Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prohlížeč virtuální reality (VR) vhodný pro průmysl

Čtvrtek, 23 Duben 2020 13:46

Tags: 3D modely | CAD | CAD Schröer | FBX | i4 VIRTUAL REVIEW | Prohlížeč | Virtuální realita

i4 VR-2017Nová verze (2.0) i4 VIR­TU­AL RE­VIEW VR Viewer před­sta­vu­je ob­rov­ský skok vpřed v nové tech­no­lo­gii pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce. i4 Vir­tu­al Re­view je na trhu již více než rok a od svého vy­dá­ní se těší ros­tou­cí ob­li­bě u spo­leč­nos­tí a vzdě­lá­va­cích in­sti­tu­cí. Je to proto, že VR pro­hlí­žeč umo­ž­ňu­je pro­hlí­žet velké CAD mo­de­ly ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. Díky in­tu­i­tiv­ní ma­ni­pu­la­ci s ním je také velmi ob­lí­be­ný u no­vých uži­va­te­lů. S novou verzí i4 Vir­tu­al Re­view při­dal ně­mec­ký soft­wa­ro­vý vý­vo­jář CAD Schroer do VR pro­hlí­že­če nové funk­ce, takže je pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce ještě atrak­tiv­něj­ší.

Cílem vždy bylo po­skyt­nout spo­leč­nos­tem nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie a soft­wa­ro­vá ře­še­ní, která jim po­mo­hou s je­jich kaž­do­den­ní­mi pro­blémy, a VR v tomto ohle­du na­bí­zí ob­rov­ský po­ten­ci­ál.

Tý­mo­vá práce ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě

Pro­hlí­žeč VR nyní umožňuje uži­va­te­lům ulo­žit ak­tu­ál­ní VR scénu. Scénu lze vy­tvo­řit po­mo­cí ně­ko­li­ka CAD mo­de­lů a jed­not­li­vé mo­de­ly lze poté pře­sou­vat, otá­čet a měnit mě­řít­ko na po­ža­do­va­nou ve­li­kost a po­lo­hu. Jed­not­li­vé kom­po­nen­ty mo­de­lu lze také skrýt nebo pře­su­nout. Schop­nost ulo­žit a ná­sled­ně ob­no­vit VR scénu zna­me­ná, že uži­va­te­lé mohou pra­co­vat na jed­not­li­vých pro­jek­tech delší dobu a také si vy­mě­ňo­vat pro­jek­ty s růz­ný­mi týmy. To usnad­ňu­je kre­a­tiv­ní a pro­duk­tiv­ní tý­mo­vou práci mezi všemi účast­ní­ky.

Živý pře­hled vel­kých VR scén

Jed­nou z klí­čo­vých výzev u vel­kých VR scén je na­vi­ga­ce. Uži­va­tel po­tře­bu­je VR scéně a svému umís­tě­ní v ní jasně po­ro­zu­mět, zejmé­na u no­vých pro­jek­tů a vel­kých mo­de­lů vý­rob­ních zá­vo­dů nebo to­vá­ren. K to­mu­to účelu po­sky­tu­je i4 Vir­tu­al Re­view verze 2.0 pře­hled­nou mapu, kte­rou lze podle po­tře­by zob­ra­zit. Mapa uka­zu­je uži­va­te­li živý po­hled na celou VR scénu a také jeho ak­tu­ál­ní po­lo­hu. Pokud se uži­va­tel chce pře­su­nout na jiné místo, může se na něj jed­no­du­še te­le­por­to­vat pou­hým jed­ním klik­nu­tím na mapu. Díky této nové funk­ci uži­va­tel vždy zná svoji po­zi­ci, a to i v nej­vět­ších pro­jek­tech.

Více ná­stro­jů pro větší transpa­rent­nost

Jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších úkolů prů­mys­lo­vé VR je pro­ces re­vi­ze, tj. přes­ná vi­zu­ál­ní kon­t­ro­la sou­čás­tí a stro­jů. CAD návrh je ve VR re­a­lis­tic­ky zkon­t­ro­lo­ván a po­sou­zen pro svou další op­ti­ma­li­za­ci. Pro pod­po­ru této úlohy VR pro­hlí­žeč již po­sky­tu­je trans­for­mač­ní a znač­ko­va­cí ná­stro­je, ale u verze 2.0 se při­dá­va­jí řezné ro­vi­ny, které lze na scénu volně umís­tit, a to i pro­střed­nic­tvím 3D mo­de­lu. Po­dob­ně jako po­hled v řezu ve 2D vý­kre­su, slou­ží řezná ro­vi­na k za­jiš­tě­ní ne­ru­še­né­ho po­hle­du na skry­té de­tai­ly ve VR, a po­sky­tu­je tak uži­va­te­li jasný po­hled na vnitř­ní fun­go­vá­ní mo­de­lu.

Roz­sáh­lá ná­vr­ho­vá data ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě

CAD Schroer na­bí­zí ve i4 Vir­tu­al Re­view řadu im­port­ních roz­hra­ní, takže lze ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě efek­tiv­ně vy­u­žít i velké a kom­plex­ní mo­de­ly. Na­pří­klad mů­že­te pro po­u­ži­tí ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě au­to­ma­tic­ky im­por­to­vat a kom­pri­mo­vat velmi velké STEP sou­bo­ry, aniž byste obě­to­va­li výkon. Uži­va­tel již ne­mu­sí trá­vit čas pře­mě­nou kaž­dé­ho mo­de­lu jed­not­li­vě a místo toho je vy­ba­ven ře­še­ním, kde jsou všech­ny kroky zpra­co­vá­vá­ny sou­čas­ně a zcela au­to­ma­tic­ky.

Bez­plat­ná zku­šeb­ní verze i4 Vir­tu­al Re­view

CAD Schroer v sou­čas­né době na­bí­zí bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi i4 Vir­tu­al Re­view. K po­u­ží­vá­ní soft­wa­ru jsou sa­mo­zřej­mě za­po­tře­bí VR brýle s řa­di­či, jako jsou brýle HTC Vive nebo Micro­soft Mixed Re­a­li­ty, spolu s PC s Win­dows 10, při­pra­ve­ným na VR. Pro­to­že nová verze (2.0) i4 Vir­tu­al Re­view VR Viewer před­sta­vu­je ob­rov­ský skok vpřed v nové tech­no­lo­gii pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, mohou zá­jem­ci po­žá­dat o bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi na webu spo­leč­nos­ti CAD Schroer.


Mohlo by vás zajímat: