Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství MCAE Systems s Xact Metal

Úterý, 04 Únor 2020 13:16

Tags: 3D tiskárny | Aditivní výroba | Kovy | Laser | MCAE Systems | Partnerství | Xact Metal

xact-metal-2006Vstup do no­vé­ho roku za­há­ji­la ku­řim­ská spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním no­vé­ho stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Roz­ší­ři­la tak port­fo­lio 3D tis­ká­ren o další za­ří­ze­ní pro 3D tisk z kovu. Tis­kár­ny Xact Metal pra­cu­jí na bázi tech­no­lo­gie spé­ká­ní práš­ko­vé vrst­vy la­se­rem (Metal Pow­der-Bed Fusi­on), která naplňuje po­tře­by v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by ko­vo­vých dílů a může být vy­u­ží­vá­na na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi. Xact Metal je mladý ame­ric­ký start-up, který byl za­lo­žen za­čát­kem roku 2017 s cílem zpřístup­nit vý­ro­bu ko­vo­vých dílů malým a střed­ním pod­ni­kům.

Spo­luza­kla­da­te­lem firmy je Matt Woods, který uměl najít me­ze­ru na trhu a roz­ho­dl se při­jít s tech­no­lo­gií, která by za­jiš­ťo­va­la vy­so­ce vý­kon­ný tisk i prů­mys­lo­vou kva­li­tu za do­stup­nou cenu. Toto od­hod­lá­ní vedlo k vý­vo­ji první 3D tis­kár­ny XM200, kte­rou Woods jako tech­nic­ký ře­di­tel spo­leč­nos­ti Xact Metal před­sta­vil již v po­lo­vi­ně roku 2017. S přá­ním, aby vý­rob­ci mohli vy­u­ží­vat výhod velmi kva­lit­ní­ho 3D tisku z kovu za nej­lep­ší mož­nou cenu, Xact Metal hodlá změ­nit po­hled na to, že prů­mys­lo­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba je pouze pro ka­pi­tá­lo­vě bo­ha­té spo­leč­nos­ti.
Další informace najdete na www.mcae.cz.


Mohlo by vás zajímat: