Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nábytkářská aplikace CAD Studia – Furniture for Fusion 360

Úterý, 04 Únor 2020 12:23

Tags: Autodesk | CAD Studio | CAD/CAM | Fusion 360 | Nábytkářství | Nadstavby

furn-scr-2006Apli­ka­ce CAD Stu­dio Fur­ni­tu­re for Fusi­on 360 (Fur­ni­tu­re) je nově vy­vi­nu­tá ná­byt­kář­ská a truh­lář­ská nad­stav­ba CAD/CAM apli­ka­ce Au­to­de­sk Fusi­on 360 (pro Win­dows). Umožňuje ze­fek­tiv­nit a au­to­ma­ti­zo­vat pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní, tvor­bu do­ku­men­ta­ce a vi­zu­a­li­za­ce skří­něk a dal­ších typů dře­vě­né­ho ná­byt­ku. Au­to­de­sk Fusi­on 360 je vý­kon­ný kon­strukč­ní 3D ná­stroj, který ale sám o sobě ne­po­sky­tu­je spe­ci­a­li­zo­va­né ná­stro­je pro kon­krét­ní prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je na­pří­klad ná­byt­kář­ský prů­my­sl. To vedlo CAD Stu­dio k tomu vy­vi­nout – s po­mo­cí ex­per­tů z ná­byt­kář­ské­ho prů­mys­lu – pro­dukt Fur­ni­tu­re pro ze­fek­tiv­ně­ní a op­ti­ma­li­zo­vá­ní to­ho­to typu kon­strukč­ních prací.

Fur­ni­tu­re vy­ni­ká svou jed­no­du­chos­tí, níz­ký­mi po­ža­dav­ky na hard­ware a pře­de­vším ce­no­vou do­stup­nos­tí.
Do pro­stře­dí Fusi­on 360 doplňuje nad­stav­ba Fur­ni­tu­re sérii funk­cí ze­fek­tiv­ně­ní tvor­by, úprav a do­ku­men­ta­ce ná­byt­ko­vých prvků. Apli­ka­ce je pro­za­tím k dis­po­zi­ci v an­g­lič­ti­ně. Lze si ji vy­zkou­šet i v Trial verzi.
Další in­for­ma­ce na strán­ce Fur­ni­tu­re for Fusi­on 360 a na CAD eSho­pu.


Mohlo by vás zajímat: