Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ABB RobotStudio nyní může ovládat roboty SCARA z počítače

Pondělí, 18 Květen 2020 11:18

Tags: ABB | Automatizace | obotStudio | Programování | Robotika | Roboty | SCARA | Simulace

Robot control mate-2020ABB zjed­no­du­ši­lo po­u­ží­vá­ní svých ob­lí­be­ných ro­bo­tů SCARA a uži­va­te­lům nově na­bí­zí mož­nost uvá­dět tyto ro­bo­ty do pro­vo­zu a ovlá­dat je z lapto­pu nebo stol­ní­ho po­čí­ta­če po­mo­cí soft­wa­ru Ro­bot­Stu­dio ur­če­né­ho pro si­mu­la­ci a off-line pro­gra­mo­vá­ní. Nový do­pl­něk soft­wa­ru Ro­bot­Stu­dio na­zva­ný Robot Con­t­rol Mate umožňuje uži­va­te­lům ruční pře­sta­ve­ní ro­bo­ta, pro­gra­mo­vá­ní me­to­dou učení a ka­lib­ra­ci ze svého po­čí­ta­če. Ovlá­dat po­hy­by ro­bo­tů SCARA tak nikdy ne­by­lo snad­něj­ší a jed­no­duš­ší. Po­pr­vé v his­to­rii tak lze pro­gram ABB pro off-line pro­gra­mo­vá­ní po­u­ží­vat k ovlá­dá­ní sku­teč­ných po­hy­bů ro­bo­ta v re­ál­ném čase.

Do­pl­něk Robot Con­t­rol Mate navíc umožňuje pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­ta i bez ovlá­da­cí­ho pa­ne­lu Flex­Pen­dant.
Robot Con­t­rol Mate bude nej­pr­ve do­stup­ný pro robot IRB 910INV ur­če­ný k mon­tá­ži na strop, v bu­douc­nos­ti bude pak i pro další ro­bo­ty z port­fo­lia ABB.
Soft­ware ABB Ro­bot­Stu­dio je jedno z nej­lep­ších soft­wa­ro­vých ře­še­ní svého druhu do­stup­ných na trhu. Umožňuje ro­bo­ty snad­no a jed­no­du­še na­pro­gra­mo­vat, kon­fi­gu­ro­vat a vir­tu­ál­ně uvést do pro­vo­zu na po­čí­ta­či ještě před vlast­ní in­sta­la­cí. Na­bí­zí uži­va­te­lům do­ko­na­lou di­gi­tál­ní kopii ro­bo­tů nebo sys­té­mů in­sta­lo­va­ných v je­jich vý­rob­ní lince. Díky mož­nos­ti pro­gra­mo­vat off-line mají uži­va­te­lé mož­nost vy­tvá­řet, si­mu­lo­vat a tes­to­vat kom­plet­ní ro­bo­tic­kou in­sta­la­cí ve vir­tu­ál­ním 3D pro­stře­dí, bez nut­nos­ti na­ru­še­ní chodu re­ál­né vý­rob­ní linky. Nové vý­rob­ní linky tak lze in­sta­lo­vat rych­le­ji a spus­tit je oka­mži­tě na plný výkon, bez ne­pří­jem­ných pře­kva­pe­ní během uvá­dě­ní do pro­vo­zu. V dneš­ní době, kdy zá­kaz­ní­ci po­ža­du­jí krat­ší vý­rob­ní cykly a při­způ­so­bo­vá­ní vý­ro­by in­di­vi­du­ál­ním po­tře­bám, je tato kom­pe­ten­ce pro vý­rob­ce zcela klí­čo­vá.
Zjed­no­du­še­ní in­sta­la­ce, pro­gra­mo­vá­ní a pro­vo­zu ro­bo­tů při­ná­ší zá­kaz­ní­kům řadu výhod, kromě ji­né­ho řeší ne­do­stup­nost pra­cov­ní­ků s po­třeb­nou kva­li­fi­ka­cí na trhu a ot­ví­rá mož­nos­ti ro­bo­ti­za­ce i malým a střed­ním pod­ni­kům.


Mohlo by vás zajímat: