Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HPS využívá při projektování software EPLAN Cogineer

Pátek, 19 Červen 2020 09:22

Tags: Cogineer | Eplan | eView | HPS | Pro Panel Copper | Rozvaděče

Eplan-ep1910443-2025Au­to­ma­ti­za­ce šetří čas vý­rob­cům roz­vadě­čů (a to i při ku­so­vé vý­ro­bě roz­vadě­čů), kteří au­to­ma­ti­zu­jí své pro­ce­sy, a tím nejen zkra­cu­jí dobu po­třeb­nou pro návrh roz­vadě­čů, ale i zlep­šu­jí kva­li­tu pro­jek­tů. Zjed­no­du­šu­jí se tím i další doplňující pro­ce­sy, jako je na­pří­klad tvor­ba do­ku­men­ta­ce. Ale kolik času se sku­teč­ně v celém pro­ce­su ušet­ří? Spo­leč­nost Han­se­a­tic Power So­lu­ti­ons (HPS) v ně­ko­li­ka kro­cích zau­to­ma­ti­zo­va­la kon­stru­o­vá­ní svých roz­vadě­čů a za­čle­ni­la do to­ho­to po­stu­pu soft­ware EPLAN Co­gi­neer. Pro vy­hod­no­ce­ní a sle­do­vá­ní sku­teč­né úspo­ry času po­u­ží­vá srov­ná­vá­ní „před“ a „po“ im­ple­men­ta­ci sys­té­mu EPLAN Co­gi­neer.

Vý­sled­ky jsou jasné. Sa­mot­né pro­jek­to­vá­ní nyní za­be­re jen 20 % pů­vod­ní­ho času.

Ty­pic­ké apli­ka­ce, pro něž firma HPS na­vr­hu­je roz­vadě­če, jsou zá­lož­ní na­pá­je­cí zdro­je pro roz­vod­ny a sa­mo­stat­né roz­vod­né sou­sta­vy pro ne­moc­ni­ce nebo velké ná­moř­ní vý­let­ní lodě. Spo­leč­nost pro­jek­tu­je a re­a­li­zu­je ří­di­cí sys­témy pro vy­so­ce ná­roč­ný sek­tor ener­ge­ti­ky. Což je zcela zřej­mé z ote­vře­ní kan­ce­lá­ře HPS ve Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tech v roce 2017, kde se za­měst­nan­ci sta­ra­jí o ob­chod, pro­jek­to­vá­ní a služ­by zá­kaz­ní­kům v re­gi­o­nu, mezi nimiž jsou pro­vo­zo­va­te­lé elek­trá­ren i rop­ných ra­fi­né­rií.

Eplan-Schaltanlage-2025

Ma­xi­ma­li­za­ce au­to­ma­ti­za­ce kon­stru­o­vá­ní roz­vadě­čů ří­di­cích sys­té­mů

Od za­lo­že­ní firmy v roce 2009 patří mezi pri­o­ri­ty firmy ma­xi­mál­ní au­to­ma­ti­za­ce pro­jek­to­vá­ní, kon­stru­o­vá­ní a vý­ro­by roz­vadě­čů ří­di­cích sys­té­mů. Vý­sled­kem je kom­ple­ta­ce i slo­ži­tých pro­jek­tů (s 80 až 100 roz­vadě­čo­vý­mi skří­ně­mi) za šest až osm týdnů od při­je­tí ob­jed­náv­ky po do­dáv­ku a in­sta­la­ci.
Dů­vo­dem této rych­los­ti (i při ku­so­vé vý­ro­bě) je kon­zis­tent­ní vy­u­ží­vá­ní plat­for­my EPLAN. Pro pro­jek­to­vá­ní roz­vadě­čů ve 3D se po­u­ží­vá EPLAN Pro Panel. Pří­vo­dy na­pá­je­ní a roz­vod­ni­ce z mědi jsou kon­stru­o­vá­ny a kom­ple­to­vá­ny ve 3D pro­střed­nic­tvím mo­du­lu EPLAN Pro Panel Cop­per a (ex­ter­ní) ka­be­lo­vé svaz­ky jsou vy­tvá­ře­ny v mo­du­lu ka­be­lo­vých tras.

Eplan-Pro-Panel-2025

Rych­le vy­tvo­ře­ná sché­ma­ta

Spo­leč­nost HPS (a ná­sled­ně i její zá­kaz­ní­ci) již ně­ko­lik mě­sí­ců oceňují zkrá­ce­ní doby pro­jek­to­vá­ní. Když spo­leč­nost EPLAN uved­la na trh svůj sys­tém EPLAN Co­gi­neer, byla firma HPS mezi prv­ní­mi zá­kaz­ní­ky, kteří nový modul vy­u­ži­li. EPLAN Co­gi­neer umožňuje au­to­ma­tic­kou tvor­bu sché­mat bez ja­ké­ho­ko­liv pro­gra­mo­vá­ní a bez spe­ci­ál­ních zna­los­tí sprá­vy kon­fi­gu­ra­cí a va­ri­ant. Abys­te mohli začít apli­ka­ci vy­u­ží­vat, je třeba jen zá­klad­ní zna­lost maker.

Stan­dar­di­za­ce i pro uni­kát­ní pro­duk­ty

Na první po­hled se může zdát pře­kva­pi­vé, že vý­rob­ce roz­vadě­čů ur­če­ných pro ří­di­cí sys­témy, který pra­cu­je s jed­no­ku­so­vý­mi sé­ri­e­mi, po­u­ží­vá au­to­ma­ti­za­ci a stan­dar­di­za­ci. Pro­jek­ty HPS jsou sa­mo­zřej­mě vždy je­di­neč­né. Ale jsou v nich po­cho­pi­tel­ně i funk­ce a mo­du­ly, které se opa­ku­jí, jako na­pří­klad sché­ma­ta pro ří­ze­ní ven­ti­la­ce a po­žár­ních kla­pek v au­to­ma­ti­za­ci budov. Pro ta­ko­vé funk­ce si spo­leč­nost HPS vy­tvo­ři­la v sys­té­mu EPLAN Co­gi­neer kni­hov­nu maker, kam mají její elek­tro­kon­struk­té­ři pří­stup vždy, když to po­tře­bu­jí.
Uži­va­te­lé si jen musí vy­brat po­ža­do­va­né na­pá­je­ní a vše ostat­ní je ur­če­no au­to­ma­tic­ky a za­hr­nu­to do sché­ma­tu: od správ­ných spí­na­čů pro ochra­nu mo­to­rů a opra­vy až po ur­če­ní ve­li­kos­ti svo­rek a prů­ře­zu vo­di­čů. Za­dá­ní funk­cí ve sché­ma­tu je také ur­če­no au­to­ma­tic­ky.
Jsou-li k dis­po­zi­ci vo­li­tel­né mož­nos­ti, stačí klik­nout a volba je za­hr­nu­ta ve sché­ma­tu. Na­pří­klad na­pá­je­ní je možné volit pro­střed­nic­tvím na­pě­tí ge­ne­rá­to­ru nebo na­pě­tí roz­vod­né sítě se sty­ka­čem.

„Vy­zkou­še­no a otes­to­vá­no“ včet­ně ka­be­lo­vých tras a od­vo­du tepla

Na zá­kla­dě vy­bra­ných mož­nos­tí a typu na­pá­je­ní je au­to­ma­tic­ky vy­tvo­ře­no sché­ma. EPLAN Co­gi­neer ale kromě au­to­ma­ti­za­ce kon­strukč­ních prací na­bí­zí i další vý­ho­dy. Makra jsou vy­zkou­še­na a otes­to­vá­na a jsou bez chyb. To dává jis­to­tu správ­nos­ti a zlep­šu­je kva­li­tu ná­vr­hu. V pří­pa­dě poz­děj­ších změn, např. hod­no­ty na­pá­je­ní, se kon­struk­té­ři ne­mu­sí zdr­žo­vat ča­so­vě ná­roč­nou de­tail­ní prací. Po­sta­rá se o ni soft­ware. V au­to­ma­tic­ké tvor­bě sché­mat je za­hr­nut i návrh ka­be­lo­vých tras a HPS může s vy­u­ži­tím od­po­ví­da­jí­cí­ho mo­du­lu od firmy EPLAN au­to­ma­tic­ky přímo u firmy Pho­enix Con­tact ob­jed­nat správ­né svor­ky. Pro vý­po­čet od­vo­du tepla se po­u­ží­vá pro­gram Rit­tal Therm a všech­ny kom­po­nen­ty se volí v sys­té­mu EPLAN. To umožňuje kon­struk­té­rům od­ha­lit ože­ha­vá místa.

Bez­pa­pí­ro­vá vý­ro­ba s EPLAN eView

HPS již ně­ko­lik let ne­po­u­ží­vá stan­dard­ní ša­no­ny s vy­tiš­tě­nou do­ku­men­ta­cí, jestli­že si je ovšem ne­vy­žá­dá zá­kaz­ník. Místo toho je na kaž­dém roz­vadě­či umís­těn QR kód, který umožňuje uži­va­te­lům on-line pří­stup k de­tail­ní do­ku­men­ta­ci udr­žo­va­né u HPS. Vý­ho­dou je, že do­ku­men­ta­ce je vždy, po celou dobu pro­vo­zu kon­krét­ní­ho roz­vadě­če, ak­tu­ál­ní jako jeho „di­gi­tál­ní dvoj­če“. Dal­ším kro­kem je bez­pa­pí­ro­vá „dílna“ vy­u­ží­va­jí­cí EPLAN eView. Elek­tric­ká sché­ma­ta jsou po­tře­ba vždy jen pro kon­t­ro­lu. Ve vý­ro­bě stačí pouze vý­kres. Při vy­ba­ve­ní kon­t­rol­ních sta­nic soft­warem EPLAN eView budou pra­cov­ní­ci údrž­by moci za­dá­vat ko­men­tá­ře přímo do stan­dar­di­zo­va­né do­ku­men­ta­ce. To ušet­ří čas a opět za­me­zí zdvo­je­ní práce.

Au­to­ma­ti­za­ce při­ná­ší velké zvý­še­ní efek­ti­vi­ty

Po im­ple­men­ta­ci soft­wa­ru EPLAN Co­gi­neer po­u­ži­la firma HPS srov­ná­ní „před“ a „po“, aby po­rov­na­la dobu po­třeb­nou pro zpra­co­vá­ní ob­jed­náv­ky s au­to­ma­ti­za­cí a bez ní. V úvahu byl brán sa­mot­ný EPLAN Co­gi­neer i vazby EPLAN na me­cha­nic­ké zpra­co­vá­ní a au­to­ma­ti­zo­va­né za­po­jo­vá­ní ka­be­lů a svo­rek. Kon­stru­o­vá­ní se zrych­li­lo o 25 % a elek­tro­pro­jek­to­vá­ní o 80 %. Doba me­cha­nic­ké vý­ro­by se zkrá­ti­la na po­lo­vi­nu a elek­tric­ká vý­ro­ba je o 40 % rych­lej­ší. Do­ku­men­ta­ce je vy­tvo­ře­na za čtvr­ti­nu ob­vyk­lé doby, sou­čas­ně je po­drob­něj­ší a kva­li­ta pro­jek­tů lepší. Proto je zcela zřej­mé, že HPS půjde dále touto ces­tou.


Mohlo by vás zajímat: