Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Coordinate Metrology Society uvádí vzdělávací portál 3DMU

Pátek, 29 Květen 2020 13:20

Tags: 3D Me­a­su­re­ment U | 3DMU | CMM | CMS | Coordinate Metrology Society | Měření | Portal | Vzdělávání

3DMU-2022Spo­leč­nost Co­or­di­na­te Me­t­ro­lo­gy So­ci­e­ty (CMS) ozná­mi­la ve spo­lu­prá­ci s Qua­li­ty Di­gest svůj nej­no­věj­ší vý­cvi­ko­vý pro­stře­dek 3D Me­a­su­re­ment U nebo jed­no­du­še 3DMU. 3DMU je on-line video ško­li­cí zdroj pro pra­cov­ní­ky or­ga­ni­za­ce, pe­da­go­gy a me­t­ro­lo­gy. Nový pro­stře­dek na­bí­zí první vlnu in­for­mač­ních videí ob­sa­hu­jí­cích osvěd­če­né po­stu­py, triky ob­cho­du a další té­ma­ta před­sta­ve­ná od­bor­ní­ky v oboru, kteří jsou členy CMS. Té­ma­ta prů­mys­lo­vé­ho mě­ře­ní za­hr­nu­jí to­le­ran­ce mě­ře­ní, sjed­no­ce­nou pro­sto­ro­vou me­t­ro­lo­gic­kou síť, kom­pen­za­ci sondy, mě­ři­če vzdá­le­nos­ti, te­o­do­li­ty, la­se­ro­vé sle­do­va­če (trac­ke­ry), la­se­ro­vé ske­ne­ry a další.

Tato cenná ob­last videí se bude v roce 2020 a dále ne­u­stá­le roz­ši­řo­vat. Jed­not­liv­cům a or­ga­ni­za­cím je nyní k dis­po­zi­ci před­plat­né 3DMU. Čle­no­vé CMS do­stá­va­jí spe­ci­ál­ní ceny a stu­dent­ské sku­pi­ny mohou zís­kat sku­pi­no­vé ceny s ob­sáh­lý­mi sle­va­mi. Me­t­ro­lo­go­vé jsou zváni k re­gis­tra­ci na ce­lo­den­ní bez­plat­né tes­to­vá­ní 3DMU na 3DMU.​org.

CMS také ofi­ci­ál­ně před­sta­vu­je svůj první vý­cvi­ko­vý pro­gram 3DMU s ná­zvem „Ře­še­ní pro mě­ře­ní roz­mě­rů“. Všech­na tré­nin­ko­vá videa jsou dlou­há 2 až 4 mi­nu­ty a za­mě­řu­jí se na jedno téma me­t­ro­lo­gie. Ško­li­cí plat­for­ma je dobře or­ga­ni­zo­va­ná a snad­no se spra­vu­je se­znam sou­bo­rů, takže uži­va­te­lé mohou rych­le najít téma, které chtě­jí, kdy­ko­li to po­tře­bu­jí. Po­zo­ru­hod­ným bo­nu­sem je schop­nost uži­va­te­le při­stu­po­vat k těmto in­for­ma­cím na vy­žá­dá­ní z dílny, u zá­kaz­ní­ka nebo z do­mo­va. Tento cenný zdroj vi­deo­ško­le­ní po­mů­že me­t­ro­lo­gům také zís­kat zá­klad­ní zna­los­ti při pří­pra­vě na cer­ti­fi­ka­ci CMS Level-One a Level-Two.

CMS po­kra­ču­je v při­dá­vá­ní hod­no­ty a ob­sa­hu pro své člen­stvo, sklá­da­jí­cí se z no­váč­ků a od­bor­ní­ků ko­mu­nit pře­nos­ných a tra­dič­ních za­ří­ze­ní pro mě­ře­ní sou­řad­nic (CMM). Po celá de­se­ti­le­tí spo­leč­nost for­mo­va­la, pro­po­jo­va­la a vzdě­lá­va­la od­bor­ní­ky v ob­las­ti me­t­ro­lo­gie s hrdou tra­di­cí men­tor­ství. Při­dá­ní 3DMU pod­po­ří lepší po­ro­zu­mě­ní me­t­ro­lo­gii a je­jí­mu vlivu na prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je le­tec­ký, kos­mic­ký a au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, stav­ba lodí, vý­ro­ba ener­gie a další. 3DMU bude slou­žit jako zdroj pro pro­fes­ní růst a ná­cvik osvěd­če­ných po­stu­pů, zdo­ko­na­le­ní pro­dukč­ních do­ved­nos­tí a udr­že­ní se na vr­cho­lu ino­va­tiv­ních me­t­ro­lo­gic­kých tech­no­lo­gií a apli­ka­cí.


Mohlo by vás zajímat: