Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BobCAD-CAM – profi NC programování šetrné k rozpočtu

Pátek, 27 Březen 2020 11:16

Tags: BobCAD-CAM | CAD | CAM | DataCAD | NC programování | SolidWorks

BobCADCAM-MillExpressFase-2013Se soft­warem Bob­CAD-CAM od firmy Da­ta­CAD lze pro­fe­si­o­nál­ně NC pro­gra­mo­vat již za 595 eur. Bob­CAD-CAM po­sky­tu­je vý­kon­né stra­te­gie ob­rá­bě­ní pro NC pro­gra­mo­vá­ní za ne­u­vě­ři­tel­ně níz­kou cenu. Zpra­co­vá­ní, které vy­ža­do­va­lo drahé CAM sys­témy, lze s Bob­CAD-CAMem zvlád­nout za vý­raz­ně menší ná­kla­dy. In­tu­i­tiv­ní ve­de­ní uži­va­te­le a in­te­g­ro­va­né in­struk­ce umož­ňu­jí s Bob­CAD-CAMem rych­le začít. Není nut­ný dlou­hý a ná­klad­ný vý­cvik. Kaž­dý NC tech­nik, kte­rý dří­ve vy­tvá­řel své NC pro­gra­my přímo na stro­ji, oka­mži­tě těží z vý­kon­ných funk­cí pro­gra­mu. Ce­lo­svě­to­vě je v po­u­ží­vá­ní více než 150 000 li­cen­cí sw Bob­CAD-CAM.

Díky ná­kla­do­vě efek­tiv­ním mo­du­lům pro 2½ až 5­osé fré­zo­vá­ní, sou­stru­že­ní, fré­zo­vá­ní pro ob­rá­bě­cí cen­t­ra, hor­ní fréz­ky, la­se­ro­vé, plaz­mo­vé, vod­ní a drá­to­vé EDM ře­zá­ní a si­mu­la­ci ob­rá­bě­ní lze pro­gram s ros­tou­cí­mi po­ža­dav­ky kdy­ko­li roz­ší­řit.

In­te­gro­va­ný CAD sys­tém

Bob­CAD-CAM již ob­sa­hu­je so­fis­ti­ko­va­ný vý­kon­ný 2D/3D CAD sys­tém. Vlast­ní díly lze vy­tvá­řet beze změny pro­gra­mu a lze číst stá­va­jí­cí vý­kre­sy a mo­de­ly z ji­ných CAD sys­té­mů a dále je zpra­co­vá­vat.

Bez­plat­né po­st­pro­ce­so­ry

Po­st­pro­ce­so­ry, které jsou po­třeb­né pro ří­ze­ní kaž­dé­ho NC stro­je, často ve­dou k vy­so­kým ná­kla­dům. Bob­CAD-CAM již ob­sa­hu­je vel­ké množ­ství při­způ­so­bi­tel­ných stan­dard­ních po­st­pro­ce­so­rů pro spo­leč­né ří­ze­ní.
Pro levný vstup do pro­fe­si­o­nál­ní­ho NC pro­gra­mo­vá­ní slou­ží Bob­CAD-CAM Ex­press za pou­hých 595 eur. Vý­kon­né stra­te­gie ob­rá­bě­ní jsou k dis­po­zi­ci již ve verzi zá­klad­ní úrov­ně. Sprá­va pra­cov­ních pří­ka­zů, knihov­ny ná­stro­jů a ma­te­ri­á­lů, si­mu­la­ce ob­rá­bě­ní se zob­ra­ze­ním ná­stro­jů, po­lo­to­va­rů a ob­rob­ků a in­te­gro­va­ný NC edi­tor doplňují roz­ma­ni­té pro­gra­mo­vé funk­ce.

Bob­CAD-CAM je k dis­po­zi­ci jako sa­mo­stat­ný pro­gram nebo jako zá­suv­ný modul pro So­lid­works.

Uži­va­te­lé, kteří po­tře­bu­jí pouze CAD funk­ce, mohou zís­kat Bob­CAD-Fre­e­CAD zdar­ma. Roz­ší­ře­ní na celý CAD-CAM sys­tém je mož­né kdy­ko­li za níz­kou cenu.

Více informací najdete na bobcad-europe.com.


Mohlo by vás zajímat: