Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zakladatel Universal Robots na konferenci Roboty 2020

Čtvrtek, 30 Leden 2020 16:18

Tags: Brno | Esben Øster­ga­ard | RE­In­vest Ro­bo­tics | Roboty 2020 | Universal Robots

Esben Ostergaard-2005Ex­pert na ro­bo­ti­ku, in­ves­tor a jeden ze za­kla­da­te­lů dán­ské spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots vy­stou­pil v rámci kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 v Brně. Esben Øster­ga­ard je dr­ži­te­lem oce­ně­ní En­gel­ber­ger Ro­bo­tics Award, která je ve světě ro­bo­ti­ky po­va­žo­vá­na za No­be­lo­vu cenu. Na kon­fe­ren­ci po­ho­vo­řil o za­čát­cích spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots, vý­vo­ji ko­la­bo­ra­tiv­ní au­to­ma­ti­za­ce a v ne­po­sled­ní řadě také o jeho po­hle­du na bu­douc­nost ro­bo­ti­ky. Spo­leč­nost Uni­ver­sal Ro­bots za­lo­žil Esben Øster­ga­ard v roce 2005 spo­leč­ně se dvěma ko­le­gy z Ji­ho­dán­ské uni­ver­zi­ty v Ode­n­se - Kris­ti­a­nem Kas­sowem a Kaspe­rem Støyem, kde pra­co­val jako vě­dec­ký pra­cov­ník.

Øster­ga­ard a Kas­sow ná­sled­ně opus­ti­li svá za­měst­ná­ní na uni­ver­zi­tě, aby se mohli na­pl­no vě­no­vat nově za­lo­že­né spo­leč­nos­ti. Po in­ten­ziv­ním vý­vo­ji spo­leč­ně v roce 2008 před­sta­vi­li první model ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho ro­bo­ta na světě – UR5. Za první de­ká­du své exis­ten­ce pak spo­leč­nost pro­da­la více jak 4 000 ro­bo­tů a do­sáh­la zisku více než 100 mi­li­o­nů do­la­rů.
Esben Øster­ga­ard rov­něž vy­vi­nul funk­ce pro kon­t­ro­lu síly a bez­peč­nost­ní prvky, které za­jiš­ťu­jí, že při ko­li­zi ro­bo­ta s člo­vě­kem za­sta­ví robot au­to­ma­tic­ky svou čin­nost a ne­způ­so­bí žádná zra­ně­ní díky ome­ze­ní síly a to­či­vé­ho mo­men­tu. Tyto funk­ce eli­mi­nu­jí po­tře­bu do­da­teč­né bez­peč­nost­ní in­frastruk­tu­ry u dr­ti­vé vět­ši­ny sou­čas­ných apli­ka­cí ro­bo­tů Uni­ver­sal Ro­bots a jsou zá­kla­dem kon­cep­tu ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ti­ky.

DSC04642-hm2018-2005

V roce 2015 kou­pi­la Uni­ver­sal Ro­bots ame­ric­ká spo­leč­nost Te­ra­dy­ne za 350 mi­li­o­nů do­la­rů. Do břez­na mi­nu­lé­ho roku byl Øster­ga­ard tech­nic­kým ře­di­te­lem spo­leč­nos­ti, ale roz­ho­dl se re­zig­no­vat a za­lo­žit spo­leč­nost RE­In­vest Ro­bo­tics, která se za­bý­vá in­ves­ti­ce­mi do ma­lých startu­po­vých pro­jek­tů za­mě­ře­ných na ro­bo­ti­ku. Je pře­svěd­če­ný o tom, že od­vět­ví ro­bo­ti­ky bude mít v ho­ri­zon­tu 10 až 20 let větší ve­li­kost než IT. Pro­střed­nic­tvím in­ves­tic do ino­va­tiv­ních startu­po­vých spo­leč­nos­tí chce být i na­dá­le sou­čás­tí toho, jak ro­bo­ty mění svět kolem nás a po­má­ha­jí lidem do­ká­zat ne­ví­da­né věci.


Mohlo by vás zajímat: