Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson oznámil novou průmyslovou sublimační tiskárnu

Pátek, 24 Červenec 2020 14:11

Tags: Epson | Průmysl | SC-F10000 | Sublimační | SureColor | Tiskárny | Velkoformáty

SureColor SC-F10000-3-2030Spo­leč­nost Epson ozná­mi­la uve­de­ní své his­to­ric­ky první 76" vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny. Su­re­Co­lor SC-F10000 je so­fis­ti­ko­va­ná sub­li­mač­ní tis­kár­na vy­vi­nu­tá pro po­tře­by vý­ro­by tex­ti­lu. Na tomto trhu je klí­čo­vým fak­to­rem úspě­chu vy­so­ká pro­duk­ti­vi­ta, rych­lost a spo­leh­li­vost. Tis­kár­na má četná po­u­ži­tí: módní ob­le­če­ní, spor­tov­ní ob­le­če­ní, po­ta­ho­vé látky, pro­pa­gač­ní před­mě­ty a re­klam­ní pou­ta­če. V sek­to­ru sub­li­mač­ních tis­ká­ren po­ža­du­jí zá­kaz­ní­ci rych­lé pro­ve­de­ní za­káz­ky, stá­lou vý­kon­nost, vy­so­ce kva­lit­ní vý­stup a spo­leh­li­vost. S ohle­dem na tyto po­ža­dav­ky Canon vy­vi­nul prů­mys­lo­vou sub­li­mač­ní tis­kár­nu, která vy­tvá­ří nové stan­dar­dy.

SC-F10000 na­bí­zí nej­vyš­ší vý­rob­ní ka­pa­ci­tu ze všech vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren Epson. Je vy­ba­ve­na čtyř­mi no­vý­mi tis­ko­vý­mi hla­va­mi Pre­ci­si­on­Co­re Micro TFP a vel­ko­ob­je­mo­vým in­kous­to­vým ře­še­ním s mož­nos­tí vý­mě­ny za pro­vo­zu, díky kte­ré­mu není třeba při vý­mě­ně in­kous­tu pře­ru­šo­vat čin­nost.

Tis­kár­na SC-F10000 má tyto uži­teč­né funk­ce pro firmy:

 • Tisk vy­so­kou rych­los­tí až 255 m2/h
 • Tis­ko­vé hlavy Pre­ci­si­on­Co­re Micro TFP
 • Tech­no­lo­gie Epson Pre­ci­si­on Dot (spo­je­ní třech spe­ci­a­li­zo­va­ných tech­no­lo­gií sub­li­ma­ce: nový rastro­va­cí modul, LUT ta­bul­ky a tech­no­lo­gie Micro Weave)
 • Snad­né za­lo­že­ní médií (páka za­klá­dá­ní pa­pí­ru vep­ře­du a vzadu)
 • Tech­no­lo­gie au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní včet­ně ve­sta­vě­né RGB ka­me­ry
 • Nová su­ši­cí jed­not­ka (méně in­kous­tu pře­ne­se­né­ho na rub média, eli­mi­na­ce vzni­ku skla­dů)
 • Po­kro­či­lá au­to­ma­tic­ká kon­t­ro­la na­pnu­tí (Ad-ATC) pro přes­né a sta­bil­ní po­dá­vá­ní médií
 • Vel­ko­ob­je­mo­vé ře­še­ní zá­so­bo­vá­ní in­kous­tem (s 10­li­t­ro­vý­mi nebo 3li­t­ro­vý­mi zá­sob­ní­ky in­kous­tu s pod­po­rou funk­ce vý­mě­ny za pro­vo­zu)
 • Díly vy­mě­ni­tel­né ob­slu­hou
 • Po­u­ži­tel­nost sys­té­mu in­kous­tů (snad­né upev­ně­ní, sto­jí­cí na pod­la­ze, sní­mač ob­sa­hu od­pad­ní ná­dob­ky)
 • Sys­tém přes­né­ho po­dá­vá­ní pa­pí­ru
 • 9" do­ty­ko­vý LCD dis­plej s vy­so­ce in­tu­i­tiv­ním ovlá­dá­ním

Spo­leč­nost Epson je vý­rob­cem všech sou­čás­tí tis­kár­ny SC-F10000 včet­ně tis­ko­vých hlav, in­kous­tů, fir­m­wa­ru i soft­wa­ru, což umožňuje za­jis­tit stá­lou kva­li­tu a spo­leh­li­vost tisku, a tím vyšší spo­ko­je­nost uži­va­te­lů.
Tis­kár­na SC-F10000 bude do­stup­ná od září 2020.


Mohlo by vás zajímat: