Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens v Británii představil první „Elektrickou ulici“

Čtvrtek, 30 Duben 2020 14:50

Tags: Británie | Electric Avenue | Elektromobily | Siemens | Sutherland Avenue | ubitricity | Westminster

Electric Avenue W9-2018Si­e­mens v Bri­tá­nii před­sta­vil první tzv. „Elek­tric­kou ulici“, která je dlou­há přes půl míle (800 metrů) a je plně při­pra­ve­na pro pod­po­ru elek­tric­kých vo­zi­del – proto zís­ka­la ozna­če­ní „Elect­ric Ave­nue, W9”. Pro­jekt vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí ubit­ri­ci­ty (po­sky­to­va­tel na­bí­je­cích ře­še­ní) a měst­skou radou čtvr­ti West­min­ster. V rámci pro­jek­tu bylo upra­ve­no 24 pou­lič­ních lamp, které dnes fun­gu­jí jako na­bí­je­cí místa za vy­u­ži­tí již exis­tu­jí­cí měst­ské in­frastruk­tu­ry. Oby­va­te­lé si nyní mohou na­bí­jet své elek­tro­mo­bi­ly na růz­ných mís­tech v celé lon­dýn­ské Su­ther­land Ave­nue. V ná­sle­du­jí­cím ob­do­bí plá­nu­je měst­ská část stej­ným způ­so­bem upra­vit další dvě ulice.

Spuš­tě­ní pro­jek­tu ná­sle­do­va­lo po prů­zku­mu pro­ve­de­ném spo­leč­nos­tí Si­e­mens. Ten uká­zal, že více než tře­ti­na (36 %) brit­ských mo­to­ris­tů plá­nu­je po­ří­ze­ní hyb­rid­ní­ho nebo elek­tric­ké­ho au­to­mo­bi­lu jako dru­hé­ho do ro­di­ny, při­čemž 40 % do­ta­zo­va­ných uved­lo, že ne­do­sta­tek na­bí­je­cích sta­nic je od ná­ku­pu vozu dříve zra­zo­val.
„Elect­ric Ave­nue, W9“ uka­zu­je posun v po­sto­jích k elek­tric­kým vo­zi­dlům, který za­ží­vá brit­ské hlav­ní město. Z do­taz­ní­ku vy­plý­vá, že 80 % mo­to­ris­tů v cen­t­ru se do­mní­vá, že je velmi dů­le­ži­té zlep­šit kva­li­tu ovzdu­ší a 83 % v po­sled­ních pěti le­tech více zva­žu­jí i svou uh­lí­ko­vou stopu.
Během roku 2019 za­zna­me­na­la čtvrť West­min­ster 40% ná­růst na­bí­je­ných vo­zi­del, což je více než v kte­ré­ko­li jiné lon­dýn­ské čtvr­ti.

Plnou elektři­nou vpřed

West­min­ster­ská měst­ská rada má ve své čtvr­ti více na­bí­je­cích bodů než kte­rý­ko­li jiný míst­ní úřad ve Velké Bri­tá­nii. Ve městě je cel­kem 296 na­bí­je­cích slou­pů s lam­pa­mi, z nichž 24 stojí právě na „Elect­ric Ave­nue, W9“. V prů­bě­hu příští­ho roku plá­nu­je město do­sáh­nout ti­sí­ce na­bí­je­cích bodů, což od­po­ví­dá 40% ná­růstu re­gis­tra­cí elek­tric­kých vo­zi­del v po­sled­ních mě­sí­cích.
Si­e­mens a ubit­ri­ci­ty nyní do­kon­či­ly přes 1 300 in­sta­la­cí po­krý­va­jí­cích celou šíři města a pod­po­ro­va­ly lon­dýn­ské­ho sta­ros­tu Sa­diqa Khana v kam­pa­ni #Let Lon­donBre­athe za zlep­še­ní kva­li­ty ovzdu­ší v Lon­dýně.

Do­stup­ná in­frastruk­tu­ra

Mo­to­ris­té se do­mní­va­jí, že v Lon­dýně je dnes pouze 100 – 200 do­bí­je­cích sta­nic au­to­mo­bi­ly, to je méně než 10 % in­sta­la­cí Si­e­mens, které jsou ve sku­teč­nos­ti ve městě k dis­po­zi­ci. Sou­čas­ně se téměř tře­ti­na mo­to­ris­tů do­mní­vá, že žádná na­bí­je­cí místa pro elek­tro­mo­bi­ly nejsou v blíz­kos­ti je­jich byd­liš­tě či za­měst­ná­ní. Trans­for­ma­ce Su­ther­land Ave­nue vy­u­ží­vá již exis­tu­jí­cí in­frastruk­tu­ry pro do­bí­je­cí místa a vy­tvá­ří tak jed­no­du­chou, rych­lou síť, která cílí na do­bí­je­ní 8 000 elek­tric­kých vo­zi­del. To od­po­ví­dá od­ha­du počtu re­gis­tro­va­ných vo­zi­del ve čtvr­ti West­min­ster do roku 2025.

Na­bí­je­cí slou­py ve­řej­né­ho osvět­le­ní na­bí­ze­jí oby­va­te­lům bez pří­jez­do­vých cest velmi po­ho­dl­ný, levný, ob­no­vi­tel­ný a ener­ge­tic­ky še­tr­ný způ­sob na­bí­je­ní elek­tro­mo­bi­lů. Auta tráví 95 % času za­par­ko­va­ná, proto má smysl je na­bí­jet, za­tím­co řidič na­pří­klad spí nebo pra­cu­je. Tech­no­lo­gie je na­vr­že­na tak, aby byla níz­ko­ná­kla­do­vá při in­sta­la­ci i údrž­bě a ne­před­sta­vo­va­la vel­kou fi­nanč­ní zátěž pro ři­di­če ani měst­skou část.


Mohlo by vás zajímat: