Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sigmetrix vydává PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension

Pondělí, 27 Leden 2020 16:51

Tags: Creo | Nástavba | PTC | Rozměry | Sigmetrix | Tolerance

PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension-2005Ná­stav­ba Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on byla na­vr­že­na tak, aby usnadňovala vy­tvá­ře­ní, sprá­vu a po­dá­vá­ní zpráv o více ana­lý­zách 1D to­le­ran­ce v se­sta­vě. Tento nový modul bude k dis­po­zi­ci v bu­dou­cích ak­tu­a­li­za­cích pro­duk­tů Creo 4.0 a Creo 6.0. Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on umož­ní uži­va­te­lům se­sta­vit ana­lý­zu přímo v na­vr­ho­va­ném mo­de­lu PTC Creo, au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­tat nej­hor­ší pří­pa­dy, RSS a sta­tis­tic­ké vý­sled­ky ana­lý­zy. Me­t­ri­ky pro sta­tis­tic­ké vý­sled­ky lze uvést jako: Cpk, Sigma, DPMO nebo % vý­no­su.

Se­znam při­spě­va­te­lů do mo­di­fi­ka­ce je se­řa­ze­n od nej­vět­ší­ho po nejmen­ší­ho a dá se de­fi­no­vat více hro­mad­ných to­le­ranč­ních ana­lýz na stej­ném mo­de­lu.
Uži­va­te­lé zís­ká­va­jí sou­hrn­nou ta­bul­ku zná­zorňující cíle a vý­sled­ky každé kom­pa­ra­tiv­ní ana­lý­zy spolu s vi­zu­ál­ní in­di­ka­cí, zda byl po­ža­da­vek spl­něn. Ná­stav­ba za­jiš­ťu­je spo­je­ní s to­le­ran­ce­mi jak na li­ne­ár­ních, tak na ge­o­me­t­ric­kých (tj. GD&T & GPS) roz­mě­rech, takže změny ak­tu­a­li­zu­jí jak data ná­vr­hu, tak ana­lý­zy. Vy­tvá­ří po­drob­nou zprá­vu s gra­fic­kým po­hle­dem na smyč­ku kót rozměrů za­hr­nu­tých mo­de­lů a gra­fic­kou pre­zen­ta­ci vý­sled­ků a hlav­ních při­spě­va­te­lů. Po­sky­tu­je in­di­ka­ci, že ku­mu­la­ce to­le­ran­ce ne­mu­sí mít po­va­hu 1D, včet­ně po­znám­ky, že po­skyt­nu­té vý­sled­ky mohou podceňovat sku­teč­né roz­dí­ly, ke kte­rým dojde během vý­ro­by.
Více informací na www.sigmetrix.com.


Mohlo by vás zajímat: