Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vývoj prvního celoplastového brzdového pedálu

Čtvrtek, 09 Duben 2020 12:06

Tags: Brzdové pedály | Elektromobily | Lanxess | Spolupráce | Technologie | Tepex | Vývoj

LX05652 BEV-2015Elek­tro­mo­bi­li­ta je na vze­stu­pu. Trh roste a na­jde­me na něm i spor­tov­ní vozy na elek­tric­ký pohon. Ta­ko­vý „spor­ťák“ ale musí být velmi lehký, a proto se při jeho vý­vo­ji po­čí­tá každý gram hmot­nos­ti. Tu sni­žu­jí mimo jiné nej­růz­něj­ší sou­část­ky vy­ro­be­né z ji­ných ma­te­ri­á­lů než z kovu. V jed­nom ze sé­ri­o­vě vy­rá­bě­ných vozů proto nově na­jde­me plas­to­vý pedál. Vy­vi­nu­la jej spo­leč­nost BOGE Elast­me­tall, která je svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti vib­rač­ních tech­no­lo­gií a apli­ka­cí plas­tů v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, v úzké spo­lu­prá­ci s ob­chod­ní jed­not­kou La­nxess High Per­for­man­ce Ma­te­ri­als (HPM).

Za svou me­cha­nic­kou pev­nost a velmi níz­kou hmot­nost pedál vděčí ter­mo­plas­to­vé kom­po­zit­ní kon­struk­ci. Jeho struk­tu­ra se sklá­dá mimo jiné z vlož­ky vy­ro­be­né z te­pel­né­ho dy­na­li­tu Tepex, ter­mo­plas­tic­ké­ho kom­po­zi­tu vy­ztu­že­né­ho kon­ti­nu­ál­ní­mi vlák­ny od spo­leč­nos­ti La­nxess.

Díky kom­po­zit­ní kon­struk­ci je brz­do­vý pedál o 50 pro­cent lehčí než srov­na­tel­ná oce­lo­vá kon­struk­ce. Splňuje i ná­roč­né po­ža­dav­ky na za­tí­že­ní díky kon­struk­ci vlákni­té vrst­vy na míru vy­ro­be­né vlož­ky Tepex a do­sta­teč­né­mu vy­ztu­že­ní. Au­to­ma­ti­za­ce umo­ž­ňu­je tuto z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti dů­le­ži­tou sou­část au­to­mo­bi­lu vy­rá­bět efek­tiv­ním způ­so­bem vhod­ným i pro vel­ko­vý­ro­bu.

Přes­ná kom­bi­na­ce vlákni­tých vrs­tev uspo­řá­da­ných v růz­ných smě­rech

Plně kon­so­li­do­va­né po­lo­to­va­ry Tepex dy­na­lit mají ter­mo­plas­tic­kou ma­t­ri­ci, která je ob­vykle zpev­ně­na vrst­va­mi ze skle­ně­ných vlá­ken. Brz­do­vý pedál pro spor­tov­ní elek­tro­mo­bil má kom­po­zit­ní struk­tu­ru s po­ly­a­mi­do­vou ma­t­ri­cí, která ob­sa­hu­je jed­no­směr­né vlákni­té vrst­vy uvnitř a tex­til­ní vrst­vy s vlák­ny uspo­řá­da­ný­mi pod úhlem 45 ° na obou kry­cích vrst­vách. Vnitř­ní vrst­vy dá­va­jí sou­čás­ti vy­ni­ka­jí­cí pev­nost v tahu a ohybu.

V brz­do­vém pe­dá­lu se po­u­ží­vá větší množ­ství prvků s pra­me­ny ze skle­ně­ných vlá­ken, které ze­si­lu­jí jeho spod­ní stra­nu. To při­spí­vá ke ký­že­né bez­peč­nos­ti po­sád­ky vozu. Pro­to­že prvky jsou slo­že­ny ze vzá­jem­ně kom­pa­ti­bil­ních plas­to­vých mat­ric, mohou být jed­no­du­še při­va­ře­ny k vlož­ce Tepex po­mo­cí la­se­ru. Vý­sled­kem jsou la­mi­ná­ty s vlákni­tý­mi vrst­va­mi, které přes­ně sle­du­jí dráhu za­tí­že­ní. Krycí vrst­vy vlož­ky se svými 45 ° vlákni­tý­mi vrst­va­mi za­jiš­ťu­jí vy­so­kou pev­nost pe­dá­lu v krutu.

Čtyři verze brz­do­vé­ho pe­dá­lu v sé­ri­o­vé vý­ro­bě

Na míru vy­ro­be­ná vlákni­tá vrst­va a kom­bi­na­ce or­ga­nic­kých fólií umož­ni­ly co nej­ví­ce sní­žit hmot­nost brz­do­vé­ho pe­dá­lu a sou­čas­ně do­sáh­nout vý­ji­meč­ně vy­so­ké úrov­ně me­cha­nic­kých cha­rak­te­ris­tik, které ta­ko­vá bez­peč­nost­ní kom­po­nen­ta musí splňovat. V sou­čas­né době exis­tu­jí čtyři různé kon­struk­ce brz­do­vé­ho pe­dá­lu v sé­ri­o­vé vý­ro­bě za­lo­že­né na ce­lo­plas­to­vé verzi.

Au­to­ma­ti­zo­va­né zpra­co­vá­ní

Jak už bylo zmí­ně­no - brz­do­vé pe­dá­ly jsou vy­rá­bě­ny au­to­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem po­mo­cí hyb­rid­ní­ho for­mo­vá­ní v krát­kých cyk­lech vhod­ných pro vel­ko­vý­ro­bu. První fáze vý­ro­by za­hr­nu­je přes­né na­sta­ve­ní prvků po­mo­cí op­tic­kých mě­ří­cích sys­té­mů a je­jich umís­tě­ní na vlož­ku Tepex od LA­NXESS, aby k ní mohly být při­va­ře­ny.

Vy­so­ce pevné kon­strukč­ní prvky pro elek­tro­mo­bi­ly

Pro ter­mo­plas­tic­ké kom­po­zit­ní struk­tu­ry se ve sféře elek­tro­mo­bi­li­ty ote­ví­ra­jí nové mož­nos­ti. „Kromě pe­dá­lů se na­pří­klad jedná o vlož­ky Tepex od spo­leč­nos­ti LA­NXESS po­u­ží­va­né mimo jiné na nos­ní­cích ná­raz­ní­ků či v pouz­drech a kry­tech elek­tro­ba­te­rií,“ vy­svět­lu­je Klaus Vonbert.

Dal­ším vel­kým plu­sem ve vy­u­ží­vá­ní ter­mo­plas­tů od firmy LA­NXESS v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu je nízká uh­lí­ko­vá stopa při je­jich vý­ro­bě. Ter­mo­plas­to­vé kom­po­zi­ty jsou nejen mno­hem lehčí, ale umožňují také in­te­gra­ci funk­cí, jako jsou různé dr­žá­ky či upevňovací prvky. Díky tomu šetří při vý­ro­bě kromě váhy i ener­gii a ná­kla­dy.

Více informací o produktech, vývoji, technologiích a službách firmy Lanxess, které používají polyamidy, polyestery a termoplastické kompozity pro nové formy dopravy a zejména elektrická vozidla, naleznete na new-mobility.lanxess.com a www.e-mobility. lanxess.com.


Mohlo by vás zajímat: