Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové zakázkové funkce v GOM softwaru

Středa, 19 Únor 2020 15:37

Tags: ARAMIS | ATOS | Corre­la­te | Funkce | GOM | Pro­fes­si­o­nal | Software

gom-correlate-keyvisual-2008Spo­leč­nost GOM nyní na­bí­zí ve svém soft­wa­ru GOM Corre­la­te Pro­fes­si­o­nal nové a další za­káz­ko­vé funk­ce. Uži­va­te­lé, kteří o to mají zájem, mají mož­nost se se­zná­mit s vý­ho­da­mi verze Pro­fes­si­o­nal zdar­ma po dobu 30 dnů bez ja­kých­ko­li smluv­ních zá­vaz­ků. Op­tic­ký sys­tém 3D ARA­MIS spo­leč­nos­ti GOM umožňuje dobře po­cho­pit vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lů a je­jich cho­vá­ní v prů­bě­hu ce­lé­ho pro­ce­su ná­vr­hu a vý­ro­by. To při­spí­vá ke zlep­še­ní kva­li­ty vý­rob­ků, sní­že­ní ná­kla­dů a času v od­dě­le­ních vý­zku­mu a vý­vo­je v au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém a kos­mic­kém prů­mys­lu, sta­veb­nic­tví, spo­třeb­ním zboží a bi­o­me­cha­ni­ce, jakož i na uni­ver­zi­tách a v ústa­vech.

Soft­ware GOM Corre­la­te se po­u­ží­vá pro kon­t­ro­lu a vy­hod­no­ce­ní 2D nebo 3D dat od­vo­ze­ných ze sen­zo­ru ARA­MIS nebo ji­ných me­t­ro­lo­gic­kých sys­té­mů. Soft­ware GOM Corre­la­te Pro­fes­si­o­nal na­bí­zí všech­ny funk­ce GOM Corre­la­te a navíc další uži­va­tel­ské vý­ho­dy, které mimo jiné zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu pra­cov­ní­ho po­stu­pu.
Jed­nou ze za­káz­ko­vých funk­cí je ana­lý­za vib­ra­cí, která může být dobře po­u­ži­ta v au­to­mo­bi­lo­vém a le­tec­kém prů­mys­lu. Na­pří­klad lo­pat­ky ven­ti­lá­to­rů mo­der­ních tur­bín v le­tec­kém prů­mys­lu musí být prů­běž­ně kon­t­ro­lo­vá­ny, pro­hlí­že­ny a v pří­pa­dě po­tře­by udr­žo­vá­ny tak, aby vy­dr­že­ly ex­trém­ní pro­voz­ní pod­mín­ky během své ži­vot­nos­ti. 3D tes­to­va­cí sys­tém GOM ARA­MIS do­ko­na­le doplňuje sys­tém GOM ATOS, který měří po­vr­cho­vé vady lo­pa­tek ven­ti­lá­to­ru. Sys­tém ARA­MIS lze po­u­žít k za­zna­me­ná­vá­ní 3D po­su­nů během ná­ra­zo­vé zkouš­ky kla­di­vem. Soft­ware uka­zu­je po­su­nu­tí všech bodů mě­ře­ných s růz­ný­mi kmi­točto­vý­mi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi v plném poli nebo bo­do­vě ve všech třech pro­sto­ro­vých smě­rech. Na zá­kla­dě těch­to dat lze vy­po­čí­tat ope­rač­ní od­chyl­ko­vé tvary (Ope­ra­ting De­flecti­on Sha­pes – ODS) k je­jich po­rov­ná­ní s tvary si­mu­lač­ních re­ži­mů.

gom-software-vibration-analysis-2008

Jedna nová funk­ce z GOM Corre­la­te Pro­fes­si­o­nal je spe­ci­a­li­zo­vá­na pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl a umožňuje de­tek­ci kon­tur a ana­lý­zu testů ak­ti­vo­va­ných ai­r­bagů. Tento nový soft­wa­ro­vý ná­stroj sle­du­je obrys ai­r­ba­gu v ja­kém­ko­li vy­so­ko­rych­lost­ním vi­deo­zá­zna­mu a po­má­há iden­ti­fi­ko­vat bod ma­xi­mál­ní­ho vy­chý­le­ní v míst­ním sou­řad­ném sys­té­mu vo­lan­tu.
Další nová funk­ce de­tek­ce čela trh­lin umožňuje sle­do­vá­ní a vy­hod­no­ce­ní tra­jek­to­rie trh­lin. Může být po­u­ži­ta pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí ve vý­zku­mu ma­te­ri­á­lů, jako jsou kovy, plas­ty a kom­po­zi­ty a v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích s vy­so­ký­mi po­ža­dav­ky na bez­peč­nost. Na­pří­klad ve sta­veb­nic­tví lze ARA­MIS po­u­žít ke kon­t­ro­le trh­lin ně­ko­li­ka stran be­to­no­vých vzor­ků sou­čas­ně, s vý­sled­ky mě­ře­ní zob­ra­ze­ný­mi v soft­wa­ru.
Kromě toho soft­ware vy­hod­no­cu­je na­mě­ře­ná data z ty­pic­kých zkou­šek ma­te­ri­á­lů, jako je Na­ka­ji­ma, vy­bou­le­ní, tah, ohyb, střih a roz­ta­že­ní ot­vo­rů, k ur­če­ní vlast­nos­tí ma­te­ri­á­lu. Tato data se po­u­ží­va­jí jako vstup­ní pa­ra­me­t­ry pro nu­me­ric­kou si­mu­la­ci je­jímž vý­sled­kem je přes­něj­ší ma­te­ri­á­lo­vý model a přes­něj­ší pre­dik­ce cho­vá­ní ma­te­ri­á­lu. Na­mě­ře­ná 3D data lze také kom­bi­no­vat s im­por­to­va­ný­mi údaji o tep­lo­tě z in­fra­čer­ve­né ka­me­ry v soft­wa­ru GOM Corre­la­te Pro­fes­si­o­nal, takže lze zís­kat a ana­ly­zo­vat ko­re­la­ci te­pel­né­ho a me­cha­nic­ké­ho cho­vá­ní sou­čás­ti.
Ša­b­lo­ny pro­jek­tů lze navíc rych­le a snad­no opa­ko­vat. V ša­b­lo­ně pro­jek­tu se mimo jiné uklá­da­jí kon­t­rol­ní prvky, klí­čo­vá slova pro­jek­tu a zprá­vy. Při dal­ším hod­no­ce­ní stej­né­ho typu není nutné pro­jekt znovu na­sta­vo­vat.
Pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty pra­cov­ní­ho po­stu­pu na­bí­zí GOM Tra­i­ning Cen­ter ško­le­ní v učeb­ně, eLear­nings a ukáz­ko­vé sady dat pro soft­ware na training.gom.com.
Další in­for­ma­ce o bez­plat­né 30­den­ní zku­šeb­ní verzi soft­wa­ru GOM Corre­la­te Pro­fes­si­o­nal najdete na www.gom.com.


Mohlo by vás zajímat: