Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bezplatná HTC Vive Sync beta pro vzdálenou spolupráci s VR

Čtvrtek, 30 Duben 2020 14:22

Tags: HTC | Sync | Virtuální realita | Vive

SYNC prezentace-2018Spo­leč­nost HTC na­bíd­la ce­lé­mu světu zdar­ma svou ko­o­pe­rač­ní apli­ka­ci HTC Vive Sync. Ta na­po­má­há s ře­še­ním si­tu­a­ce, kdy se part­ne­ři a za­měst­nan­ci ne­mo­hou vídat osob­ně a po­sky­tu­je jim mož­nost se­tká­vá­ní i spo­lu­prá­ce v pro­stře­dí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Apli­ka­ce tak zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a zpří­jemňuje ko­mu­ni­ka­ci na vel­kou vzdá­le­nost. To vy­u­ži­jí ne­jen týmy z růz­ných kon­ti­nen­tů, ale také za­měst­nan­ci v do­má­cích kan­­ce­lá­řích či na cestách. Vive Sync zpří­stupňuje ko­le­gům i part­ne­rům in­ter­ak­ci ve sdí­le­ném vir­tu­ál­ním pro­sto­ru, čímž zvy­šu­je je­jich pro­duk­ti­vi­tu a po­si­lu­je vzta­hy mezi jed­not­liv­ci.

Čas­tě­ji se nyní bu­de­me se­tká­vat s nut­nos­tí práce na vel­kou vzdá­le­nost v glo­bál­ních tý­mech a VR je tím pra­vým ře­še­ním pro její roz­voj.
Podle po­sled­ní­ho prů­zku­mu Gallu­po­va in­sti­tu­tu na téma „Stav ame­ric­kých pra­cov­ních sil“ se stává z práce na dálku nová norma. Z vý­zku­mu vy­plý­vá, že 43 % za­měst­nan­ců pra­cu­je ale­spoň někdy od­dě­le­ně od svého týmu a že 37 % pra­cov­ní­ků je ochot­ných pro mož­nost fle­xi­bil­ní ča­so­vé doby a práce z do­mo­va změ­nit za­měst­ná­ní. Stu­die spo­leč­nos­ti Vi­r­gin Pulse s ná­zvem „Prů­zkum pra­cov­ních spo­je­ní“ však zjis­ti­la, že lidé, kteří pra­cu­jí na dálku trpí osa­mě­los­tí, která je čas­tou pří­či­nou vý­po­vě­di. Ce­lých 43 % do­tá­za­ných při­tom sdě­li­lo, že více spo­leč­né­ho času by jim po­moh­lo v bu­do­vá­ní hlub­ších vzta­hů v rámci týmu. I proto je HTC Vive Sync vhod­ným ře­še­ním, které umož­ní ko­le­gům zů­stat v blíz­kém kon­tak­tu na­vzdo­ry velké vzdá­le­nos­ti a zvýší nejen pro­duk­ti­vi­tu, ale pod­po­ří i tý­mo­vé­ho ducha.

Funk­ce pro­po­ju­jí­cí vzdá­le­né pra­cov­ní­ky

Díky in­te­gra­ci One­Dri­ve mohou účast­ní­ci po­ra­dy sdí­let přímo ze svých ser­ve­rů ma­te­ri­á­ly jako videa, pre­zen­ta­ce, ale i dvoj či troj­roz­měr­né mo­de­ly a vi­zu­a­li­za­ce. Sou­čás­tí apli­ka­ce je také troj­roz­měr­né ma­lo­vá­ní, které lze vy­u­žít na­pří­klad ke ko­men­tá­řům ohled­ně sdí­le­ných pre­zen­ta­cí nebo 3D mo­de­lů. Sa­mo­zřej­mos­tí je pak snad­né po­ři­zo­vá­ní scre­en­sho­tů či pře­vod zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu na tex­to­vé po­znám­ky. Právě tyto vlast­nos­ti umož­ní jed­not­li­vým čle­nům týmu ply­nu­le na­vá­zat na vir­tu­ál­ní po­ra­du hned poté, co skon­čí, a začít na­pří­klad plnit ulo­že­né úkoly.
Jed­no­ho se­tká­ní se může zú­čast­nit až 30 lidí a po­ra­dy mezi jed­not­li­vý­mi týmy na­příč celou ze­mě­kou­lí už tak ne­bu­dou žád­ným pro­blé­mem. V apli­ka­ci VIVE Sync se mohou za­měst­nan­ci se­tká­vat na po­ra­dách a sdí­let si mezi sebou různé ma­te­ri­á­ly, dis­ku­to­vat o pro­blé­mech, a hlav­ně dělat tý­mo­vá roz­hod­nu­tí v re­ál­ném čase. Sou­čás­tí je i apli­ka­ce Ava­tar Cre­a­tor do­stup­ná v ob­cho­dech App Store a Go­o­gle Play s jejíž po­mo­cí uži­va­te­lé vy­tvo­ří ava­ta­ry podlé svého vzhle­du a vkusu. In­ter­ak­ce mezi ko­le­gy je tak velmi re­a­lis­tic­ká, aniž by zá­le­že­lo na tom, v jaké zemi či na jakém kon­ti­nen­tu se kte­rý­ko­liv ze za­měst­nan­ců právě vy­sky­tu­je.
Ne­chy­bí pod­po­ra sní­má­ní po­hy­bu ce­lé­ho těla s po­mo­cí HTC Vive Trac­ke­rů a do­kon­ce ani in­te­gra­ce sle­do­vá­ní po­hy­bu očí, které na­bí­zí HTC Vive Pro Eye. Účast­ní­ci se tak při se­tká­ních mohou spo­leh­nout nejen na ver­bál­ní, ale i na non­ver­bál­ní ko­mu­ni­ka­ci a vše je tak ještě při­ro­ze­něj­ší.

Ne­o­me­ze­ný pří­stup ke všem funk­cím

V ob­do­bí vol­né­ho pří­stu­pu v rámci beta pro­gra­mu budou mít uži­va­te­lé pří­stup ke všem funk­cím Vive Sync včet­ně ná­sle­du­jí­cích:

 • Pod­po­ra One­Dri­ve – Bez­peč­né na­hrá­vá­ní a sdí­le­ní in­ter­ních do­ku­men­tů z a do apli­ka­ce. Sdí­le­ní Power­Point pre­zen­ta­cí, PDF do­ku­men­tů, videí a ob­ráz­ků na pro­jekč­ní ploše me­e­ting-roomu.
 • Pro­hlí­že­ní 3D mo­de­lů – Mož­nost na­hrát 3D mo­de­ly a měnit je­jich mě­řít­ko pro de­tail­ní stu­di­um v rámci schůz­ky.
 • Vlast­ní de­sign ava­ta­rů – Ještě vyšší po­hl­ce­ní díky ava­ta­rům při­způ­so­be­ným vkusu uži­va­te­le
 • Osob­ní po­znám­ky – Po­znám­ky vy­u­ží­va­jí­cí pře­vo­du řeči na text do­pl­ně­né mož­nos­tí po­ři­zo­vá­ní scre­en­sho­tů přímo v apli­ka­ci s mož­nos­tí pro­hlí­že­ní i po opuš­tě­ní VR.
 • 3D kres­le­ní – Mož­nost ve­psat po­znám­ky přímo do mo­de­lů, do­ku­men­tů či plá­no­vat bez před­cho­zích pří­prav.
 • Kon­fe­renč­ní stoly či au­di­to­ria – Snad­né vy­tvo­ře­ní za­se­da­cí­ho po­řád­ku po­mo­cí kon­fe­renč­ních stolů či vir­tu­ál­ní­ho au­di­to­ria, které pod­po­ru­jí při­ro­ze­né vní­má­ní schůz­ky či pre­zen­ta­ce.
 • Pod­po­ra eko­sys­té­mu Vive – Vive Sync je kom­pa­ti­bil­ní se všemi he­ad­se­ty VIVE včet­ně ne­zá­vis­lých he­ad­se­tů.

Apli­ka­ce bude po­stup­ně doplňována o další funk­ce. V příš­tích up­gra­dech se uži­va­te­lé mohou těšit na­pří­klad na:

 • Roz­ší­ře­ní HW kom­pa­ti­bi­li­ty – Pod­po­ra dal­ších VR plat­fo­rem včet­ně Ocu­lus Rift. Ocu­lus Quest, Win­dows Mixed Re­a­li­ty a Valve Index.
 • Or­ga­ni­zá­tor­ské ovlá­dá­ní – Or­ga­ni­zá­tor schůzek získá plnou kon­t­ro­lu nad schůzkou díky mož­nos­ti ztlu­mit mi­k­ro­fo­ny jed­not­li­vých účast­ní­ků nebo na­pří­klad uzamknout spe­ci­fic­ké funk­ce a zís­kat tak více po­zor­nos­ti.
 • Účast bez VR – Mož­nost při­zvat účast­ní­ky bez pří­stu­pu k vir­tu­ál­ní re­a­li­tě po­mo­cí pro­hlí­že­če na PC.
 • Zá­znam schůz­ky – Mož­nost za­zna­me­nat prů­běh celé schůz­ky pro sdí­le­ní s ko­le­gy, kteří se ne­moh­li účast­nit.

Vive Sync ak­tu­ál­ně pod­po­ru­je všech­ny he­ad­se­ty HTC Vive a je do­stup­ný na tomto od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: