Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výzkum, inovace a podnikání na Hannover Messe 2020

Pátek, 17 Leden 2020 15:20

Tags: 2020 | Digitální transformace | Hannover Messe | Inovace | Podnikání | Průmysl | Výzkum

DSC04507Vý­zkum a vývoj má zá­sad­ní vý­znam pro prů­mys­lo­vou trans­for­ma­ci. Nová vý­stav­ní ob­last Fu­tu­re Hub před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) jeho roz­ho­du­jí­cí úlohu v kon­ku­ren­ci firem a pod­ni­ků. Apli­ko­va­ný vý­zkum, pře­nos tech­no­lo­gií, startu­py, ino­vač­ní struk­tu­ra a bu­douc­nost práce jako jed­not­li­vé sta­veb­ní ka­me­ny jsou proto umís­tě­ny v ha­lách č. 24 a č. 25. Nová vý­stav­ní ob­last se spo­lé­há na silné part­ne­ry. Mezi vy­sta­vo­va­te­li jsou Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo vzdě­lá­ní a vý­zku­mu, Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo hos­po­dář­ství a ener­gie, Ně­mec­ké cen­t­rum vý­zku­mu umělé in­te­li­gen­ce, Ústav tech­no­lo­gií se síd­lem v Karl­sru­he a tech­nic­ké uni­ver­zi­ty, spo­leč­né stán­ky jed­not­li­vých států a startu­py z prů­mys­lo­vé bran­že.

Ino­va­ce vzni­ka­jí pře­de­vším v pře­shra­nič­ní spo­lu­prá­ci v růz­ných dis­ci­plí­nách. Ve­letrh zdů­raz­ní ko­o­pe­ra­ci jako hlav­ní fak­tor úspě­chu. Vědci a vý­zkum­ní­ci, nové firmy a pod­ni­ky před­ve­dou po­ten­ci­ál­ním in­ves­to­rům a ob­chod­ním part­ne­rům z ce­lé­ho světa nej­no­věj­ší kon­cep­ce a pro­jek­ty pro všech­ny prů­mys­lo­vé bran­že. Fu­tu­re Hub pro­po­jí všech­na té­ma­ta ve­letr­hu Han­no­ver Messe.
Startu­py jsou pro svou ino­vač­ní sílu, způ­sob myš­le­ní a dy­na­mi­ku u vel­kých pod­ni­ků a in­ves­to­rů nyní velmi ob­lí­be­né. Novým fir­mám ale často chybí fi­nanč­ní pro­střed­ky, zku­še­nos­ti ma­na­že­rů a sítě. Cen­t­rá­la ve­letr­hu pro startu­py – Young Tech En­ter­pri­ses, umís­tě­ná v hale č. 24, jim po­mů­že tyto pře­káž­ky pře­ko­nat. Její pro­gram tvoří fórum, Matchma­king Ne­twor­king a Pit­ching-Sessi­ons pro­bí­ha­jí­cí každý den. Startu­py mají na výběr ně­ko­lik forem účas­ti s růz­nou fi­nanč­ní ná­roč­nos­tí.
V di­gi­ta­li­zo­va­ném světě se usku­tečňuje nejen trans­for­ma­ce prů­mys­lu, ale také se mění způ­sob práce. Pod hes­lem „Fu­tu­re of Work“ ukáže ve­letrh v hale č. 25 bu­douc­nost práce a pří­buzná té­ma­ta jako je Recru­i­ting, zvy­šo­vá­ní kva­li­fi­ka­ce a další vzdě­lá­vá­ní. Worksho­py, Co­a­chings, Con­sul­ting-Loun­ges a před­náš­ky budou za­mě­ře­né pře­de­vším na ka­ri­é­ru v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky, ma­te­ma­ti­ky, pří­rod­ních věd a tech­ni­ky. Při hle­dá­ní za­měst­ná­ní po­mů­že ka­ta­log ka­ri­é­ro­vých po­rad­ců, který jako po­můc­ku při­pra­vu­je Svaz ně­mec­kých in­že­ný­rů.

Místo pro vý­mě­nu zku­še­nos­tí, ne­twor­king a ob­chod­ní jed­ná­ní

Fu­tu­re Hub po­skyt­ne vy­sta­vo­va­te­lům a ná­vštěv­ní­kům řadu pří­le­ži­tos­tí pro vý­mě­nu zku­še­nos­tí, na­vá­zá­ní kon­tak­tů a ob­chod­ní jed­ná­ní. Jed­nou z nich je nová scéna v hale č. 25 se za­mě­ře­ním na trans­for­ma­ci. Pro­gra­mo­vý mix se­stá­va­jí­cí zá­klad­ních pro­slo­vů, pa­ne­lo­vých dis­ku­sí, roz­ho­vo­rů, „kuchyňských“ roz­ho­vo­rů, se­tká­ní part­ne­rů a se­tká­ní s pří­le­ži­tos­tí k na­vá­zá­ní kon­tak­tů tvoří té­ma­ta jako Prů­my­sl 4.0, umělá in­te­li­gen­ce, mo­bi­li­ta, tr­va­lá udr­ži­tel­nost, de­kar­bo­ni­za­ce nebo bu­douc­nost práce. Osob­nost­mi, které zde vy­stou­pí, jsou jed­na­te­lé a za­kla­da­te­lé firem, vědci, zá­stup­ci svazů, po­li­ti­ko­vé, in­flu­en­ce­ři a blo­gge­ři.
Fórum Tech Transfer, které pro­běh­ne v hale č. 25, se za­mě­ří pře­de­vším na ma­nage­ment in­for­ma­cí a pře­nos tech­no­lo­gií. Zá­stup­ci startu­pů si budou vyměňovat své zku­še­nos­ti na fóru In­dustrial Startu­ps v hale č. 24. Dal­ším mís­tem pro vý­mě­nu zku­še­nos­tí bude nová Pi­o­neers Loun­ge v hale č. 25, po­ra­den­ství a ne­twor­king. Ve­čer­ní pro­gram v rámci pře­hlíd­ky Fu­tu­re Hub vy­pl­ní čtyři akce: Noc ino­va­cí, Noc prů­kop­ní­ků, Noc startu­pů a Noc mla­dých in­že­ný­rů.


Mohlo by vás zajímat: