Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Verisurf oznámil bezplatné on-line školení

Pondělí, 13 Duben 2020 19:16

Tags: 3D skenery | CMM | Měření | NIMS | on-line | Školení | University | Verisurf Software | Vzdělávání

Verisurf University-2016Ve­ri­surf Soft­ware na­bí­zí své kom­plex­ní on-line kurzy me­t­ro­lo­gie zdar­ma. Do 30. červ­na umož­nil pří­stup ke kur­zům mě­ře­ní roz­mě­rů Ve­ri­surf Uni­ver­si­ty, včet­ně in­spek­ce, CMM pro­gra­mo­vá­ní, re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství a ří­ze­né mon­tá­že. Ve­ri­surf Uni­ver­si­ty na­bí­zí ne­pře­tr­ži­té 24/7 on-line ško­le­ní všem, kteří se chtě­jí na­u­čit pra­cov­ním do­ved­nos­tem za­měst­nan­ců, po­třeb­ných v dneš­ních tech­no­lo­gic­kých a au­to­ma­ti­zo­va­ných vý­rob­ních pro­stře­dích. Tré­nin­ko­vá plat­for­ma Ve­ri­sur­fu je hos­to­vá­na v po­pu­lár­ním sys­té­mu imer­se2learn Lear­ning Ma­nage­ment Sys­tem na­vr­že­ném pe­da­go­gy k pre­zen­ta­ci ob­sa­hu výuky v sou­la­du s cer­ti­fi­kač­ní­mi stan­dar­dy, jako je NIMS.

Kromě práce v kurzu je za­hr­nu­ta bez­plat­ná verze Ve­ri­surf Lear­ning Edi­ti­on, která je do­dá­vá­na se všemi pod­po­ro­va­ný­mi pře­nos­ný­mi a pro­gra­mo­va­tel­ný­mi CMM a 3D ske­ne­ry. I když není pří­stup k za­ří­ze­ní, je možné po­mo­cí myši kon­t­ro­ly pro­gra­mo­vat a si­mu­lo­vat kon­t­rol­ní po­stu­py.

Za­re­gis­tro­vat se na bez­plat­né ško­le­ní Ve­ri­sur­fu je možné zde.


Mohlo by vás zajímat: