Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZWCAD s trvalou licencí ve firmě ASA expert

Pondělí, 20 Duben 2020 06:11

Tags: ASA expert | AutoCAD | BIMTECH Tools | CADservis | dwg | ZWCAD

CADservis-2017„Pro nás sta­va­ře nejsou kaž­do­roč­ní up­gra­dy tak cenné, proto oce­ňu­je­me mož­nost tr­va­lých li­cen­cí u ZWCAD.“
Ing. Pavel Srkal – ASA ex­pert, a. s.

Ze­pta­li jsme se ře­di­te­le os­t­rav­ské spo­leč­nos­ti ASA ex­pert, Ing. Pavla Sr­ka­la, na pár otá­zek ohled­ně po­u­ží­vá­ní a je­jich spo­ko­je­nos­ti se soft­warem ZWCAD.

Jak vznik­la firma ASA ex­pert?

„Myš­len­ka za­lo­že­ní firmy ASA ex­pert vznik­la z po­tře­by sjed­no­ce­ní jed­not­li­vých pro­jek­tan­tů v roce 2006 a od té doby se tato pro­jekč­ní kan­ce­lář roz­rost­la až na 20 pro­jek­tan­tů.“

Co je pro­duk­tem vaší firmy?

„Jed­no­du­še, pro­jek­ty. Bo­hu­žel, sa­mot­ná pro­jek­tant­ská práce není dobře za­pla­ce­ná, proto jsme byli nu­ce­ni za­hr­nout i další služ­by. Po­sky­tu­je­me kom­plex­ní ře­še­ní pro kli­en­ta, kte­ré­ho pro­ve­de­me celým pro­ce­sem od pro­jek­tu, přes za­ří­ze­ní do­ta­cí, ten­drů na do­da­va­te­le, vy­ři­zo­vá­ní až do fi­nál­ní po­do­by ho­to­vé bu­do­vy.“

K čemu po­u­ží­vá­te ZWCAD?

„K vy­tvá­ře­ní do­ku­men­ta­ce pro po­zem­ní stav­by. Pře­chá­ze­li jsme na ZWCAD ze soft­wa­ru Au­to­CAD, měli jsme za­sta­ra­lou verzi 2009.“

Kolik li­cen­cí máte a kte­rou funk­ci v ZWCAD nej­ra­dě­ji po­u­ží­vá­te?

„Máme cel­kem 9 li­cen­cí. Vy­u­ží­vá­me všech­ny funk­ce ZW­CA­Du, které byly i v Au­to­CA­Du. Hlav­ní pří­no­sem je vy­u­ži­tí mož­nos­ti na­po­je­ní pod­kla­dů z ka­ta­strál­ních map a nyní za­čí­ná­me po­u­ží­vat i SkiJo.“

Proč jste zvo­li­li zrov­na ZWCAD?

„Nej­vět­ším ta­há­kem byla roz­hod­ně ob­chod­ní na­bíd­ka. Ode­šli jsme od Au­to­CA­Du hlav­ně kvůli ce­no­vé po­li­ti­ce Au­to­de­s­ku. Ne­vy­ho­vo­val nám sys­tém pro­ná­jmů. Pro nás sta­va­ře nejsou kaž­do­roč­ní up­gra­dy tak cenné, aby byly tak draze pla­ce­né."

Firma ASA ex­pert pro­vá­dí pro­jekč­ní, po­ra­den­skou a zna­lec­kou čin­nost. Není vlast­ně­na žád­nou nad­ná­rod­ní kor­po­ra­cí, sídlí v Os­t­ra­vě a ročně v ní zpra­cu­jí okolo 200 za­ká­zek.

CADservis2-2017

ZWCAD je do­stup­ný 2D CAD s tr­va­lou li­cen­cí a zá­klad­ní tech­nic­kou pod­po­rou zdar­ma.
ZWCAD 2020 je kom­pa­ti­bil­ní s DWG for­má­tem a ma­xi­mál­ně po­dob­ný kla­sic­kým CAD pro­gra­mům, a to pro­stře­dím, sou­bo­ro­vým for­má­tem (DWG) i způ­so­bem práce. Má plnou pod­po­rou 3D ACIS mo­de­lo­vá­ní a pro­gra­mo­va­cí pro­stře­dí Vi­su­al Basic pro Apli­ka­ce + LISP.

Co všech­no je sou­čás­tí li­cen­ce ZWCAD?

  • PDF konvertor – Převod PDF souborů do formátů standardní CAD výměny, DXF a HPGL
  • Aplikace BIMTECH Tools – vkládání katastrálních map v S-JTSK přímo do výkresu, konstrukční detaily, aj.
  • Helpdesk zdarma pro uživatele – zde můžete zadat požadavek na technickou podporu anebo si projít nejčastější otázky.
  • Telefonická technická podpora

Licence ZWCAD je trvalá. Vy se rozhodnete, kdy upgradovat.

Nyní do 30. dubna 2020 máte možnost využít slevové akce -20 % na nákup nových licencí. Trvalá licence ZWCAD vás pak vyjde na 15 192Kč bez DPH.

www.cadservis.com/produkty/zwcad/zwcad-bezplatna-zkusebni-verze


Mohlo by vás zajímat: