Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Nové trendy v MES systémech a jejich aplikace

Úterý, 21 Duben 2020 14:03

Tags: Digimat | Intemac | MES | Průmysl 4.0 | Trendy

P4200307-2017In­te­mac So­lu­ti­ons zve na webi­nář s ná­zvem Nové tren­dy v MES sys­té­mech a je­jich apli­ka­ce, který se bude konat ve stře­du 6. květ­na 2020 od 10 hodin. V rámci pro­gra­mu DI­GI­MAT In­te­mac dlou­ho­do­bě sle­du­je nej­ví­ce dis­ku­to­va­ná té­ma­ta tý­ka­jí­cí se di­gi­ta­li­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce vý­ro­by. A nyní se roz­ho­dl na­bíd­nout je v sérii bez­plat­ných webi­ná­řů se svými spe­ci­a­lis­ty. První webi­nář bude vě­no­ván MES sys­té­mům. Do­zví­te se na­pří­klad o tom, jak sou­vi­sí In­dust­ry 4.0 s MES / MOM sys­témy. Před­sta­ve­ny budou ak­tu­ál­ní role těch­to sys­té­mů v rámci kon­cep­tu In­dust­ry 4.0.

Na pří­kla­du kon­krét­ní firmy bude uká­zá­no vy­u­ži­tí vý­rob­ní­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu v praxi, tedy jak vy­u­žít prvky In­dust­ry 4.0 v prak­tic­ké ro­vi­ně. Dále se do­zví­te, jak lze díky MES sys­té­mu op­ti­ma­li­zo­vat jed­not­li­vé vý­rob­ní fáze; od pří­pra­vy po­lo­to­va­rů až po fi­nál­ní mon­táž a ba­le­ní, a také jak au­to­ma­ti­zo­vat celý vý­rob­ní pro­ces, aby ří­ze­ní vý­rob­ní linky bylo ve­de­no sa­mot­ným vý­rob­kem a jeho po­ža­do­va­nou fi­nál­ní kon­fi­gu­ra­cí.

Webi­nář je určen pro:

  • stro­jí­ren­ské a vý­rob­ní firmy, které mají zájem o im­ple­men­ta­ci no­vých ře­še­ní a zís­ká­ní no­vých kon­ku­renč­ních výhod
  • ma­nage­ment a ma­ji­te­le ma­lých a střed­ních pod­ni­ků

Re­gis­truj­te se na strán­kách www.dih-digimat.cz.

Pro zá­jem­ce o kon­krét­ní ře­še­ní je při­pra­ven pro­gram DI­GI­MAT, který fir­mám po­má­há s prv­ní­mi kroky im­ple­men­ta­ce. Pro­gram je fi­nan­co­ván z pro­střed­ků JMK, účast v něm je pro malé a střed­ní vý­rob­ní firmy z Ji­ho­mo­rav­ské­ho kraje do 31. srpna 2020 zdar­ma.


Mohlo by vás zajímat: