Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line průvodce novými funkcemi Creo 7.0

Pátek, 24 Duben 2020 14:09

Tags: AV Engineering | CAD | Creo | Design | Navrhování | PTC | Verze 7.0

Creo-CAD-2017O tom, že nová verze Creo spat­ří svět­lo světa v dubnu 2020 jste se mohli do­číst na webu AV En­gi­nee­rin­gu nebo také v ča­so­pi­se CAD 1/2020 v roz­ho­vo­ru s ob­chod­ním ře­di­te­lem této spo­leč­nos­ti Pav­lem Hru­bým. Creo 7.0 je nyní k dis­po­zi­ci a s ním i spous­ta no­vi­nek. AV En­gi­nee­ring při­pra­vil pro zá­jem­ce sérii webi­ná­řů, která je pro­ve­de jed­not­li­vý­mi ob­last­mi a vy­lep­še­ní­mi tak, aby se je­jich práce s Creo stala efek­tiv­něj­ší. Způ­sob na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků se ne­u­stá­le vy­ví­jí a PTC Creo na to sa­mo­zřej­mě re­a­gu­je. Re­vo­luč­ní nové funk­ce Creo 7.0 po­sou­va­jí kon­struk­ci vý­rob­ků na ještě vyšší úroveň.

Creo 7 po­má­há vý­raz­ně urych­lit ino­va­ce pro­duk­tů, op­ti­ma­li­zo­vat kon­strukč­ní ná­vrhy a na­hra­dit před­po­kla­dy fakty. Jak? Díky zá­sad­ní­mu po­kro­ku v klí­čo­vých ob­las­tech.

Kva­lit­ní kon­struk­tér­ská data jsou zá­kla­dem di­gi­ta­li­za­ce pod­ni­ku.

Re­gis­tra­ce na webi­ná­ře Creo 7.0 na tomto odkazu.

Přehled webinářů o Creo 7.0:

I. No­vin­ky a vy­lep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty Creo

Úvod­ní webi­nář před­sta­ví všech­ny ob­las­ti no­vi­nek verze Creo 7.0. Druhá část webi­ná­ře bude vě­no­vá­na prak­tic­ké ukáz­ce pro­duk­tiv­ních vy­lep­še­ní Creo 7. Se­znam­te se s no­vý­mi i vy­lep­še­ný­mi funk­ce­mi a usnad­ně­te si práci s Creo.
Ter­mín: 29. 04. 2020 ve 14:00

II. Mul­ti­bo­dy de­sign

Nové pra­cov­ní po­stu­py pro kon­struk­ci sva­řen­ců, plas­to­vých dílů se vsa­ze­ný­mi ko­vo­vý­mi část­mi a po­dob­ných kom­pli­ko­va­ných vý­rob­ků zá­sad­ně zkrá­tí ná­vr­ho­vý čas, sníží prac­nost, po­sí­lí mož­nost tý­mo­vé spo­lu­prá­ce a zre­du­ku­jí ri­zi­ko vzni­ku kon­strukč­ních chyb.
Ter­mín: 06. 05. 2020 ve 14:00

III. Ge­ne­ra­tiv­ní de­sign

Nové mož­nos­ti v na­vr­ho­vá­ní díky me­to­di­ce ge­ne­ra­tiv­ní de­sign. Vy­tvoř­te nej­lep­ší možné ná­vrhy re­spek­tu­jí­cí užit­né, tech­nic­ké a vý­rob­ní po­ža­dav­ky. Ge­ne­ra­tiv­ní de­sign au­to­ma­tic­ky po­sky­tu­je op­ti­mál­ní kon­strukč­ní va­ri­an­ty na zá­kla­dě po­ža­dav­ků na funk­ci a vý­ro­bu.
Ter­mín: 13. 05. 2020 ve 14:00

IV. Si­mu­la­ce v re­ál­ném čase

Nové funk­ce v ob­las­ti dy­na­mi­ky te­ku­tin po­sou­va­jí Creo Si­mu­lati­on Live na další úroveň. Kon­struk­té­ři budou mít nyní ná­stro­je, které jim umož­ní si­mu­lo­vat cho­vá­ní vý­rob­ků a vy­tvá­řet va­ri­an­ty v da­le­ko krat­ším čase než dříve.
Ter­mín: 20. 05. 2020 ve 14:00

V. Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring

Vy­lep­še­né ná­stro­je pro snad­nou tvor­bu lé­kař­ských im­plan­tá­tů, ge­o­me­t­rie pro tlu­me­ní zvuku, ná­ra­zů a ge­o­me­t­rie pro účely fil­tra­ce. Kromě ná­stro­jů pro ge­ne­ro­vá­ní ge­o­me­t­rie při­chá­zí také vy­lep­še­né funk­ce pro 3D tisk. Celý cyk­lus kon­struk­ce sou­čás­ti, op­ti­ma­li­za­ce a pří­pra­vy pro 3D tisk mů­že­te řídit v pro­stře­dí Creo s vý­raz­ným po­dí­lem au­to­ma­ti­za­ce.
Ter­mín: 27. 05. 2020 ve 14:00


Mohlo by vás zajímat: