Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podpora skenování do vzoru s novým skenerem Peel 2 CAD

Pondělí, 20 Leden 2020 09:57

Tags: 3D to 2D | ExactFlat | Peel 2 CAD | Rhino 3D | Vzory

Peel2CAD-2004Ka­nad­ský Exact­Flat na­bí­zí zá­kaz­ní­kům až do 31. ledna 2020 ře­še­ní vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních vzorů po­mo­cí ske­no­vá­ní před­loh za vý­hod­nou cenu. Sou­čás­tí pro­dá­va­né­ho ba­líč­ku je soft­ware Exact­Flat 3D to 2D, Rhino 3D, nový ske­ner Peel 2 CAD a do­pra­va v ceně pro­duk­tu. Jedná se o kom­plex­ní ře­še­ní umožňující až ztroj­ná­so­be­ní tvor­by vzorů za jednu cenu 15 999 $. Peel 2 CAD je snad­no po­u­ži­tel­né a plně in­te­gro­va­né ře­še­ní, které umo­ž­ňu­je ex­tra­ho­vat všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce z va­šich 3D skenů a ode­slat je přímo do pre­fe­ro­va­né­ho CAD soft­wa­ru. Přímo mů­že­te ske­no­vat ob­jek­ty mnoha ve­li­kos­tí a po­vrchů – bez ja­ké­ko­li pří­pra­vy – pro­to­že ske­ner au­to­ma­tic­ky roz­po­zná­vá tvary.

Peel 2 CAD má také ka­lib­rač­ní cer­ti­fi­kát, takže zís­ká­te klid při vě­do­mí, že ne­obě­tu­je­te výkon.

peel-2-CAD-scanner-2004

Jak Exact­Flat píše ve svém le­tá­ku, je tento ba­lí­ček zvláš­tě vhod­ný pro vy­tvá­ře­ní vzorů v ob­las­tech jako:

  • Lodní ča­lou­ně­ní
  • Kom­po­zit­ní vý­ro­ba
  • Na­fu­ko­va­cí čluny
  • Fólie na ochra­nu barvy
  • Gra­fic­ké oba­ly
  • Izo­lač­ní ob­kla­dy
  • Ná­by­tek
  • In­te­ri­é­ry pro au­to­mo­bi­ly a do­pra­vu

Na­bíd­ka končí 31. ledna 2020.

Více in­for­ma­cí po­skyt­ne Mark Jewel na tel. čísle: +1 (705) 670-4459.


Mohlo by vás zajímat: