Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MecSoft vydává CAMJam 2020

Pondělí, 18 Květen 2020 10:45

Tags: Archív | CAM | CAMJam 2020 | MecSoft | Obrábění | PDF | Videa | Vzdělávání

MecSoft CAMJam-2021MecSoft Cor­po­rati­on ozná­mi­la 15. květ­na vy­dá­ní CA­MJam 2020, vý­cvi­ko­vé­ho video prů­vod­ce pro ob­lí­be­né mo­du­ly stol­ní­ho fré­zo­vá­ní Vi­su­al­CAD ​​/ CAM, Rhi­no­CAM, Vi­su­al­CAM pro So­li­dworks a Alib­re­CAM. CA­MJam 2020 je video ar­chiv a prů­vod­ce lek­ce­mi po­řá­da­ný­mi pra­cov­ní­ky pod­po­ry Mec­Soft Cor­po­rati­on a dal­ší­mi. Za­hr­nu­je ak­tu­a­li­za­ce no­vých pro­duk­tů 2020, stej­ně jako všech­na videa pro verzi CA­MJam 2019. Nový vi­deo­ar­chiv a prů­vod­ce pro­hlí­že­ním CA­MJam 2020 staví na před­cho­zích ver­zích a za­hr­nu­je videa všech CAM mo­du­lů včet­ně MILL, TURN, NEST, ART a MESH, a také nové ex­klu­ziv­ní AMS bo­nu­so­vé mo­du­ly Pro­fi­le-NEST, MILL-TURN a velmi po­pu­lár­ní G-Code Edi­tor.

CA­MJam 2020 nyní na­bí­zí snad­ný pří­stup ke všem do­stup­ným tiš­tě­ným ško­li­cím ma­te­ri­á­lům pro­střed­nic­tvím bo­nu­so­vé­ho prů­vod­ce zdro­ji pro kaž­dou plat­for­mu. Uži­va­te­lé rov­něž zís­ka­jí snad­ný pří­stup k po­pu­lár­ním sé­ri­ím blogů Learn CAD/CAM a pří­pa­do­vým stu­di­ím, které jsou všech­ny or­ga­ni­zo­va­né, in­de­xo­va­né a pro­hle­dá­va­tel­né, takže se přes­ně dozví, které video sle­do­vat, aby do­sta­li od­po­vě­di na své otáz­ky.

CA­MJam 2020 za­hr­nu­je:

  • Nová in­struk­táž­ní videa po­krý­va­jí­cí kom­plet­ní sadu funk­cí mo­du­lu Mec­Soft CAM včet­ně MILL, TURN, NEST, ART a MESH.
  • Nově ob­sa­hu­je ško­li­cí ma­te­ri­á­ly k ex­klu­ziv­ním AMS Bonus mo­du­lům Pro­fi­le-NEST, MILL-TURN a ob­lí­be­né­mu G-Code Edi­to­ru.
  • Nová in­struk­táž­ní videa pro 2½osé, 3osé, in­de­xo­va­né a si­mul­tá­ní 4- a 5osé fré­zo­vá­ní a ví­ce­o­sé ro­bo­tic­ké ob­rá­bě­ní.
  • Uži­va­tel­skou PDF pří­ruč­ku CA­MJam 2020 pro or­ga­ni­za­ci a snad­né vy­hle­dá­vá­ní z kniho­ven videí a do­ku­men­tů.
  • Zdro­jo­vé pro­cvi­čo­va­cí 2D a 3D sou­bo­ry sou­čás­tí po­u­ži­tých ve video ar­chi­vu CA­MJam.
  • A bo­nu­so­vé uži­va­tel­ské pří­ruč­ky včet­ně Prů­vod­ce otáz­ka­mi a od­po­věď­mi 2020, Cut­ting Tools Wor­k­boo­ku 2020 a dal­ších tis­ko­vých médií.

Více informací na mecsoft.com.


Mohlo by vás zajímat: