Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

KKCG prodává CAD Studio společnosti Arkance

Středa, 03 Červen 2020 08:14

Tags: Akvizice | Aricoma Group | Arkance | Autocont | Autodesk | CAD Studio | KKCG

Arkance-CAD Studio-2023CAD Stu­dio, nej­vět­ší stře­do­ev­rop­ský part­ner spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk, se stává čle­nem ev­rop­ské sku­pi­ny Ar­kan­ce, dce­ři­né spo­leč­no­sti Grou­pe Mon­no­yeur. Jeho bý­va­lý ma­ji­tel Au­to­cont se po de­se­ti le­tech roz­ho­dl pro­dat jednu ze svých nej­ú­spěš­něj­ších firem a za­mě­řit se na svůj klí­čo­vý byz­nys. V ob­las­tech, kde CAD Stu­dio pů­so­bí, je klí­čem k dal­ší­mu roz­vo­ji kon­so­li­da­ce a vý­raz­né po­si­lo­vá­ní po­zi­ce na trhu v ev­rop­ském mě­řít­ku. A to přes­ně na­bí­zí sku­pi­na Ar­kan­ce, která v sou­čas­né době ope­ru­je na fran­couz­ském, bel­gic­kém, ho­land­ském, fin­ském a pol­ském trhu.

Aricoma Group, která za­střešu­je veš­ke­ré IT ak­ti­vi­ty sku­pi­ny KKCG Karla Ko­már­ka, se chce dlou­ho­do­bě sou­stře­dit pře­de­vším na hlav­ní ob­las­ti fi­rem­ní­ho IT, jako je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, cloud, zá­kaz­nic­ký vývoj soft­ware a ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost. CAD Stu­dio je velmi atrak­tiv­ní ak­ti­vum, které bu­di­lo zájem in­ves­to­rů vy­ni­ka­jí­cí­mi vý­sled­ky, a pře­de­vším svou úspěš­nou adap­ta­cí na model pro­ná­jmů li­cen­cí s vy­so­kým po­dí­lem slu­žeb.
CAD Stu­dio za­měst­ná­vá přes 120 od­bor­ní­ků a je nej­vět­ším stře­do­ev­rop­ským part­ne­rem spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk s více než 16 tisíci uživateli. Pů­so­bí v České re­pub­li­ce, na Slo­ven­sku a v Ma­ďar­sku. Do­dá­vá CAD/CAM/CAE, BIM, GIS/FM a PDM/PLM ře­še­ní pro stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ru, ma­po­vá­ní, li­ni­o­vé stav­by, 3D vi­zu­a­li­za­ce, sprá­vu do­ku­men­tů a sprá­vu ma­jet­ku. Tyto spe­ci­fic­ké služ­by z ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií mají lepší po­ten­ci­ál roz­vo­je ve větší sku­pi­ně díky řadě sy­ner­gií. To stálo za úva­hou pře­dat CAD Stu­dio do rukou sku­pi­ny Arkance, kde může uplat­nit své zna­los­ti, zku­še­nos­ti i vy­vi­nu­té soft­wa­ro­vé ná­stro­je a totéž zís­kat od sester­ských firem sku­pi­ny a na­bíd­nout svým zá­kaz­ní­kům.

Ar­kan­ce akvi­zi­cí CAD Stu­dia zís­ká­vá nejen ve­dou­cí po­zi­ci na čes­kém, slo­ven­ském a ma­ďar­ském trhu, ale pře­de­vším zku­še­ný tým s vy­ni­ka­jí­cím know-how, které jí po­mů­že v růstu na trhu v celé Ev­ro­pě. Od ny­nějš­ka bude roz­ví­jet sy­ner­gie mezi svými te­ri­to­rii tak, aby zá­kaz­ní­ci CAD Stu­dia mohli rych­le pro­fi­to­vat z roz­ší­ře­né­ho týmu vy­u­ži­tím know-how velmi spe­ci­a­li­zo­va­ných od­bor­ní­ků. S ma­na­žer­ským týmem CAD Stu­dia již Ar­kan­ce pra­cu­je na po­sí­le­ní svých slu­žeb a in­ves­to­vá­ní do roz­vo­je spo­leč­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: