Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Twinmotion 2020 přináší nové úrovně realismu a mnohem více

Pátek, 13 Březen 2020 14:38

Tags: 2020.1 | AXYZ | CEGRA | PC Design | Twinmotion | Vizualizace

twinmotion-2020-1-2011Jak nás upo­zor­nil náš dlou­ho­le­tý do­da­va­tel za­jí­ma­vých člán­ků o soft­warech z ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, Libor Štolc, je od stře­dy 11. břez­na 2020 do­stup­ná nová verze pro­gra­mu Twin­mo­ti­on 2020.1. Je vy­ba­ve­na no­vý­mi funk­ce­mi, které po­má­ha­jí pro­mě­nit CAD a BIM mo­de­ly na ještě více pře­svěd­či­věj­ší vi­zu­a­li­za­ce a po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky pou­hý­mi ně­ko­li­ka klik­nu­tí­mi a po­sky­tu­jí nové mož­nos­ti pro pre­zen­ta­ci a re­vi­ze. Hned po spuš­tě­ní si všim­ne­te kva­lit­něj­ší­ho vzhle­du scén díky zcela pře­pra­co­va­né­mu sys­té­mu osvět­le­ní a stí­no­vá­ní, který je vy­ba­ven novou me­to­dou glo­bál­ní­ho osvět­le­ní SSGI (Scre­en-Space Glo­bal Illu­mi­nati­on) pro ne­pří­mé osvět­le­ní a lepší zá­klad­ní na­sta­ve­ní do­ko­na­le­ji od­po­ví­da­jí­cí fy­zic­kým svět­lům.

Pro scény v ex­te­ri­é­ru je zde nové fy­zi­kál­ní at­mo­sfé­ric­ké slun­ce a nebe, na­bí­ze­jí­cí re­a­lis­tič­těj­ší ob­lo­hu, která přes­ně od­rá­ží různé lo­ka­li­ty, roční ob­do­bí a denní doby – včet­ně krás­ných zá­pa­dů slun­ce.
Nové ploš­né a ob­je­mo­vé osvět­le­ní umož­ní si­mu­lo­vat svět­lo z vel­kých ploch, jako jsou strop­ní pa­ne­ly nebo okna, a do­dá­vá scé­nám at­mo­sfé­ru mlhy, mlhy, pra­chu nebo kouře. Hloub­ka os­t­ros­ti nyní na­po­do­bu­je hloub­ku os­t­ros­ti sku­teč­né ka­me­ry pro fil­mo­vé efek­ty. K dis­po­zi­ci je také nová mož­nost au­to­ma­tic­ké ex­po­zi­ce, která po­sky­tu­je lepší zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní při pře­cho­du z in­te­ri­é­rů do ex­te­ri­é­rů a na­o­pak.
Do řady ma­te­ri­á­lů toto vy­dá­ní při­dá­vá nový rent­ge­no­vý ma­te­ri­ál pro pro­hlí­že­ní uza­vře­ných ob­jek­tů, jako jsou prů­du­chy a in­sta­la­tér­ské práce, ma­te­ri­ál z mat­né­ho skla, ma­te­ri­ál vy­za­řu­jí­cí svět­lo (se svo­le­ním SSGI) a schop­nost při­dat jako ma­te­ri­ál video – vý­bor­né pro si­mu­la­ci te­le­viz­ních ob­ra­zo­vek nebo bli­ká­ní ohňů.

Vy­lep­še­ný ve­ge­tač­ní sys­tém

Zvý­še­ní kva­li­ty se ne­tý­ká jen osvět­le­ní. Ve­ge­tač­ní sys­tém Twin­mo­ti­o­nu zís­kal ně­ko­lik vý­znam­ných ak­tu­a­li­za­cí, po­čí­na­je novou sadou stro­mo­vých fondů s vy­so­kým roz­li­še­ním od pro­cedu­rál­ní­ho or­ga­nic­ké­ho 3D mo­de­lá­ře Xfrog. Každý strom, který má o řád více po­ly­go­nů než měl pře­de­šlý fond, při­chá­zí ve třech růz­ných stá­diích vý­vo­je a čtyřech roč­ních ob­do­bích. Pro další zlep­še­ní re­a­lis­mu se zvý­ši­lo roz­li­še­ní tex­tur ma­te­ri­á­lů. K dis­po­zi­ci je nový obou­stran­ný sha­der listů s pod­po­vr­cho­vým roz­pty­lem, který za­chy­cu­je úči­nek fil­tro­vá­ní svět­la prů­cho­dem listy a účin­ky větru jsou si­mu­lo­vá­ny na úrov­ni listů.
Ostat­ní ve­ge­tač­ní fondy včet­ně všech keřů byly na­hra­ze­ny vy­so­ce kva­lit­ní­mi fondy od Qui­xel Me­gas­cans.
Vi­zu­a­li­za­ce toho, jak se bude nová vý­sad­ba v prů­bě­hu času vy­ví­jet, je pro mnoho ar­chi­tek­to­nic­kých a kra­ji­nář­ských pro­jek­tů zá­sad­ní a v ně­kte­rých pří­pa­dech – na­pří­klad u ně­kte­rých na­bí­dek pro stá­tem fi­nan­co­va­né pro­jek­ty – je po­vin­ným po­ža­dav­kem. Pro­střed­nic­tvím no­vé­ho růsto­vé­ho po­suv­ní­ku v Twin­mo­ti­on 2020, který pro­lí­ná a šká­lu­je tři po­skyt­nu­tá stáří stro­mů, je snad­né uká­zat, jak se pro­jekt bude vy­pa­dat po za­sa­ze­ní, o ně­ko­lik let poz­dě­ji a na­ko­nec, kdy vše do­sáh­ne plné zra­los­ti.
Mezi další nové funk­ce v této ob­las­ti patří nový ná­stroj pro roz­ptyl, který apli­ku­je ve­ge­ta­ci na vy­bra­nou ge­o­me­t­rii, další mož­nos­ti při­způ­so­be­ní trávy a vy­lep­še­ní ma­líř­ské­ho sys­té­mu.

Věr­ně­ji vy­kres­le­né postavy

Ve­sta­vě­ná Twin­mo­ti­on knihov­na 3D lid­ských po­stav byla na­hra­ze­na no­vý­mi vy­so­ce kva­lit­ní­mi fo­to­gra­fic­ký­mi pro­střed­ky, což zvy­šu­je dů­vě­ry­hod­nost a at­mo­sfé­ru scény. K dis­po­zi­ci je 62 ani­mo­va­ných po­stav, každá s pěti mož­ný­mi změ­na­mi ob­le­če­ní, a dal­ších 82 při­pra­ve­ných po­stav, takže exis­tu­je spous­ta mož­nos­tí. Všech­ny po­sta­vy po­chá­ze­jí z de­sig­nu AXYZ, který se spe­ci­a­li­zu­je na po­sky­to­vá­ní 3D lidí pro ar­chviz.

Syn­chro­ni­za­ce s Rhi­nem na jedno klik­nu­tí

Twin­mo­ti­on 2020 vidí, že Rhino při­da­lo do svého se­zna­mu ba­líč­ků pod­po­ro­va­ných tech­no­lo­gií Di­rect Link a sjed­no­ti­lo se s pro­gra­my Sket­chUp Pro, Revit, Ar­chi­caD a Rik­cad. To umožňuje syn­chro­ni­zo­vat data z Rhina a Grasshop­pe­ru do Twin­mo­ti­o­nu je­di­ným klik­nu­tím při za­cho­vá­ní or­ga­ni­za­ce a hi­e­rar­chie a au­to­ma­tic­ké­ho na­hra­zo­vá­ní na­tiv­ních ma­te­ri­á­lů ma­te­ri­á­ly Twin­mo­ti­on PBR. Pod­po­ra byla také ak­tu­a­li­zo­vá­na pro Sket­chUp Pro 2020.

Pre­zen­ta­ce a re­vi­ze pro­jek­tu

Ná­stup­ce BI­M­mo­ti­on, nový Twin­mo­ti­on Pre­sen­ter, umožňuje sdí­let in­di­vi­du­ál­ní pro­jekt v sa­mo­stat­ném pro­hlí­že­či jako od­leh­če­ný sba­le­ný spus­ti­tel­ný sou­bor, takže kli­en­ti a zú­čast­ně­né stra­ny mohou pro­jekt zkon­t­ro­lo­vat, aniž by mu­se­li mít na­in­sta­lo­ván Twin­mo­ti­on. Snad­no se dá vy­tvo­řit pre­zen­ta­ce s ně­ko­li­ka po­hle­dy a tra­sa­mi kamer. Po­hled lze na­sta­vit jako volný, ve­de­ný nebo uzamče­ný, což umož­ní zvo­lit, zda di­vá­ci mohou pro­jekt li­bo­vol­ně zkou­mat, vidět pouze z pře­dem vy­bra­ných pozic, nebo pře­hrá­vat ani­ma­ci pouze tak, jak byla vy­kres­le­na.

Pokud jde o po­sky­to­vá­ní zpět­né vazby při re­vi­zi ná­vr­hu nebo o za­zna­me­ná­vá­ní ne­vi­zu­ál­ních dat, jako jsou ob­chod­ní znač­ky nebo ceny, je nový ná­stroj Note skvě­lý pro za­jiš­tě­ní za­chy­ce­ní in­for­ma­cí v kon­tex­tu. Ano­ta­ce mohou být ex­por­to­vá­ny do for­má­tu BCF (stan­dard IFC) v sou­bo­ru zip a na­čte­ny do pro­gra­mů Revit, Ar­chi­cad nebo do mnoha ji­ných BIM ba­líč­ků, což ze­fek­tivňuje ite­rač­ní pro­ces.

Chce­te-li vidět všech­ny nové funk­ce ve služ­bě Twin­mo­ti­on 2020.1, pro­stu­duj­te si po­znám­ky k vy­dá­ní.

Twin­mo­ti­on 2020.1 je ak­tu­ál­ně k dis­po­zi­ci za 50% dis­kont­ní cenu 249 USD (re­gi­o­nál­ní ceny se mohou lišit) za tr­va­lou li­cen­ci. Tato úvod­ní cena za­hr­nu­je všech­ny ná­sled­né ak­tu­a­li­za­ce do konce pro­sin­ce 2021.

Zvlášt­ní po­dě­ko­vá­ní patří uži­va­te­lům tes­tu­jí­cím rané zku­šeb­ní verze Twin­mo­tin, kteří si stáh­li před­cho­zí verzi Twin­mo­ti­on. Ti ob­dr­ží Twin­mo­ti­on 2020.1 zdar­ma; na je­jich účty se au­to­ma­tic­ky při­dá­va­jí opráv­ně­ní a k soft­wa­ru mohou při­stu­po­vat pro­střed­nic­tvím spouš­tě­če Epic Games.
K dis­po­zi­ci je také bez­plat­ná zku­šeb­ní va­ri­an­ta pro ty, kteří chtě­jí po­sou­dit nové funk­ce ještě před za­kou­pe­ním, a bez­plat­ná vzdě­lá­va­cí verze pro stu­den­ty a uči­te­le.

Pod­po­ru pro pro­gram Twin­mo­ti­on na­lez­ne­te na pcdesign.cz.
Twin­mo­ti­on lze za­kou­pit na­pří­klad u spo­leč­nos­ti Cen­t­rum pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky ČR (CEGRA) pro­střed­nic­tvím ob­jed­náv­ko­vé­ho for­mu­lá­ře na tomto od­ka­zu, nebo na originálním webu www.unrealengine.com.


Mohlo by vás zajímat: