Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems oznamuje akvizici společnosti NoteVault

Čtvrtek, 04 Červen 2020 13:14

Tags: Bentley Systems | Digitální dvojčata | Infrastruktura | NoteVault | Stavebnictví | Synchro

NoteVault-1-2023Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. červ­na 2020 akvi­zi­ci firmy No­te­Vault ze San Diega, po­sky­to­va­te­le au­to­ma­ti­za­ce sprá­vy sta­veb v te­ré­nu. Tato akvi­zi­ce roz­ši­řu­je di­gi­tál­ní sta­veb­ní pro­stře­dí SYN­CHRO od Bent­ley o te­rén­ní mo­bil­ní apli­ka­ce pro sle­do­vá­ní a ve­de­ní děl­ní­ků, sprá­vu ma­te­ri­á­lů a za­ří­ze­ní. Tyto kom­plex­ní na­bíd­ky spo­leč­ně dále umoc­ňu­jí hod­no­tu di­gi­tál­ních dvoj­čat na­příč sprá­vou vý­stav­by, což umo­ž­ňu­je v pro­jek­tech kom­bi­no­vat imerz­ní 4D mo­de­ly prů­bě­hu vý­stav­by s ak­tu­ál­ní­mi po­drob­ný­mi zprá­va­mi o vý­da­jích na zdro­je. To umož­ňu­je efek­tiv­něj­ší ří­ze­ní ná­kla­dů, har­mo­no­gra­mu a rizik a vede k lep­ším vý­sled­kům pro­jek­tu.

Ře­še­ní au­to­ma­ti­za­ce hlá­še­ní firmy No­te­Vault jsou hojně vy­u­ží­vá­na vel­ký­mi i ma­lý­mi sta­veb­ní­mi spo­leč­nost­mi v rámci glo­bál­ních En­gi­nee­ring News-Re­cord (ENR) Top 400 do­da­va­te­lů. SaaS (Soft­ware jako služ­ba) ře­še­ní firmy No­te­Vault je na­sa­ze­no pro­střed­nic­tvím mo­bil­ních za­ří­ze­ní a je na­vr­že­no tak, aby zjed­no­du­ši­lo a urych­li­lo shro­maž­ďo­vá­ní in­for­ma­cí o pra­co­viš­ti. Na­bí­zí je­di­neč­né au­to­ma­ti­zo­va­né zpra­co­vá­ní lid­ské řeči na text, roz­ší­ře­né o au­to­ma­tic­ké stro­jo­vé učení a lid­ský pře­pis pro za­jiš­tě­ní přes­nos­ti. Pro­to­že pro­g­ram No­te­Vault byl na­vr­žen spe­ci­ál­ně pro po­dá­vá­ní mo­bil­ních zpráv v te­ré­nu na sta­ve­niš­ti, roz­po­zná­vá spe­ci­ál­ní sta­veb­ní ja­zy­ko­vé vý­ra­zy pro přes­nou tran­skrip­ci a umož­ňu­je au­to­ma­ti­zo­va­ný pře­klad, takže mlu­ví­cí osoby, u nichž není an­g­lič­ti­na rod­ným ja­zy­kem, mo­hou snáze ode­sí­lat denní zprá­vy ve svém rod­ném ja­zy­ce. Díky No­te­Vaul­tu na svých mo­bil­ních za­ří­ze­ních mohou sta­veb­ní pra­cov­ní­ci snad­no syn­chro­ni­zo­vat sta­vo­vá hlá­še­ní a še­t­řit tak čas a pe­ní­ze, čímž se sni­žu­je ri­zi­ko smluv­ních sporů.
Aplikace NoteVault je dostupná pro zařízení s iOS i Androidem.


Mohlo by vás zajímat: