Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vaše firma může pokračovat, i když musíte jít domů

Pondělí, 23 Březen 2020 14:35

Tags: 3DEXPERIENCE | Cloud | Dassault Systemès | Navrhování | Simulace | Spolupráce

Dassault-3DEXP-2013Se svojí „troš­kou do mlýna“ při­chá­zí i Dassault Systèmes (DS), která uvádí, že dneš­ní po­li­tic­ký, en­vi­ron­men­tál­ní a zdra­vot­ní stav může mít dlou­ho­do­bé ná­sled­ky na ob­chod­ní vý­sled­ky a způ­sob, jak budou lidé v bu­douc­nos­ti pra­co­vat. A při­po­mí­ná svoji plat­for­mu 3DE­x­pe­ri­en­ce v clou­du, ke které po­tře­bu­je­te pouze při­po­je­ní k in­ter­ne­tu.

A mů­že­te na­vr­ho­vat, si­mu­lo­vat, spo­lu­pra­co­vat a pro­du­ko­vat svůj vý­ro­bek v je­di­ném pro­stře­dí, či vy­tvá­řet on-line ko­mu­ni­ty hlad­ce pra­cu­jí­cí na stej­ném da­to­vém mo­de­lu. Práce na bez­peč­ném ve­řej­ném clou­du zna­me­ná, že není nutné žádné IT, žádná in­sta­la­ce ani VPN.

Dassault Systèmes se za­va­zu­je za­jis­tit kon­ti­nu­i­tu va­še­ho pod­ni­ká­ní.
Kon­tak­tuj­te DS na tomto od­ka­zu a zís­kej­te více in­for­ma­cí o na­bíd­ce. Do­zví­te se, jak:

  • Trans­for­mo­vat svá star­ší data na obsah za­lo­že­ný na clou­du po­mo­cí ko­mu­nit­ních prací a spo­lu­prá­ce.
  • Pra­co­vat kdy­ko­li a od­kud­ko­li na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní s webo­vý­mi apli­ka­ce­mi.
  • Obo­ha­tit svou pro­fe­si­o­nál­ní cestu kom­plex­ním zá­žit­kem z on-line učení.
  • Pře­pra­co­vat pro­stře­dí bez­peč­né­ho ži­vo­ta s nej­lep­ší­mi ře­še­ní­mi 3D na­vr­ho­vá­ní a si­mu­la­ce ve své třídě.
  • Při­pra­vit se na ná­vrat do no­vé­ho druhu pod­ni­ká­ní jako ob­vykle.

Mohlo by vás zajímat: