Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line kurzy na CAM ESPRIT

Úterý, 07 Duben 2020 11:14

Tags: CAM | ESPRIT | Kurzy | Obrábění | on-line | PIMPEL | Semináře

CAM ESPRIT-frezovani-2015CAM ESPRIT nyní na­bí­zí mož­nost po­ří­dit si 30­den­ní zku­šeb­ní verzi včet­ně ukáz­ko­vých ma­te­ri­á­lů. Mů­že­te si sami vy­zkou­šet in­tu­i­tiv­nost CAM sys­té­mu, který po­mů­že ze­fek­tiv­nit pří­pra­vu i sa­mot­ný pro­ces vý­ro­by. Pokud vás tato na­bíd­ka za­u­ja­la, mů­že­te si o trial verzi na­psat, nebo rov­nou on-line po­žá­dat. V on-line kur­zech na­bí­zí spo­leč­nost Pim­pel mož­nost těm, co si po­ří­dí trial verzi, na­u­čit se pra­co­vat s CAM ESPRIT a těm, co již ESPRIT mají, zdo­ko­na­lit si své zna­los­ti. Zá­jem­ci si tak mohou vy­zkou­šet veš­ke­ré po­sky­to­va­né tech­no­lo­gie, ať již fré­zu­jí, sou­stru­ží, řežou drá­tem, tisk­nou nebo po­u­ží­va­jí mul­ti­funkč­ní sou­struž­nic­ko-fré­zař­ská cen­t­ra.

Nad­chá­ze­jí­cí on-line kurzy

Spo­leč­nost Pim­pel je při­pra­ve­na na­chys­tat ško­le­ní na míru tak, jak je u ní stan­dar­dem. Ško­le­ní kon­ci­pu­je přes­ně pro vý­ro­bu zá­kaz­ní­ka, s ohle­dem na kon­struk­ci, tech­no­lo­gie a stro­je. Tato ško­le­ní mohou pro­bí­hat on-line, nebo ve vy­ba­ve­né učeb­ně s do­dr­že­ním všech pro­ti­vi­ro­vých opat­ře­ní.


Mohlo by vás zajímat: