Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altium přichází s cloudovým prohlížečem A365

Středa, 26 Únor 2020 10:29

Tags: A365 | Altium | Altium 365 | ECAD | Návrhy | PCB | Plošné spoje | Prohlížeč

altium gif forpr-2009Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč A365, za­lo­že­ný na clou­do­vé plat­for­mě Al­ti­um 365, je zcela novým a ino­va­tiv­ním způ­so­bem pro­hlí­že­ní a sdí­le­ní elek­tro­nic­kých ná­vrhů pro­střed­nic­tvím pro­hlí­že­če na ja­kém­ko­li stol­ním po­čí­ta­či, te­le­fo­nu nebo table­tu s pří­stu­pem na in­ter­net. Sche­ma­ta, roz­vr­že­ní sesek ploš­ných spojů a 3D vi­zu­a­li­za­ce po­sky­tu­jí in­ter­ak­tiv­ní ECAD pro­stře­dí bez nut­nos­ti sta­ho­vá­ní či in­sta­la­ce. Pro­hlí­žeč A365 je sou­čás­tí clou­do­vé stra­te­gie spo­leč­nos­ti Al­ti­um a nově spuš­tě­né clou­do­vé plat­for­my Al­ti­um 365.

Až dosud byli de­sig­né­ři nu­ce­ni sdí­let své ná­vrhy ploš­ných spojů pro­střed­nic­tvím PDF nebo sta­tic­kých ob­ráz­ků. Nový pro­hlí­žeč A365 vy­tvá­ří in­ter­ak­tiv­ní zá­ži­tek, který si za­cho­vá­vá všech­ny klí­čo­vé dů­le­ži­té in­for­ma­ce, které se ob­vykle při sdí­le­ní sta­tic­kých sou­bo­rů ztrá­cí. Pro­hlí­žeč A365 Viewer na­pří­klad umožňuje uži­va­te­lům vy­hle­dá­vat, vy­bí­rat, kří­žo­vě zkou­mat a kon­t­ro­lo­vat kom­po­nen­ty a sítě a hlad­ce pře­chá­zet mezi sché­ma­tem, deskou se spoji a 3D po­hle­dy na desku.

Po­u­ží­vá­ní pro­hlí­že­če A365 Viewer ne­vy­ža­du­je žádné ná­stro­je nebo CAD zku­še­nos­ti. Pro­hlí­žeč A365 je na­vr­žen pro práci s více ECAD for­má­ty a v sou­čas­né době pod­po­ru­je Au­to­de­sk Eagle a Al­ti­um De­signer. V blíz­ké bu­douc­nos­ti budou pod­po­ro­vá­ny další po­pu­lár­ní soft­wa­ro­vé for­má­ty pro ná­vrhy desek ploš­ných spojů.
Pro­hlí­žeč může kdo­ko­liv snad­no vlo­žit na své webo­vé strán­ky, bez­plat­ně, stačí na­vští­vit web www.altium.com/viewer. Na­pří­klad známý vý­vo­jář elek­tro­nic­kých hard­wa­ro­vých a soft­wa­ro­vých souprav Ar­dui­no po­má­há kon­struk­té­rům a vý­rob­cům snad­no a rych­le vi­zu­a­li­zo­vat ná­vrhy a se­sta­vy PCB, které jsou k dis­po­zi­ci v je­jich pro­dukč­ních soupra­vách, vlo­že­ním pro­hlí­že­če A365 na web Ar­dui­no.
Pro­hlí­žeč A365 chrá­ní práva du­šev­ní­ho vlast­nic­tví vlast­ní­ků ná­vrhů a zá­ro­veň za­cho­vá­vá de­tai­ly CAD ná­vr­hu pro­střed­nic­tvím no­vé­ho pro­ce­su na­zva­né­ho Pu­b­li­ko­va­né zob­ra­ze­ní ná­vr­hu (Pu­b­lished De­sign Im­pres­si­on – PDI). Pro­hlí­žeč zpra­co­vá­vá zdro­jo­vé sou­bo­ry ná­vr­hu za úče­lem vy­tvo­ře­ní pu­b­li­ko­va­né­ho zob­ra­ze­ní ná­vr­hu. PDI je do­čas­ný sní­mek od­po­ví­da­jí­cí CAD ná­vr­hu, který za­chy­cu­je ome­ze­né in­for­ma­ce, jako jsou sou­část­ky, sí­ťo­vé pro­po­je­ní a zá­klad­ní ge­o­me­t­rie, s vy­lou­če­ním zá­klad­ních dat ná­vr­hu, která by byla vy­ža­do­vá­na k úpl­né­mu po­cho­pe­ní a au­tor­ským změ­nám ná­vr­hu.
Zdro­je ná­vr­hu jsou zlik­vi­do­vá­ny ihned poté, co byly po­u­ži­ty vý­hrad­ně pro účely vy­tvo­ře­ní PDI. Návrh je k do­stup­ný po celou dobu re­la­ce pro­hlí­že­če uži­va­te­le a je au­to­ma­tic­ky od­stra­něn při za­vře­ní karty pro­hlí­že­če.


Mohlo by vás zajímat: