Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový doplněk 2Shapes pro Rhino

Středa, 11 Prosinec 2019 09:16

Tags: 2Shapes | Design | Doplňky | Klenoty | Pluginy | Rafael del Molino | Rhino | RhinoGold

2shapes-1950Za no­vým, kle­not­nic­kým plu­gi­nem stojí za­kla­da­tel a pro­duk­to­vý ma­na­žer Rhi­no­Gold, Ra­fa­el del Mo­li­no, a tým 2Sha­pes. Do­pl­něk, jenž je k dis­po­zi­ci zdar­ma, umož­ňu­je – podle slov tvůr­ců – vy­so­ce in­tu­i­tiv­ní ná­vrhy kle­no­tů a šper­ků, při­čemž soft­ware pod­po­ru­je i sa­mot­nou vý­ro­bu. Jed­nou ze za­jí­ma­vých funk­cí je mož­nost mě­nit pa­ra­me­t­ric­ky ja­ké­ko­liv vlast­nos­ti de­sig­nu jak u ma­lých vý­rob­ků, tak dra­ho­ka­mů, tva­rů, a to včet­ně ten­kos­ti hro­tu. V na­bíd­ce je ně­ko­lik roz­hra­ní, a to po­stran­ní, horní, svět­lé a tma­vé. Všech­ny funk­ce jsou však do­stup­né i přes stan­dard­ní roz­hra­ní Rhi­na.

Pro rych­lej­ší ná­vrhy je v na­bíd­ce 10 před­na­sta­ve­ných se­stav tře­ba pro dří­ky, dra­ho­ka­my a chyt­ré kom­po­nen­ty. Na­vr­ho­vá­ní lze začít zcela od za­čát­ku a vy­u­žít více než 200 prvků v knihov­nách. Ze 3D mo­de­lu se dají vy­tvo­řit fo­to­re­a­lis­tic­ké ob­ráz­ky. 2Sha­pes pro Rhi­no má k dis­po­zi­ci i ná­stro­je pro ana­lý­zu a opra­vu STL sou­bo­rů pro 3D tisk a pří­mé pro­po­je­ní se soft­warem vět­ši­ny tis­ká­ren (např. Pre­form či Any­cu­bic). Do­pl­něk je na­víc do­stup­ný ve 13 ja­zy­cích včet­ně češ­ti­ny, a dále třeba an­g­lič­ti­ny, pol­šti­ny, ruš­ti­ny, čín­šti­ny, fran­couz­šti­ny, něm­či­ny a dal­ších.
Více o doplňku pro klenotníky najdete na www.2shapes.com/rhino.


Mohlo by vás zajímat: