Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Radica uvádí na trh Electra Cloud

Pondělí, 20 Leden 2020 15:37

Tags: CAD | ECAD | Electra Cloud | Radica Software | Výkresy 2D

Electra Cloud-2004Ma­laj­sij­ská Ra­di­ca Soft­ware ozná­mi­la oka­mži­tou do­stup­nost Elect­ra Clou­du, CAD soft­wa­ru plně za­lo­že­né­ho na pro­hlí­že­či, který umožňuje tech­ni­kům vy­tvá­řet, upra­vo­vat a sdí­let 2D elek­tric­ké, pne­u­ma­tic­ké a hyd­rau­lic­ké vý­kre­sy se členy týmu. Elect­ra Cloud fun­gu­je na všech po­čí­ta­čo­vých ope­rač­ních sys­té­mech včet­ně Micro­soft Win­dows, Li­nu­xu a Apple Ma­cin­toshe a také na ja­kých­ko­li mo­bil­ních za­ří­ze­ních, jako jsou smart­pho­ny. Snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware Elect­ra Cloud ne­vy­ža­du­je roz­sáh­lé ško­le­ní a navíc po­má­há kon­struk­té­rům do­kon­čo­vat sche­ma­tic­ké vý­kre­sy o 300 až 500 % rych­le­ji než tra­dič­ní soft­ware, který je v sou­čas­né době na trhu k dis­po­zi­ci.

Elect­ra Cloud je nyní k dis­po­zi­ci přímo na cloud.radicasoftware.com.
Dů­le­ži­tou vý­ho­dou Elect­ra Clou­du je to, že umožňuje uži­va­te­lům spo­lu­pra­co­vat na svých vý­kre­sech se členy týmu kde­ko­li na světě v re­ál­ném čase, pouze s pro­hlí­že­čem a bez po­tře­by dal­ší­ho soft­wa­ru.
Tý­mo­vý panel, který je klí­čo­vou funk­cí v Elect­ra Clou­du, umožňuje čle­nům týmu stej­né­ho pro­jek­tu vždy mít pří­stup k nej­no­věj­ší verzi vý­kre­sů, aby týmy mohly efek­tiv­ně spo­lu­pra­co­vat. Umožňuje snad­né sdí­le­ní, ko­men­to­vá­ní, cha­to­vá­ní a spo­leč­né úpra­vy.
Kromě toho při­chá­zí Elect­ra Cloud také s funk­cí ří­ze­ní verzí sou­bo­rů, která au­to­ma­tic­ky uklá­dá změny pro­ve­de­né v re­ál­ném čase, což umožňuje spo­lu­pra­cov­ní­kům vrá­tit se k před­cho­zím re­vi­zím, aniž by se mu­se­li obá­vat ztrá­ty před­cho­zí práce.
Elect­ra Cloud ob­sa­hu­je všech­ny po­třeb­né au­to­ma­ti­zo­va­né ná­stro­je včet­ně au­to­ma­tic­ké­ho znač­ko­vá­ní, opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí ob­vo­dů, kří­žo­vé­ho od­ka­zu v re­ál­ném čase, roz­sáh­lé sady sym­bo­lů NFPA/JIC a IEC, PLC mo­du­lů, au­to­ma­tic­ké­ho ge­ne­ro­vá­ní ku­sov­ní­ků, ter­mi­ná­lů, roz­vr­že­ní pa­ne­lů a dal­ších.
Elect­ra Cloud je k dis­po­zi­ci jako 30­den­ní bez­plat­ná zku­šeb­ní verze, po které se uži­va­te­lé mohou roz­hod­nout pře­jít na Free Plan nebo po­kra­čo­vat v po­u­ží­vá­ní Elect­ry za 99 $ na uži­va­te­le mě­síč­ně, 999 $ na uži­va­te­le za rok pro Elect­ru Stan­dard (bez hyd­rau­lic­kých a pne­u­ma­tic­kých ná­stro­jů) ) nebo 1499 $ za rok za verzi Elect­ra Pro­fes­si­o­nal s hyd­rau­lic­kým a pne­u­ma­tic­kým ná­stro­ji.
Ra­di­ca Soft­ware také plá­nu­je vy­dá­ní off-line verze Elect­ra Clou­du zejmé­na těm uži­va­te­lům, kteří se obá­va­jí sou­kro­mí a ra­dě­ji pra­cu­jí zcela off-line.

Electra cloud si také můžete okamžitě vyzkoušet na cloud.radicasoftware.com/demo.


Mohlo by vás zajímat: