Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Looking Glass Factory vydává plugin HoloPlay pro UE 4

Pondělí, 13 Duben 2020 20:50

Tags: HoloPlay | Looking Glass Factory | Pluginy | Unreal Engine 4

holoplay-2016Spo­leč­nost vy­rá­bě­jí­cí ho­lo­gra­fic­ké dis­ple­je, Lo­o­king Glass Fac­to­ry, vy­da­la bez­plat­ný plu­gin pro Unre­al En­gi­ne 4 spo­leč­nos­ti Epic Games. Plu­gin Ho­lo­Play pro Unre­al po­má­há tvůr­cům ob­sa­hu vidět, hrát a vzá­jem­ně re­a­go­vat se svými di­gi­tál­ní­mi kre­a­ce­mi ve 3D v Unre­al En­gi­nu. Plu­gin UE4 si mů­že­te zdar­ma stáh­nout na ​loo​king​glas​sfac​tory.​com. Fun­gu­je se všemi ho­lo­gra­fic­ký­mi dis­ple­ji, které na­bí­zí Glass Glass Fac­to­ry. Za­tím­co tvůr­ci ob­sa­hu mohou vi­zu­a­li­zo­vat své mo­de­ly, světy a zku­še­nos­ti ve 3D v re­ál­ném čase po­mo­cí plu­gi­nu Ho­lo­Play, pří­no­sem budou také pro prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, ar­chi­tek­tu­ra, ma­po­vá­ní / GIS, lé­kař­ské zob­ra­zo­vá­ní a zá­ba­va, pro­to­že po­u­ží­va­jí Unre­al En­gi­ne pro zob­ra­ze­ní slo­ži­tých 3D pro­stře­dí.

Plu­gin také ovlá­dá po­krýv­ky, což je for­mát tex­tu­ry, který po­má­há in­te­gro­vat data svě­tel­né­ho pole z ji­ných zdro­jů. Plu­gin pro UE4 je vý­sled­kem ne­u­stá­lé po­ptáv­ky in­že­ný­rů a ná­vr­há­řů. Stu­dia nyní do­ká­žou vy­tvá­řet ho­lo­gra­fic­ké zá­žit­ky, které nikdy před­tím ne­by­ly k vi­dě­ní.
Mít pří­stup k ho­lo­gra­fic­ké­mu dis­ple­ji bez brýlí je ob­rov­ský prů­lom a před­sta­vu­je vzru­šu­jí­cí vy­hlíd­ku pro týmy pra­cu­jí­cí v ob­klo­pu­jí­cí po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ce, vi­zu­a­li­za­ci a tvor­bě ob­sa­hu. Ho­lo­gra­fic­ký dis­plej Lo­o­king Glass po­sky­tu­je ohro­mu­jí­cí úroveň re­a­li­ty a oče­ká­va­jí se no­vin­ky, které se ob­je­ví s pod­po­rou ob­sa­hu ge­ne­ro­va­né­ho Unre­al En­gi­nem.
Více informací na lookingglassfactory.com.


Mohlo by vás zajímat: