Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZWSOFT vydává ostrou verzi ZW3D 2020

Pátek, 13 Prosinec 2019 17:17

Tags: 2020 | CAD | CAM | Novinky | Vylepšení | ZW3D | ZWSOFT

zw3d2020--4-3-1950Od spuš­tě­ní beta ver­ze v září to­ho­to roku se do tes­to­vá­ní no­vých funk­cí za­po­ji­ly ti­sí­ce uži­va­te­lů. Nyní tedy při­chá­zí ostrá ver­ze CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, ZW3D 2020. V ob­las­ti pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu na­bí­zí no­vou mož­nost Rough Off­set pro fle­xi­bil­ní tvor­bu řady off­se­to­vých po­vr­chů, ak­tu­a­li­zo­ván byl do­pl­něk PART­so­lu­ti­ons o 17 no­vých ná­rod­ních stan­dar­dů, a také se­sta­vy do­zna­ly vy­lep­še­ní u de­fi­ni­ce ome­ze­ní u kom­­po­nent nebo u funk­cí Auto Hole Match a With La­y­out. Návrh fo­rem při­chá­zí s bo­hat­ší kni­hov­nou pří­ka­zů a nově při­da­ný­mi ná­stro­ji jako Po­si­ti­ve Screw, Rings, Wed­ge Lock, Spring apod.

Při­by­lo i více ná­stro­jů pro tvor­bu elek­trod a rych­lej­ší je tvor­ba chla­di­cích sys­té­mů. A ko­neč­ně CAM de­sign na­bí­zí roz­ší­ře­né mož­nos­ti ob­rá­bě­ní, pod­po­ru ná­stro­je Gro­o­ve Round pro hru­bo­vá­ní a do­čiš­tě­ní, ak­tu­a­li­za­ce se tý­ka­jí rov­něž 2- a 3o­sé­ho fré­zo­vá­ní a ob­je­vu­je se v té­to ver­zi i nová funk­ce Full Ma­chi­ne Si­mu­lati­on pro si­mu­la­ci ak­tu­ál­ní­ho ob­rá­bě­cí­ho pro­ce­su po­mo­cí ki­ne­ma­tic­kých mo­de­lů.
Více informací v češtině na www.cadservis.com.


Mohlo by vás zajímat: