Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vánoční nadílka aplikací a bonusů CAD Studia

Středa, 18 Prosinec 2019 12:16

Tags: BIM | CAD | CAD Studio | CADforum.cz | Nadílka | Vánoce

sokoban-1951Už po se­dm­nác­té při­chá­zí CAD Stu­dio před vá­noč­ní­mi svát­ky s na­díl­kou apli­ka­cí a bo­nu­sů. Tak jako každý rok, na­dě­lu­je všem uži­va­te­lům CAD apli­ka­cí dárky – ně­ko­lik uži­teč­ných po­mů­cek z vlast­ní­ho vý­vo­je. Mohou si tak do­pl­nit a roz­ší­řit mož­nos­ti svých CAD ná­stro­jů. K dis­po­zi­ci jsou i stov­ky dal­ších CAD apli­ka­cí nebo kniho­ven CAD a BIM bloků na­bí­ze­ných zdar­ma na strán­kách por­tá­lu CAD­fo­rum.cz. V na­bíd­ce tak na­pří­klad je známá hra So­ko­ban, ge­ne­rá­tor pseu­do­ná­hod­ných změn ge­o­me­t­rie Scat­ter, ge­ne­rá­tor mul­ti­čar To­Mul­ti, do­pl­něk pro Au­to­CAD k au­to­ma­tic­ké­mu od­stra­ně­ní ma­lých ob­jek­tů z vý­kre­su Pur­geSmall nebo CenOf pro vy­poč­te­ní a vy­tvo­ře­ní bodu tě­žiš­tě.

To sa­mo­zřej­mě zdaleka není vše, více in­for­ma­cí zís­ká­te na www.cadstudio.cz.


Mohlo by vás zajímat: