Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic uzavřel partnerství s Plugsurfingem

Středa, 18 Březen 2020 16:02

Tags: Elektromobility | GPS | Navigace | Partnerství | Plugsurfing | Sygic

Sygic-FsiifoqQ-2012Spo­leč­nost Sygic spo­ji­la síly se spo­leč­nos­tí Plu­g­sur­fing – nej­vět­ším po­sky­to­va­te­lem pří­stu­pu k na­bí­je­cím sta­ni­cím v ob­je­mu 150 000 na­bí­je­cích bodů v Ev­ro­pě. Part­ner­ství s Plu­g­sur­fin­gem je dů­le­ži­tou sou­čás­tí plánu vy­vi­nout kom­plex­ní a ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro elek­tric­ká auta. Pro­duk­ty a služ­by, které za­ne­dlou­ho před­sta­ví, po­mo­hou ne­jen no­vým, ale i zku­še­ným ři­di­čům čelit kaž­do­den­ním pro­blé­mům elek­tro­mo­bi­li­ty. Podle prů­zku­mu Cen­t­ra pro vý­zkum a roz­voj in­for­mač­ních slu­žeb (COR­DIS) jsou roz­ho­du­jí­cí­mi pře­káž­ka­mi, které za­tím brá­ní ma­so­vé­mu roz­ší­ře­ní elek­tro­mo­bi­lů, na­bí­je­cí in­frastruk­tu­ra, ne­do­sta­teč­né pod­vě­do­mí a níz­ká osvě­ta.

To vše se­hrá­vá dů­le­ži­tou roli v oba­vách z do­jez­du a na­bí­je­ní.
Jako zku­še­ný vý­vo­jář ino­va­tiv­ních na­vi­ga­cí a prů­kop­ník pro­po­je­ní te­le­fo­nů s ve­sta­vě­ný­mi sys­témy v au­tech, je Sygic při­pra­ven pře­ko­nat tyto pře­káž­ky.
Plu­g­sur­fing je ev­rop­ským lea­de­rem v elek­tro­mo­bi­li­tě, jehož cílem je zpro­střed­ko­vat na­bí­je­ní jed­no­du­še pro kaž­dé­ho ři­di­če. Díky tomu se mu po­da­ři­lo vy­bu­do­vat sil­nou ko­mu­ni­tu ři­di­čů elek­tric­kých aut, kteří pra­vi­del­ně vy­u­ží­va­jí jeho služ­by. Spo­lu­prá­ce se spo­leč­nos­tí Sygic umož­ní před­sta­vit nové ře­še­ní, kte­ré po­mů­že vy­ře­šit ty nej­kri­tič­těj­ší po­tře­by i ři­di­čů.
Sygic před­sta­ví první ře­še­ní pro elek­tro­mo­bi­li­tu, kte­ré bude sou­čás­tí Sygic GPS Na­vi­ga­ce, za­čát­kem květ­na 2020.


Mohlo by vás zajímat: