Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vytvořte společně úspěšný projekt ať už jste kdekoliv

Čtvrtek, 09 Červenec 2020 10:06

Tags: 3DEXPERIENCE | Cloud | Dassault Systemès | Projekty | Řízení | Spolupráce

3DS 2020 PMC--2028Vě­dě­li jste, že pouze 36 % pro­jek­tů je do­kon­če­no v čase a v rámci roz­počtu, 45 % je opož­dě­no, nebo pře­kro­čí roz­po­čet a 19 % selže? Pro­jek­to­ví ma­na­že­ři tráví vět­ši­nu času shro­maž­ďo­vá­ním dat, která však rych­le za­sta­rá­va­jí, na­mís­to sku­teč­né­ho pro­jek­to­vé­ho ří­ze­ní pro­jek­tů. Dů­vo­dem je, že data pro­jek­tu nejsou pro­po­je­na se sa­mot­ným pro­jek­tem.

Ať už jste pro­jek­to­vý ma­na­žer, nebo člen týmu spo­lu­pra­cu­jí­cí­ho na pro­jek­tu, ře­še­ní pro­jek­to­vé­ho ří­ze­ní od Dassault Systèmes jsou tu, aby po­moh­la pře­kle­nout tento pro­blém. Jsou pří­stup­ná od­kud­ko­li a kdy­ko­li na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní a před­sta­vu­jí „jeden ná­stroj pro všech­ny“, který splňuje po­tře­by kaž­dé­ho ob­chod­ní­ho od­dě­le­ní (vý­zkum a vývoj, pro­dej, ve­de­ní, mar­ke­ting…). Pod­po­ru­je tý­mo­vou spo­lu­prá­ci a po­má­há do­dá­vat pro­jek­ty včas. S plat­for­mou 3DE­x­pe­ri­en­ce v clou­du mů­že­te bez­peč­ně spo­lu­pra­co­vat ze své kan­ce­lá­ře nebo z domu, na po­čí­ta­či, table­tu a do­kon­ce i na smart­pho­nu.
Po­dí­vej­te se na krát­ké webi­ná­ře, kde se do­zví­te více o ře­še­ních Pro­duk­to­vě ří­ze­né sprá­vě pro­jek­tu a Tý­mo­vé­ho pro­jek­to­vé­ho plá­no­vá­ní.
Ať už jste zá­kaz­ní­kem spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes nebo ne, tato na­bíd­ka je vám k dis­po­zi­ci. Vy­u­žij­te 50% slevu na první 3mě­síč­ní před­plat­né a 25% slevu na další 3mě­síč­ní před­plat­né (na uži­va­te­le), abys­te vy­u­ži­li sílu plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce v clou­du. Tato na­bíd­ka platí pro ja­kou­ko­li ob­jed­náv­ku do konce září 2020.

Sledujte webinář
Mohlo by vás zajímat: