Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální továrna se stává realitou

Středa, 22 Leden 2020 13:02

Tags: CAD Schröer | FBX | M4 VIRTUAL REVIEW | Virtuální realita | Virtuální továrna

CAD Schroer-Virtual factory-2004Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (VR) se stává běž­nou díky ros­tou­cí po­pu­la­ri­tě v her­ním prů­mys­lu. Také prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti si nyní uvě­do­mu­jí vý­ho­dy této tech­no­lo­gie a za­čí­na­jí ji po­u­ží­vat. Schop­nost vir­tu­ál­ně pro­hlí­žet ná­vrhy ještě před vy­tvo­ře­ním prv­ní­ho fy­zic­ké­ho pro­to­ty­pu na­bí­zí spo­leč­nos­tem ob­rov­ské vý­ho­dy. Me­to­dy ná­vr­hu to­vár­ny po­stu­pu­jí rych­le a přes­to­že vý­zkum již do­sá­hl da­le­ko­sáh­lé­ho po­kro­ku v op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů a ma­te­ri­á­lo­vých toků, jeho vý­sled­ky se do prů­mys­lu do­stá­va­jí jen po­ma­lu. Zde se do­stá­va­jí ke slovu po­sky­to­va­te­lé soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní to­vá­ren.

Vý­sled­kem je, že do funkč­ní­ho roz­sa­hu je­jich soft­wa­ro­vých sys­té­mů se stále více začleňují osvěd­če­né me­to­dy ná­vr­hu. To zna­me­ná, že i malá re­struk­tu­ra­li­za­ce části vý­rob­ní­ho zá­vo­du může pro­běh­nout na zá­kla­dě op­ti­ma­li­zo­va­né­ho ná­vr­hu.

Z mo­der­ní­ho to­vár­ní­ho de­sig­nu těží malé a střed­ní pod­ni­ky

Často se ne­správ­ně před­po­klá­dá, že ná­kla­dy na po­u­ží­vá­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro návrh to­vár­ny jsou pří­liš vy­so­ké, zejmé­na pro malé a střed­ní pod­ni­ky. Z to­ho­to dů­vo­du se mnoh­dy volí lev­něj­ší cesta.
Zna­me­ná to ale, že po­ten­ci­ál je ztra­cen a je ob­tíž­něj­ší sla­dit vý­ro­bu s ros­tou­cí po­ptáv­kou na trhu ve fázi ná­vr­hu. Spo­leč­nos­ti vy­u­ží­va­jí­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­tu a umožňující za­měst­nan­cům po­no­řit se do no­vé­ho de­sig­nu to­vár­ny rych­le těží z je­jích výhod.
Po­u­ži­tí VR často vede k iden­ti­fi­ka­ci a od­stra­ně­ní pro­blé­mů, které by se jinak pro­je­vi­ly až poz­dě­ji. Je mno­hem lev­něj­ší na­pra­vit pro­blémy během pro­jek­to­vé fáze, než je na­pra­vo­vat během vý­stav­by, a to zejmé­na před uve­de­ním za­ří­ze­ní do pro­vo­zu. Jedná se o velmi vý­stiž­ný ar­gu­ment, zejmé­na pro malé a střed­ní pod­ni­ky, pokud jde o zva­žo­vá­ní výhod vir­tu­ál­ní to­vár­ny dnes.

Cesta k vir­tu­ál­ní to­vár­ně

Cesta od 2D pů­do­ry­su ke 3D ná­vr­hu vir­tu­ál­ní to­vár­ny ne­mu­sí být kom­pli­ko­va­ná. Po­sky­to­va­te­lé soft­wa­ru, jako je CAD Schroer, na­bí­ze­jí nej­mo­der­něj­ší ře­še­ní. Díky soft­wa­ru pro to­vár­ní roz­lo­že­ní lze rych­le na­vrh­nout celé bu­do­vy a vý­rob­ní linky bez ohle­du na to, jak velké nebo slo­ži­té jsou. 3D model to­vár­ny lze poté snad­no ex­por­to­vat do ob­lí­be­né­ho for­má­tu FBX a poté zob­ra­zit po­mo­cí pro­hlí­že­če VR.
S pro­hlí­že­čem vir­tu­ál­ní re­a­li­ty M4 Vir­tu­al Re­view, který je kom­pa­ti­bil­ní s Micro­soft Mixed Re­a­li­ty, na­bí­zí CAD Schroer pří­mou cestu k do­sa­že­ní a vy­zkou­še­ní vir­tu­ál­ní to­vár­ny. Vý­vo­jář soft­wa­ru také pod­po­ru­je za­čí­na­jí­cí spo­leč­nos­ti s VR po­sky­to­vá­ním slu­žeb 3D mo­de­lo­vá­ní zá­kaz­ní­kům, je­jichž stro­je a bu­do­vy již nejsou ve 3D k dis­po­zi­ci. CAD Schroer po­má­há spo­leč­nos­tem re­a­li­zo­vat je­jich první pro­jekt a při­pra­vu­je cestu do je­jich první vir­tu­ál­ní to­vár­ny na zá­kla­dě jed­no­du­chých 2D plánů.

Jak se vir­tu­ál­ní to­vár­na stává re­a­li­tou >>


Mohlo by vás zajímat: