Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Universal Robots oznamuje integraci s PLC Siemens

Úterý, 23 Duben 2024 17:16

Tags: Automatizace | Koboty | PLC | Robotika | Siemens | SRCI | Universal Robots

UR cobot connected to Siemens PLC-2417Uni­ver­sal Ro­bots ozna­mu­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s PLC Sie­mens a urych­lu­je svůj zá­va­zek „Au­to­ma­ti­za­ce pro ko­ho­ko­li a kde­ko­li“ tím, že pod­po­ru­je po­ža­dav­ky na au­to­ma­ti­za­ci svě­to­vých spo­leč­nos­tí. Uni­ver­sal Ro­bots (UR) nyní do svého soft­wa­ru in­te­gro­va­la stan­dard­ní roz­hra­ní pro ovlá­dá­ní ro­bo­tů (SRCI). Patří tak mezi první do­da­va­te­le ko­bo­tů, kteří tuto funk­ci na­bí­ze­jí. SRCI je nový stan­dard pro vý­rob­ce ro­bo­tů, jehož cílem je vy­tvo­řit jed­not­né roz­hra­ní mezi PLC a ro­bo­ty.

Plná in­te­gra­ce SRCI do soft­wa­ru UR roz­ší­ří mož­nos­ti při­po­je­ní ko­bo­tů UR a za­jis­tí tak zá­kaz­ní­kům bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s PLC („Pro­gra­m­ma­ble Logic Con­t­rollers“ – pro­gra­mo­va­tel­né lo­gic­ké au­to­ma­ty) Sie­mens, pro­to­že spo­leč­nost Sie­mens je prv­ním a v sou­čas­né době je­di­ným vý­rob­cem PLC pod­po­ru­jí­cím SRCI na trhu au­to­ma­ti­za­ce.

Díky bez­pro­blé­mo­vé­mu pro­po­je­ní UR ro­bo­tů se svě­to­vou špič­kou v oboru, jako je Sie­mens, může UR nyní svým part­ne­rům a zá­kaz­ní­kům, stá­va­jí­cím i bu­dou­cím, na­bíd­nout rych­lej­ší in­te­gra­ci a snad­něj­ší po­u­ží­vá­ní. UR se snaží, aby au­to­ma­ti­za­ce po­mo­cí ko­bo­tů byla pro její zá­kaz­ní­ky co nej­jed­no­duš­ší, a toto je další krok v rámci zá­vaz­ku po­sky­to­vat au­to­ma­ti­za­ci ko­mu­ko­li a kde­ko­li.

Díky jed­not­né­mu da­to­vé­mu roz­hra­ní SRCI na­příč vý­rob­ci je im­ple­men­ta­ce ro­bo­tů in­te­ro­pe­ra­bil­ní a stan­dar­di­zu­je de­fi­ni­ce a pří­ka­zy ro­bo­tů mezi ko­bo­ty UR a PLC Sie­mens. Umožňuje to snad­něj­ší a rych­lej­ší na­sta­ve­ní a zjed­no­du­šu­je na­sa­zo­vá­ní ro­bo­tů UR do stá­va­jí­cích i no­vých vý­rob­ních linek za­lo­že­ných na eko­sys­té­mu Sie­mens.

Ko­bo­ty od Uni­ver­sal Ro­bots mohou být nyní ovlá­dá­ny po­mo­cí SRCI a mohou být pro­gra­mo­vá­ny uži­va­te­li apli­ka­ce Si­ma­tic. Sie­mens chce urych­lit au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by a roz­ší­řit vy­u­ži­tí ro­bo­tů v prů­mys­lu tím, že je zjed­no­du­ší a zpří­stup­ní všem za­měst­nan­cům svých zá­kaz­ní­ků. Pro zá­kaz­ní­ky je vel­kou vý­ho­dou, že mohou v rámci své vý­ro­by snad­no in­te­gro­vat a po­u­ží­vat ro­bo­ty UR spo­leč­ně s tech­no­lo­gií PLC Sie­mens.

Sys­tém SRCI je k dis­po­zi­ci pro ro­bo­ty UR řady e­‑Se­ries a pro ro­bo­ty UR20 a UR30 nové ge­ne­ra­ce. Lze jej na­in­sta­lo­vat a ak­ti­vo­vat po­mo­cí pří­dav­né­ho soft­wa­ru URcap pro Po­ly­Sco­pe verze 5.15 nebo vyšší. Pro více in­for­ma­cí klik­ně­te sem.


Mohlo by vás zajímat: