Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simufact a Renishaw zefektivňují simulaci aditivní výroby

Pondělí, 09 Březen 2020 16:36

Tags: Aditivní výroba | QuantAM | Renishaw | Simufact | Simufact Additive 2020 | Simulace

Simufact Renishaw-2011Re­ni­shaw spo­lu­pra­cu­je se Si­mu­fac­tem na zvý­še­ní úspěš­nos­ti sta­veb fúzní la­se­ro­vou de­po­zi­cí v práš­ko­vém loži (LPBF) po­mo­cí přes­né si­mu­la­ce a zjed­no­du­še­né pří­pra­vy adi­tiv­ní vý­ro­by. Tato spo­lu­prá­ce za­hr­nu­je in­te­gra­ci soft­wa­ro­vé­ho ná­stro­je Re­ni­shaw Quan­tAM k pří­pra­vě sou­bo­rů pro sys­témy adi­tiv­ní vý­ro­by do soft­wa­ru Si­mu­fact Ad­di­ti­ve 2020, ozná­me­né­ho na Form­nex­tu 2019. Obě spo­leč­nos­ti také spo­lu­pra­cu­jí na zdo­ko­na­le­né si­mu­la­ci kom­plex­ní me­ta­lur­gie běžně po­u­ží­va­ných ma­te­ri­á­lů, aby umož­ni­ly úspěš­nou pre­dik­ci a kom­pen­za­ci me­cha­nic­ké­ho na­pě­tí a de­for­ma­ce bě­hem pro­ce­su tisku.

Si­mu­fact Ad­di­ti­ve 2020 ob­sa­hu­je in­te­gro­va­né apli­kač­ní pro­gra­mo­va­tel­né roz­hra­ní Re­ni­shaw Quant­AM pro pří­pra­vu a ex­port úlohy, které po­sky­tu­je uži­va­te­li bez­chyb­ný pře­nos dat z Si­mu­fact Ad­di­ti­ve pří­mo do sys­té­mů Re­ni­shaw. Tato funk­ce také zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu, pro­to­že celý pra­cov­ní pro­ces od ná­vr­hu po tisk je možný v soft­wa­ru. Roz­hra­ní Quant­AM nyní umožňuje pří­pra­vu ví­ce­la­se­ro­vých sou­bo­rů pro po­pu­lár­ní la­se­ro­vý stroj Re­nishaw RenAM 500Q.
Spo­lu­prá­ce se roz­ši­řu­je až ke zlep­še­ní sa­mot­né­ho si­mu­lač­ní­ho pro­ce­su. Ros­tou­cí osvo­jo­vá­ní ví­ce­la­se­ro­vých sys­té­mů LPBF pro vý­rob­ní apli­ka­ce před­sta­vu­je nové si­mu­lač­ní úkoly. Rych­lej­ší pří­kon ener­gie z více la­se­rů zna­me­ná, že se ko­vo­vé kom­po­nen­ty často během tisku za­hří­va­jí na vyšší tep­lo­ty, což ovliv­ňu­je je­jich mi­k­rostruk­tu­ru a ná­sled­kem je různé zbyt­ko­vé pnutí a de­for­ma­ce. Obě spo­leč­nos­ti ta­ko­vé jevy zkou­ma­jí, aby zlep­ši­ly přes­nost si­mu­la­cí stav­by a umož­ni­ly před­po­vě­dět ja­kou­ko­liv de­for­ma­ci, kte­rá může na­stat. Tyto zna­los­ti lze po­u­žít k op­ti­ma­li­za­ci sta­veb­ní­ho pro­ce­su a kom­pen­za­ci ná­vr­hu k při­způ­so­be­ní oče­ká­va­né de­for­ma­ce.
Další informace o výrobcích a službách společnosti Renishaw pro aditivní výrobu naleznete na adrese www.renishaw.com/additive.


Mohlo by vás zajímat: