Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Graitec vydal své stěžejní aplikace ve verzi 2021

Pátek, 29 Květen 2020 08:45

Tags: Advance | BIM | Design | Graitec | Opentree | PowerPack | Software | Stavebnictví | Verze 2021 | Workshop

Graitec-2022Grai­tec ozná­mil uve­de­ní nové verze 2021 svých stě­žej­ních apli­ka­cí Advan­ce Power­Pack, Advan­ce De­sign, Advan­ce Workshop a Grai­tec Open­t­ree. Grai­tec jako BIM soft­wa­ro­vá spo­leč­nost po­má­há svým zá­kaz­ní­kům s di­gi­ta­li­za­cí je­jich pro­ce­su při mo­de­lo­vá­ní, ana­lý­ze, vý­ro­bě a vý­stav­bě. Tyto pro­duk­ty jsou roz­dě­le­ny a pro­dá­vá­ny ve 4 hlav­ních pi­lí­řích ob­cho­du, kte­rý­mi jsou Cre­a­te (Mo­de­lo­vá­ní), Si­mu­la­te (Ana­lý­za), Fab­ri­ca­te (Vý­ro­ba) a Ma­nage (Vý­ro­ba).

S verzí 2021 při­chá­ze­jí vý­znam­né změny v pro­duk­to­vé struk­tu­ře a verze 2021 při­ná­ší velké množ­ství no­vých funk­cí, které míří zejmé­na na za­jiš­tě­ní a usnad­ně­ní pra­cov­ních po­stu­pů BIM mezi ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty, sta­ti­ky a pro­vá­dě­cí­mi sta­veb­ní­mi fir­ma­mi, zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a snad­né po­u­ži­tí a od­po­ví­dá na po­ža­dav­ky a ná­vrhy stá­lých uži­va­te­lů.

  • Cre­a­te (Mo­de­lo­vá­ní): všech­ny pro­duk­ty, které se váží k tvor­bě mo­de­lu a vý­rob­ní do­ku­men­ta­ce. To za­hr­nu­je jed­nak řadu pro­duk­tů Au­to­de­sk (Au­to­de­sk Revit, Au­to­de­sk Advan­ce Steel, atd.) a naše doplňky Advan­ce Power­Pack. Hlav­ní pro­dukt: Advan­ce Power­Pack
  • Si­mu­la­te (Ana­lý­za): všech­ny pro­duk­ty, které umožňují našim zá­kaz­ní­kům do­pl­nit BIM mo­de­ly ana­lý­zu dat a kon­struk­cí a po­má­ha­jí při op­ti­ma­li­za­ci pro­jek­tů. Zá­ro­veň za­ru­ču­jí, že ná­vrhy a po­sud­ky od­po­ví­da­jí míst­ním ná­vr­ho­vým nor­mám z po­hle­du sta­tic­ké­ho a te­pel­né­ho po­sou­ze­ní. Hlav­ní pro­dukt: Advan­ce De­sign
  • Fab­ri­ca­te (Vý­ro­ba): všech­ny pro­duk­ty které vy­u­ží­va­jí data mo­de­lu a ná­vr­hu umožňují tak au­to­ma­ti­za­ci vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Mlu­ví­me zde o ří­ze­ní skla­do­vé­ho hos­po­dář­ství, op­ti­ma­li­za­ci po­u­ži­té­ho ma­te­ri­á­lu (ne­sting), ří­ze­ní NC stro­jů, ma­nage­ment času a ná­kla­dů, lo­gis­ti­ce a vy­tě­žo­vá­ní ná­klad­ních au­to­mo­bi­lů a do­pra­vě na sta­ve­niš­tě. Hlav­ní pro­dukt: Advan­ce Workshop
  • Ma­nage (Vý­ro­ba): všech­ny pro­duk­ty, které umožňují zá­kaz­ní­kům spra­vo­vat W.I.P (Work in Pro­gress) data na­příč celým pro­jek­tem, sprá­va re­vi­zí/verzí, stan­dar­dů a pu­b­li­ka­ci pro­jek­to­vých in­for­ma­cí do CDE/spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí) a po­má­há s do­dr­žo­vá­ním sou­la­du s novou me­zi­ná­rod­ní nor­mou pro BIM ISO 19650. Hlav­ní pro­dukt: Grai­tec Open­t­ree

Advan­ce Power­Pack 2021

Advan­ce Power­Pack je sada doplňků pro Au­to­de­sk Revit, Au­to­de­sk Advan­ce Steel, Au­to­de­sk In­ven­tor a Au­to­de­sk Vault. Ve verzi 2021 je vy­lep­še­ní o vice než 60 no­vých funk­cí, které po­má­ha­jí uži­va­te­lům urych­lit tvor­bu mo­de­lu, krá­ce­ní pra­cov­ních pro­ce­sů, lepší ovlá­dá­ní mo­de­lu a sa­mo­zřej­mě kom­pa­ti­bil­nost s po­sled­ní­mi ver­ze­mi Au­to­de­sk pro­duk­tů. Rov­něž byl pro­dukt roz­dě­len do 3 ba­líč­ků – Stan­dard, Pro­fes­si­o­nal a Pre­mi­um. Ba­lí­ček Pre­mi­um, je dále do­pl­něn o do­pl­něk Grai­tec De­sign (mož­nost pro­po­je­ní s Grai­tec Advan­ce De­sign)z který v apli­ka­ci Power­Pack umožňuje au­to­ma­tic­ký návrh a po­sou­ze­ní že­le­zo­be­to­no­vých prvků podle ev­rop­ských (ČSN EN) a ame­ric­kých a ka­nad­ských norem.

Advan­ce De­sign 2021

Do­po­sud do­stup­ný jako ba­lí­ček Stan­dard (MKP, ge­ne­rá­tor kli­ma­tic­kých za­tí­že­ní), nebo jako ba­lí­ček Pre­mi­um (ná­vr­ho­vé normy oce­lo­vých, že­le­zo­be­to­no­vých a dře­vě­ných kon­struk­cí), při­chá­zí nyní Advan­ce De­sign 2021 na trh i jako ba­lí­ček Ul­ti­ma­te, ve kte­rém je možné de­tail­ně na­vrh­nout a po­sou­dit že­le­zo­be­to­no­vé slou­py, nos­ní­ky, patky, stěny a desky, včet­ně de­tail­ní­ho ná­vr­hu vy­ztu­že­ní. Stačí vy­brat prvek ve 3D mo­de­lu a je možné jej ve stej­ném pro­stře­dí na­vrh­nout a de­tail­ně po­sou­dit, bez nut­nos­ti ex­port a im­por­tu do jiné apli­ka­ce. Navíc verze 2021 při­ná­ší dal­ších vice než 40 no­vých funk­cí.

Advan­ce Workshop 2021

Klí­čo­vá ino­va­ce Advan­ce Workshop 2021 spo­čí­vá v pro­po­je­ní za­ve­de­né­ho Advan­ce Worksho­pu za­mě­ře­né­ho na ma­nage­ment vý­ro­by oce­lo­vých kon­struk­cí s tech­no­lo­gií Arma+, která je od čer­ven­ce 2018 sou­čás­tí pro­duk­to­vé řady Grai­tec. Tato tech­no­lo­gie je za­mě­ře­ná na ma­nage­ment a vý­ro­bu vý­ztu­že a kon­struk­cí z pre­fab­ri­ko­va­né­ho be­to­nu. Advan­ce Workshop 2021 je tak nyní sjed­no­ce­ným ře­še­ním ur­če­ným pro vý­rob­ce oce­lo­vých a pre­fab­ri­ko­va­ných kon­struk­cí a zpra­co­va­te­le vý­ztu­že do že­le­zo­be­to­nu.

Grai­tec Open­t­ree 2021

Grai­tec Open­t­ree jako nová verze ori­gi­nál­ní brit­ské apli­ka­ce „Ca­bi­net“, která se v lednu 2019 stala sou­čás­tí pro­duk­tů Grai­tec. Tato verze při­chá­zí s vý­raz­ný­mi vy­lep­še­ní­mi, která po­má­ha­jí ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům a do­da­va­te­lům spra­vo­vat všech­na je­jich W.I.P pro­jek­to­vá data na jed­nom místě před vlo­že­ním do CDE (Com­mon Data En­vi­ron­ment) pro spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi sub­jek­ty.

Více na www.​graitec.​com v an­g­lič­ti­ně nebo www.​graitec.​cz v češ­ti­ně.


Mohlo by vás zajímat: