro­ků u vy­bra­ných, nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­ných funk­cí jako sprá­va se­stav nebo vý­kre­sy, pod­po­ru Dy­na­Han­dle pro in­tu­i­tiv­ní pře­sun entit po­dél os (ta­že­ním či vlo­že­ním off­se­to­vých hod­not), im­port sou­bo­rů nebo re­fe­ren­cí a mož­nos­ti edi­ta­ce u pří­ka­zů Box Mo­ve a Edit Blend, a také pře­pra­co­va­ný dy­na­mic­ký mód pro tvor­bu tra­dič­ních kři­vek, čar či bloků u těles. Ak­tu­a­li­zo­vá­ny byly i CAD pře­kla­da­če. Nyní lze im­por­to­vat sou­bo­ry for­má­tu In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC), což je ISO stan­dard pro BIM data včet­ně se­stav, tě­les a sítí.

U dal­ších CAD for­má­tů jsou vzá­jem­ně pod­po­ro­vá­ny nej­no­věj­ší verze, tedy Au­to­de­sk In­ven­tor 2020, Dassault Catia V5 R29 (R2019), PTC Creo 6.0 a Si­e­mens NX 1847 (a vý­kre­sy až do 1184).
Více informací na www.kubotek3d.com.


Mohlo by vás zajímat: