Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Karmen přidává 3D tiskárnám chytrost

Čtvrtek, 12 Březen 2020 15:58

Tags: 3D tisk | Cloud | Fragaria | Karmen | Karmen Pill

KARMEN-4.1-2011Česká vý­vo­jář­ská firma Fra­ga­ria před­sta­vi­la 12. břez­na 2020 ře­še­ní Kar­men, které přidá běž­ným 3D tis­kár­nám novou úroveň „chyt­ros­ti“, pří­stup­nos­ti a po­ho­dl­nos­ti po­u­ží­vá­ní. Po­mo­cí Kar­men může uži­va­tel spra­vo­vat 3D tis­ko­vé úlohy od­kud­ko­li – spouš­tět je, po­za­sta­vo­vat, rušit nebo třeba sle­do­vat, jak vzni­ka­jí vrst­vu po vrst­vě. Je jedno, jest­li se ob­slu­ha tis­kár­ny na­chá­zí ve stej­né míst­nos­ti, v práci nebo třeba na druhé stra­ně světa. Vzdá­le­nou sprá­vu dosud vět­ši­na běž­ných 3D tis­ká­ren ne­ob­sa­hu­je, ob­slu­ha tak mu­se­la být do dneš­ní­ho dne fy­zic­ky pří­tom­na v místě tisku.

To pře­de­vším u ná­roč­něj­ších tis­ko­vých úloh, které tr­va­jí ně­ko­lik hodin, není prak­tic­ké a z per­so­nál­ní­ho hle­dis­ka ani pří­liš re­ál­né. Navíc to často vede k tomu, že se 3D tis­ko­vé úlohy musí ně­ko­li­krát opa­ko­vat od sa­mé­ho za­čát­ku. Tento pro­blém se díky clou­do­vé služ­bě Kar­men a ovlá­da­či Kar­men Pill stává mi­nu­los­tí. Ře­še­ní Kar­men se sklá­dá ze dvou částí: clou­do­vé služ­by Kar­men a uni­kát­ní­ho ovlá­da­če Kar­men Pill.
Clou­do­vá služ­ba je vy­ví­je­na jako open sour­ce ře­še­ní a jejím úko­lem je ovlá­dat jednu či více 3D tis­ká­ren z webo­vé­ho pro­hlí­že­če po­čí­ta­če, table­tu či te­le­fo­nu. Umožňuje např. za­dá­vat tis­ko­vé úlohy, sle­do­vat prů­běh tisku či dis­tri­bu­o­vat tisk mezi více tis­kár­na­mi, a díky po­u­ži­té­mu soft­wa­ro­vé­mu ře­še­ní je kom­pa­ti­bil­ní se ši­ro­kou šká­lou tis­ká­ren i sli­ce­rů. Clou­do­vá služ­ba Kar­men do­ká­že pra­co­vat s vět­ši­nou dneš­ních chyt­rých 3D tis­ká­ren, které již z vý­ro­by ob­sa­hu­jí za­bu­do­va­ný roz­ši­řu­jí­cí hard­ware, jako na­pří­klad Wi-Fi při­po­je­ní, ka­me­ru na sle­do­vá­ní tisku, svět­lo na při­sví­ce­ní či ně­kte­ré di­a­gnos­tic­ké funk­ce. Vět­ši­na sou­čas­ných FDM 3D tis­ká­ren nicmé­ně mož­nost vzdá­le­né sprá­vy ne­pod­po­ru­je, proto je sou­čás­tí ře­še­ní Kar­men i hard­wa­ro­vý kon­t­ro­ler Kar­men Pill, který si mohou uži­va­te­lé ke clou­do­vé služ­bě Kar­men při­kou­pit.

Kar­men Pill je malá kra­bič­ka s roz­mě­ry 77 × 34 × 12 mm, která při­po­je­ním přes USB port, zpří­stup­ní tis­kár­nu do lo­kál­ní sítě nebo in­ter­ne­tu a umož­ní ji při­po­jit ke clou­do­vé služ­bě Kar­men. Kar­men Pill je kom­pa­ti­bil­ní s nej­roz­ší­ře­něj­ší­mi sli­ce­ry včet­ně Slic3r, PrusaS­li­cer či Ul­ti­ma­ker Cura. Umožňuje pře­nos ob­ra­zu z ka­me­ry do webo­vé­ho roz­hra­ní, přes které po­sky­tu­je uži­va­te­li rov­něž in­for­ma­ce o tep­lo­tě sen­zo­rů a pro­bí­ha­jí­cím tisku. Umožňuje také zá­klad­ní ovlá­dá­ní tis­kár­ny, ty­pic­ky spuš­tě­ní a (po)za­sta­ve­ní tisku. Kar­men Pill je za­lo­že­na na open sour­ce ře­še­ní vy­chá­ze­jí­cím ze sys­té­mu Oc­to­print.
Cena Kar­men Pill je 3500 Kč bez DPH a zá­jem­ci si ji mohou předob­jed­nat na webu kar­men.tech. V pří­pa­dě vy­u­ži­tí pla­ce­né clou­do­vé služ­by je pro­voz do ur­či­té­ho množ­ství při­po­je­ných tis­ká­ren a ob­je­mu dat zdar­ma.

V rámci ně­ko­li­ka­mě­síč­ní­ho zku­šeb­ní­ho pro­vo­zu už Kar­men vy­zkou­še­li vy­bra­ní zá­kaz­ní­ci z řad jed­not­liv­ců, firem i vel­kých or­ga­ni­za­cí. Mezi spo­ko­je­né uži­va­te­le patří např. IKEM, Střed­ní prů­mys­lo­vá škola Na Tře­be­ší­ně, vý­rob­ce ino­va­tiv­ních zdra­vot­nic­kých po­mů­cek BTL, České vy­so­ké učení tech­nic­ké v Praze a ně­ko­lik dal­ších škol a cowor­kin­go­vých dílen.

Další informace lze najít na webu www.fragaria.cz.


Mohlo by vás zajímat: