Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FOR ARCH by měl být koncem září

Úterý, 26 Květen 2020 13:06

Tags: ABF | For Arch | PVA Expo Praha | Stavebnictví | Veletrhy

for arch-2022Podle or­ga­ni­zá­to­rů by sta­veb­ní ve­letrh FOR ARCH měl na pod­zim le­toš­ní­ho roku od­star­to­vat již čtvr­tou de­ká­du své exis­ten­ce – 31. roč­ník. Je na­plá­no­ván na 22. až 26. září 2020 jako jedna z nej­vý­znam­něj­ších akcí oboru v PVA Expo Praha a před­sta­ví no­vin­ky, tren­dy a pro­duk­ty na­příč sta­veb­ní­mi od­vět­ví­mi. Při­pra­ven bude i pes­t­rý do­pro­vod­ný pro­gram pro od­bor­nou i laic­kou ve­řej­nost. Ve­letrž­ní svět se chys­tá k ná­vra­tu po ko­ro­na­vi­ro­vé krizi a For Arch jako jeden z jeho pi­lí­řů by měl zá­sad­ně pod­po­řit nutný re­start eko­no­mi­ky a stát se mís­tem pro usku­tečňování ob­chod­ních kon­trak­tů mezi mnoha sub­jek­ty.

Po­dob­ně jako Ve­letrhy Brno s MSV za­žá­da­lo i ve­de­ní spo­leč­nos­ti ABF vládu o vy­jmu­tí ve­letrhů ze zá­ka­zu hro­mad­ných akcí a re­start ve­letrhů od konce srpna. Toto sta­no­vis­ko má pod­po­ru Mi­nis­ter­stva prů­mys­lu a ob­cho­du ČR, Svazu prů­mys­lu a do­pra­vy ČR i Hos­po­dář­ské ko­mo­ry ČR. Vy­jmu­tí z ka­te­go­rie hro­mad­ných akcí a sta­no­ve­ní pod­mí­nek se vě­nu­je od­bor­ná sku­pi­na Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví pro uvolňování opat­ře­ní a zá­ka­zů v kon­tex­tu po­sled­ních uvolňova­cích opat­ře­ní. Vý­sled­né sta­no­vis­ko Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví bude údaj­ně známo nej­poz­dě­ji do konce květ­na, do kte­rého v tomto oka­mži­ku zbý­vají už jen 3 pra­cov­ní dny.
Or­ga­ni­zá­to­ři se kaž­do­pád­ně roz­hod­li pro­dlou­žit 2. ce­no­vou uzá­věr­ku do 20. 6. 2020.

˃˃ Při­hláš­ka na ve­letrh ˂˂

Hlav­ní obory ve­letr­hu For Arch

● sta­veb­ní prvky a ma­te­ri­á­ly ● dře­vostav­by ● vy­tá­pě­ní ● elek­tro a za­bez­pe­če­ní ● well­ness & spa

Rádi bychom naše čte­ná­ře pro po­rov­ná­ní upo­zor­ni­li na po­stup or­ga­ni­zá­to­rů me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu spo­třeb­ní­ho zboží IFA 2020 v Ber­lí­ně, který je na­plá­no­ván pouze na tři dny v ter­mí­nu 3. až 5. září 2020. Tuto in­for­ma­ci na­jde­te v druhé části ak­tu­a­li­ty o pří­pra­vách MSV v Brně na našem webu.


Mohlo by vás zajímat: