Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Správa dat o materiálech GRANTA MI Pro v ANSYS 2020 R1

Čtvrtek, 06 Únor 2020 12:00

Tags: 2020 R1 | ANSYS | CAE | Enterprise | GRANTA MI Pro | Materiály | NX CAD | Správa dat | Workbench

MI-pro-2006Le­toš­ní vy­dá­ní ANSYS 2020 R1 ob­sa­hu­je ANSYS GRAN­TA MI Pro, nové ře­še­ní pro rych­lý start sprá­vy dat ma­te­ri­á­lů od týmu ANSYS Gran­ta. GRAN­TA MI Pro vy­u­ží­vá špič­ko­vou tech­no­lo­gii po­sky­to­va­nou v ře­še­ní GRAN­TA MI En­ter­pri­se, které pod­po­ru­je sprá­vu in­for­ma­cí o ma­te­ri­á­lech v celém pod­ni­ku u sto­vek vý­znam­ných stro­jí­ren­ských pod­ni­ků po celém světě. GRAN­TA MI Pro, pod­mno­ži­na ná­stro­jů GRAN­TA MI En­ter­pri­se, je po­sky­to­vá­na v ba­líč­ku za­mě­ře­ném na jednu kon­krét­ní apli­ka­ci: po­sky­to­vá­ní vstup­ních dat pro návrh a si­mu­la­ci. GRAN­TA MI Pro usnadňuje vy­tvá­ře­ní se­zna­mu ma­te­ri­á­lů a je­jich vlast­nos­tí z vlast­ních zdro­jů a do­da­va­te­lů a kom­bi­no­vá­ním těch­to dat s re­fe­renč­ní­mi údaji re­le­vant­ní­mi pro si­mu­la­ci z da­to­vé knihov­ny ANSYS Gran­ta.

Tento kom­bi­no­va­ný zdroj lze poté zpřístup­nit ná­vr­ho­vé a si­mu­lač­ní ko­mu­ni­tě pří­mou in­te­gra­cí do je­jich CAE pro­stře­dí NX CAD nebo ANSYS Wor­kbench.
GRAN­TA MI Pro je ide­ál­ním vý­cho­zím bodem na cestě k ří­ze­ní in­for­ma­cí o ma­te­ri­á­lech pro větší or­ga­ni­za­ce, kde je po­sky­to­vá­ní dat pro návrh a si­mu­la­ci na­lé­ha­vou pri­o­ri­tou, nebo jako ře­še­ní pro menší or­ga­ni­za­ce s úče­lo­vě za­mě­ře­ný­mi po­ža­dav­ky.
Více in­for­ma­cí zde.
Více o GRAN­TA MI Pro se do­zví­te na tomto webi­ná­ři (20. února 2020) a k dis­po­zi­ci bude i na vy­žá­dá­ní po skon­če­ní akce.


Mohlo by vás zajímat: